953. Poselství Matky Spásy ze dne 19. září 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘESTAŇTE ŽÍT TAK HEKTICKÝM ZPŮSOBEM


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

lidé mého Syna musí zrychlit krok a rozhodnout se ke konečnému obrácení, aby vydrželi budoucí vážné události.

Milované děti, postupujete v duchovní vlažnosti [Zj 3, 15; 2, 4], kterou si nikdy nesmíte dovolit, a ještě méně, když démoni jsou připraveni odnést duše, které je vítají prostřednictvím novinek, které jim předkládá svět. Prožíváte zrychlený proces ztráty víry, vzhledem k rozmanitosti ideologií, které jsou vám náhle prezentovány, a to přivádí tuto generaci k duchovnímu, sociálnímu a politickému kolapsu.

Tato generace, která je na cestě ke ztrátě víry, je tolerantní a nemyslí na skutečnost, že ďábel se klamně připojil k velkému počtu mých oblíbených synů, do části řeholních řádů a vzdělávacích ústavů, aby uchvátil velký počet lidí, kteří jsou v rozporu s pravým učením církve mého Syna.

Příprava jednotné měny se šíří ve vysokých politických kruzích, v nichž dominují odvětví lidstva, která si udržují kontrolu nad lidmi, vkládají své temné zájmy do všech národů, jež tak či onak ovládají.

Tito vládci nad národy udržují svou rozvětvenou moc skrze chapadla Zlého a nyní pracují v církvi mého Syna, aby ji rozdělily a pronásledovaly mé děti. Uvedli ďábla do lidstva s velkým zájmem, především proto, aby zajali vlažné, ty, kdo nejsou v souladu s církví mého Syna a uvnitř ní, a některé, kdo tvrdí, že věří, a pak se nazývají ateisty.

Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte zůstat pevné [1Kor 16, 13], milovat Boží Zákon [Mt 16, 40], řídit se jím jako nikdy předtím, přijímat mého Syna v eucharistii náležitě připravené, abyste byly duchovně silné a nesklonily se před zlem, které si udělalo cestu do lidu mého Syna a bude na něj útočit s velkou smělostí.

Milované děti, připravte se duchovně, milujte se jako bratři, nesedejte si ke stolu s vašimi bratry, jako špehové sedávají s těmi, které nemilují. Musíte být pravé děti mého Syna, které jsou vyučeny být Láskou, jako On je Láskou.

Lidská láska, bez základů božské Lásky, netrvá [Jan 13, 34]. Proto, mé děti, neopouštějte loď, bez ohledu na to, jaké bouře mohou přijít, když se vydáte na moře. Naopak, když se bouře zdá, že je nejprudší, pak se více držte přikázání Lásky a Božího Zákona a zůstávejte v pravém učení církve a žijte v Duchu a Pravdě.

Proto, až uprostřed bouří světa muzika přestane hrát, lidé zůstanou nebojácní!

Tato generace upadla, když odmítla mého Syna a přijala nemorálnost a světská potěšení. Nebude pršet čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, neuvidíte mého Syna, kterého stále křižujete, ale v projevu Božího milosrdenství prožijete VAROVÁNÍ, aby ti, kdo si to přejí, se obrátili, a obrácení budou posíleni, aby neztratili víru a posílili svou lásku k Nejsvětější Trojici.

Boží milosrdenství není vyčerpáno, výzvy k obrácení pokračují znovu a znovu, aby lidstvo neusnulo v náruči Zlého, který je vede do zatracení. Vy víte, že Zlý pronásleduje mé děti, a já, jako Matka lidstva, spolu s nebeskými legiemi, neopustíme lid mého Syna, který respektuje učení církve mého Syna.

Nebojte se, nejsem tady proto, že jsem vaše Matka?

Žádám vás, abyste vzývali svatého archanděla Michaela, ale především, abyste žili každé z přikázání Božího Zákona a odevzdali se Božímu milosrdenství, které neopustí žádného z těch, kdo přicházejí a kají se v duchu a pravdě.

Modlete se svatý růženec. Nezapomeňte vzývat svatého archanděla Michaela, nezapomeňte se milovat jako bratři.

Modlete se, mé děti, modlete se za posílení víry v Božím lidu.

Modlete se, děti, modlete se za Turecko, příroda je bude bičovat.

Modlete se, děti, modlete se za Paraguay, země se třese.

Modlete se, děti, modlete se za Itálii. Sopka Stromboli vás varuje.

Modlete se, děti, modlete se. Střední Amerika se třese.

Stůjte pevně ve víře, buďte věrné mému Synu, buďte opatrné s novinkami v církvi mého Syna [Gal 1, 8-11].

Přestaňte žít tak hektickým způsobem a pohleďte na dar života, abyste mohly duchovně pokročit, mohly se samy posílit a nepodkopávaly svou víru. Žijte v tomto učednictví o Boží Lásce a "pijte ze země, která oplývá mlékem a medem."

Nebojte se, nežijte zrychleným tempem, ve kterém žijí ti, kdo stojí daleko od mého Syna. Buďte si vědomy okamžiku, kdy musíte poznat mého Syna, abyste Ho mohly milovat, ne jako ti, kdo Ho neznají, ale abyste byli jediní lidé, které můj Syn nazývá "zřítelnice svých očí".

Ne všechno je hořké. Kdokoli opravdu miluje mého Syna, oddá se Mu, přijme Písmo svaté a uvádí je v život, je učedníkem mého Syna [Jak 1, 22; Mt 7, 24; Jan 8, 31-32].

Miluji vás a žehnám vám, nebojte se!

Matka Maria

zpět