956. Poselství Boha Otce ze dne 7. října 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JSTE SKUTEČNĚ PŘIPRAVENI?


Mé děti, vy víte, že žijete blízko konce času. Vy víte, že můj Syn se brzy vrátí, aby vás vzal domů. Říkáte, že jste připraveny.

Jste skutečně připraveny? Zkoumaly jste své srdce, myšlenky a pohnutky, jaké tam opravdu jsou? Co bych našel, kdybych dnes prozkoumal vaše srdce? Našel tam bych něco, co by Mne rozzlobilo?

Jste opravdu připraveny? Dokončily jste, co jsem vám dal udělat? Co jste udělaly s dary, které jsem do vás vložil? Jaká slova uslyšíte u soudu?

Mé děti, zaostřete pozornost především na konec, a Já chci, abyste se soustředily na vaši připravenost – připravenost své duše.

Naložte se svým zbývajícím časem moudře, mé děti, neboť v čase soudu nebudete mít druhou příležitost.

Bůh Otec


1Thes 4, 16-17
16: Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán to bude sestupovat z nebe; a napřed vstanou zemřelí křesťané.
17: Potom my, kteří do té chvíle zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni do oblaků, abychom se ve vzduchu setkali s Pánem. A pak už budeme s Pánem navždycky.

Zj 1, 7: Hle, přichází v oblacích! Každý ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všichni lidé na zemi. Ano, amen.

Pl 3, 40: Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.

Jb 13, 23: Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích.

zpět