977. Poselství Boha Otce ze dne 28. října 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZAČÁTEK KONCE


Bouře se blíží k mým dětem v Americe. Nejdřív udeří v Americe, a pak se bude ozývat ve všech částech světa. Mé děti, připravte se, že uvidíte ďábelské vůdce, jak na sebe připoutají pozornost ve vašich zemích, neboť to přijde brzy.

Poznámka: Cítila jsem, že tím míní, že zlí vůdci převezmou úřad prezidenta, ale nebylo mi ukázáno jak.

Když tito zlí vůdci ovládnou jeviště, mnoho událostí se stane současně. Shledáte, že bude těžké udržet krok se vším, co se stane.

Poznámka: Viděla jsem v duchu zlé vůdce schválit nové zákony proti křesťanům a měnit všechno rychleji, než tomu budeme stačit.

To je začátek pádu Ameriky. Vězte, že budu nad vámi držet ruku po celou dobu, co se to bude dít. Budu vás ochraňovat, dokud nepřijdete ke Mně domů.

Na začátku si bezbožní budou myslet, že zvítězili. Načas budou trumfovat nad mým lidem, jak bylo předpověděno v mém svatém Slovu. Budou se snažit odstranit mé Slovo a vše, co je ode Mne ze země, ale nepodaří se jim to, protože mé Slovo je napsáno na srdce mého lidu. Během tohoto času budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. Buďte silní a odvážní, neboť váš čas je velmi krátký.

Připravte své srdce, moji lidé, neboť bouře přichází. Začne v Americe, ale její následky budou pociťovány po celém světě.

Bůh Otec


Mt 24, 9-13
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

zpět