979. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2010 (2).

Nástroj: Anonym zvaný JNSR (Nejsem nic), Kanada.


BŮH PŘICHÁZÍ SOUDIT SVĚT


Bůh si vybral Zemi jako místo, k němuž se vztahuje celý vesmír. Člověk si ji přivlastnil a od té doby jeho vztah k ní je pořád stejný. Tam, kde zrovna je, si z ní dělá své vlastnictví, se vším, co ji obklopuje.

Po tolika letech a tolika stoletích, člověk se nezměnil, jeho sobectví se ještě zvětšilo. Člověk usoudil, že je nadřazený všemu, co ho obklopuje, dokonce i jiným lidem, udělal si z nich "svou věc". Od jednoduché směny došel až k vytvoření vlastní "banky", a tak je mu svět vydán na milost a nemilost.

Protože ztratil zdravý rozum, Bůh mu jednoho dne řekl: Člověče, dej Césarovi, co je Césarovo a Bohu, co je Boží. Při platnosti Zákona Pána Ježíše Krista, by byl všechno ztratil, protože vše, ale úplně VŠE patří Bohu.

A víte, že Bůh ve své "strašné velikosti" měl vždy úctu – kterou posvětil už od začátku časů – k člověku. Tu, kterou člověk, ješitný, nevědomý, nikdy pro Boha neměl, úcta k druhému mu vždycky chyběla. Sobec, bezstarostný – pohleďte na něj, před svým vlastním soudem: žel, není ho schopen, neboť je vždy domýšlivý, je to vždy ten druhý, nebo kvůli němu, proč chyba existuje.

Je schopen soudit druhého dokonce i daleko za to, co vidí, co by mohl mít! Jeho zloba je jeho třetím okem, jeho úsudek je katastrofální.

A tak Bůh vzal věci do svých rukou. ANO, BŮH PŘICHÁZÍ SOUDIT SVĚT: Národy a lidi.

Dal si na čas, to je to, co si myslíte!, neboť Bůh od počátku doufal a čekal až dosud a ještě trochu déle, protože pořád ještě doufá a čeká. ALE UŽ NE VÍCE!, protože generace, jež teprve přijdou, se už strkají, aby využily Boží inteligenci, kterou Bůh dal každému z vás.

Neboť víte, že člověk, který žije pořád ve vás, je člověk jeskynní, jenž jedná podle "své inteligence", nehledaje tu, kterou Bůh vložil do každého z vás: inteligenci svou, inteligenci Boží. Ano, hledejte a naleznete, vždycky jsem vám to říkal.

Jiskra tohoto hledání v Bohu, abyste našli to, co vám vždycky až dosud chybělo, je: schopnost najít Boha ve vás.

On se zabývá tím hlavním jako prvním, a to jste vždy zanedbávali a utekli jste ke všem věcem, jež nejsou tím podstatným, co Bůh do vás vložil. Díky tomu byste už dávno přišli na to, k čemu je dobrá vaše přítomnost tady na zemi a proč vás Bůh sem nechal přijít, od počátku času.

Ale pýcha člověka udusila všechny dobré věci, které Bůh připravil pro své oblíbené Stvoření, aby se pozvedlo až k Němu, jemuž vděčí za vše, a Bůh ve svém milosrdenství by mu to nabídl ihned, jakmile by si našlo čas, aby to dostalo.

Teď jste došli až k tomu, co se mělo stát už před tímto současným stoletím, a před všemi stoletími. Bůh chce Zemi už pro sebe, aby zde dosadil "svou vládu", která bude sídlit na této Bohem vybrané planetě, pro svého Syna Ježíše Krista.

Bůh nerozkazuje jako lidé, z pocitu čistého vlastnictví, které se pořád nazývá pýchou. Bůh pořádá věci v Božím řádu, to znamená, k užitku všem.

SDÍLENÍ JE NAŘÍZENÍM LÁSKY, neboť VŠE MUSÍ ŽÍT V LÁSCE. Počínaje láskou k Bohu, a pak láskou mezi vámi.

KAŽDÝ JE JEDNOTKOU LÁSKY.

A tak se zrodil nepořádek, protože nikdo nedodržoval můj Zákon. Dnes přichází Bůh, aby vás zastavil, závory jsou už všude.

Živly jsou už informovány: – voda – vzduch – oheň – země jsou moji jednatelé, nejen vám přijdou říct, že už nemůžete jít dál, ale že musíte zastavit všechny své pletichy. Přeji si Pravdu: abyste žili v mé svaté Pravdě.

Nic, co jste schovali, nezůstane dlouho ve stínu, Já vás chci odkryté, svlečené úplně donaha. Vaše činy, vaše myšlenky, vaše touhy minulé i přítomné budou tam, kde Já budu vaším vlastním soudcem.

NEPŘEJTE SI NIC NEŽ TO, ABY VÁS BŮH OČISTIL, a VŠE půjde tak, jak má být, abyste z toho vyšli úplně noví. Neboť Bůh nepřipustí nejmenší kousek zla, ani tu nejmenší špínu, jež může ještě přilnout na jeho děti, které jsou s Ním povolány žít.

Vím, že už máte dojem, že Bůh je "tyran", ještě jste ve svém lidském posuzování.

Bůh chtěl svět a Bůh udělal svět. Bůh chtěl člověka a Bůh udělal člověka. Bůh řekl, že se musí stát dokonalým a Bůh ho právě připravuje na to, aby byl takovým, jakým On chce.

Já jsem Všemocný Bůh a vše patří Mně, ale Já si přeji rozdělit se, přesněji to, co bylo uděláno mým Duchem a mým Slovem, a konečně vše sdílet s mými dětmi Země – které byly stvořeny k mé radosti Otce – a jimž jsem dal můj Život – moji Lásku – mou inteligenci, a pro které JSEM SE UKŘIŽOVAL, neboť není větší lásky než dát svůj život pro ty, které člověk miluje.

JEŽÍŠ KRISTUS,
BŮH MEZI VÁMI, BŮH V BOHU.Potvrzuji, že všechno bylo zcela diktováno Bohem bez přestávky, v tomto dni 24. srpna 2010.
JNSR

zpět