981. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. října 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK ZNIČIL STVOŘENÍ, ZPUSTOŠIL JE, PROMRHAL A VYČERPAL


Milující láskou Nejsvětější Trojice, vám sděluji Boží vůli.

KDO JE JAKO BŮH?

Žel, tolik lidských stvoření pronáší tato slova s velkým pohrdáním potom, co přijali "ochranu" ďábla, toho, který je pak sám vhodí do svého jezera věčného ohně, nebudou-li se předtím kát.

Tento čas je dobou obezřetnosti pro Boží lid [Mt 10, 16], je to čas poslušnosti k Božímu Zákonu a úzkého spojení s historií spásy. Musíte vědět, koho milujete, a neznáte-li Ho správně, pak se v této chvíli bude šířit zmatek.

Jste spaseni v míře, v jaké jste účastníky na Božím díle a činnosti Boha, v míře v jaké naplňujete Boží Zákon a dodržujete učení Krista, Krále vesmíru, který skrze své apoštoly odkázal svému lidu učení, jež neztrácí platnost [Mt 24, 35].

Náš Král a Pán nebe a země ustanovil své společenství s lidmi a povolal je, aby byli rybáři lidí, aby předávali dobré zprávy. Nikdo nedokázal podkopat církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ani sekty během staletí, ani Satan sám, prostřednictvím svých vyslanců. Boží církev nebude zbořena. Protože nezná svého Krále, bude otřesena, ale nebude poražena.

Lidé tohoto času jsou vzdělaní, ale ne všichni jsou duchovní. Na modlitebních knihách se usazuje prach a můry, jako v srdci těch, kdo říkají, že milují našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Muž, který miluje svého Pána, se modlí srdcem. Kdyby neměl knihy, nepotřeboval by je – modlitby se rodí uvnitř lidské bytosti, jinak jsou to prázdná slova, zbavená Lásky.

Vy, Boží lidé, musíte vnitřně přijmout Boží Lásku, abyste se mohli těšit z ticha, z chvíle "samoty s Bohem" [Mt 6, 6; Řím 8, 26-27], kde Ho najdete v míře, v jaké Ho hledáte správně, protože je jen jediný duch, který jako magnet přitahuje lidské stvoření, a tento duch je Duch Boží.

Boží Duch dává pokoj, a vede tak člověka, aby miloval neustále opakovat to, co jeho Pán Ježíš Kristus ho naučil: odejít do samoty, aby se modlil sám se svým Otcem.

Chrámy nesmí být znesvěcovány. Vy, milované děti naší a vaší Královny a Matky celého Stvoření musíte svou Matku milovat, jinak nedáváte příklad být dobrými dětmi.

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, člověk zničil Stvoření, zpustošil je, promrhal a vyčerpal, a nyní musí zakusit následující očistu od zneužití, které spáchal proti Zemi [Zj 11, 18]. Ale nářky této chvíle nenapraví to, co člověk Zemi udělal. Proto je to čas, abyste obrátili svůj zrak zpět k nebi a úpěnlivě prosili o milosrdenství ve jménu celého lidstva, aniž byste padli do léček Satana, který útočí na děti "ženy, oděné sluncem", protože ví, kolik času mu zbývá a [Zj 12, 1].

Stvoření chce být obnoveno a tento proces přijde s novým nebem a novou zemí. Lidské stvoření musí obrátit svůj pohled k Bohu a věřit v jeho moc, která je nade vším Stvořením, věřit v Boží všemohoucnost, musí věřit... musí mít víru v Boha.

Boží lidé, ďábel si přeje, aby člověk nebyl stvořením s vnitřním životem, ale chce, aby jeho duch byl zastřen v dotyku se světským, a halasný hluk ho udržoval duševně otupělým různými druhy věcí, aby byl méně než duchovní.

Země kvůli člověku onemocněla a v tomto čase se lidské stvoření musí připravit na to, že bude očištěno. Čím víc přijmete modernismus a opak toho, co bylo stanoveno naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, tím větší bude očišťování.

Lidstvo ví, že se nalézá v čase znamení, která nesmí přehlížet. Znamení času, kdy vody vstoupí do zemí, aby je očistily, kdy oheň vulkánů bude tryskat s velkou silou a uvolňovat plyny, které vám zabrání cestovat vzduchem. Pro člověka není nic nového, že se spící sopky probudí, nová je podoba, prudkost tohoto probouzení spících sopek a účinků, které budou mít na obživu člověka.

Tato generace, v níž se rozmáhá hřích, není trestána Bohem, ne! Trest ještě nepřišel. Země, už tak nestabilní, bude odkloněna dechem hvězdy, která projde v blízkosti, aniž to mohlo být oznámeno, a to bude nářek člověka.

Moc člověka nad člověkem je rozdělena podle toho, kdo vlastní hru a řídí ji, aby scénář nebyl vždy stejný, takto se národy bouří a zasévají smrt.

Běda zemím, kde jsou schváleny potraty!
Jak jen budete trpět kvůli této zradě na Bohu!

Pozor, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista! Blíží se silný okamžik a nářky nebudou otálet.

Budete prožívat nestabilitu ve všech aspektech lidského života. Buďte ve střehu!

Modlete se, Boží lidé. Modlete se Střední Ameriku. Bude otřesena zemětřesením. Probouzející se sopky budou příčinou poplachu pro děti našeho Krále.

Modlete se, Boží lidí, modlete se. Itálie je oslabována, Francie pocítí úzkost.

Modlete se, Boží lidé, modlete se. Varování se blíží a vy nejste připraveni.

Modlete se, Boží lidé, Spojené státy trpí hospodářskou, sociální a politickou nestabilitou.

Modlete se, Boží lidé. Nezapomeňte se modlit za Mexiko. Trpí silnými otřesy země.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Nespěte, děti Boží, nespěte, protože přichází noc.

Buďte jednotou, dobročinnou láskou, odpuštěním a láskou.

Zůstáváme pozorní v očekávání vašeho volání.

Buďte požehnáni božskou rukou Boha. KDO JE JAKO BŮH?


Svatý archanděl Michael

zpět