987. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. října 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KOLIK ZLA, Z NĚHOŽ JSTE SE VYZPOVÍDALI, JSTE DOKÁZALI NAPRAVIT?


Milovaní Boží lidé:

Lidstvo je jako kůň, který běží tam, kam je nucen. Jediná světovláda vykonává svou moc nad lidmi v tajnosti a nechává rozšiřovat skryté pokyny z institucí a agentur, které byly na začátku vytvořeny pro dobré cíle. Protože však lidská mysl si přeje uplatňovat svou nadvládu nad vším, co je v jejím dosahu, tak to dělá i v tomto čase lidstva.

Lidé se vzbouřili proti Bohu: je to čin proti tomu, co představuje moc, která je NAD VŠÍ MOCÍ [Ž 2, 2; Nu 14, 9; 1Sam 11, 15].

Lidé povstávají a demonstrují proti tomu, o čem vědí, že je VŠEMOHOUCNOST BOHA, bouří se, aby neztratili pocit, že jsou pány vlastního života, což není pravda. Jsou pány svého osudu, ale STVOŘITEL ŽIVOTA JE BŮH [Neh 9, 8; Jan 1, 3-4].

Člověk používá lidskou vůli proti tomu, kdo mu dal život, aby ukázal, že nikdo nad ním neuplatňuje svou moc. Povstává proti tomu, co reprezentuje STVOŘITELE života, a tak si pečetí svůj osud směrem k neštěstí, ke zlu, hořkosti, strádání a utrpení, aniž by viděl, že za vším je velký plán Zlého, aby ho oddělil od Boha a nebyl zachráněn pro věčný život.

Lidská vůle je týrána rukama svobodných zednářů, kteří udržují člověka vězněm prostřednictvím domnělých elementů pokroku, které jsou přijímány lidskými bytostmi jako prostředky vzpoury.

Stačí jediný čin člověka proti Boží vůli, aby ztratil věčné dobro, nekaje-li se lidská bytost ze srdce a není-li ochotná odčinit zlo, které spáchala. Jen jediný čin!

Kolik zla, z něhož jste se vyzpovídali, jste dokázali napravit? Napravili jste je?

Člověk by měl žít šťastně, a přesto odmítl štěstí, které mu Bůh nabídl a směřuje k univerzálnímu utrpení.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: Nestačí, aby člověk pozoroval reakci přírody, která prudce reaguje na strašné činy lidského stvoření proti svému KRÁLI A PÁNU, zatímco vy stále dáváte přednost růstu ničemnosti. Příroda nechce být uctívána, příroda si přeje, aby člověk byl v souladu s Boží vůlí a Boha už víc neurážel, aby se neodevzdával Zlému. Proto příroda nenachází příbuznost s lidstvem, jelikož příroda plní funkci, pro kterou byla Bohem stvořena, a přesto člověk nepoznává Boha jako KRÁLE NEBES A ZEMĚ, JEMUŽ PATŘÍ VŠECHNA CHVÁLA, MOC A SLÁVA NA VĚKY VĚKŮ. AMEN [Gal 1, 5].

Musíte pochopit, že se už nemůžete vrátit ke škodám, které jste způsobili zemi, která je vaší kolébkou…

Ale můžete zachránit duši, pokud změníte cestu a rozhodnete se k duchovnímu vzestupu, zaměříte se na větší poznání Boha jako na Alfu a Omegu [Zj 22, 13], jako STVOŘITELE A PÁNA všeho, co existuje…

A jak zamíří člověk k tomuto poznání? Tím, že se bude řídit vůlí svého Pána a Krále, uskutečňovat jeho vůli.

Boží lide, stvoření nechce být uctíváno [Lk 4, 8], chce být respektováno, aby sloužilo člověku v jeho lidských potřebách. Stvoření chtělo, aby ho lidé neničili, nevyužívali a nenechali ho téměř zmizet, natolik, že vaše podnebí, potrava a to, co vám bylo dáno pro vaše dobro, jde k úpadku.

Stvoření poslouchá Boha, nikoli člověka. Příroda poslouchá Boha a vzdává Bohu hold, nechce, aby ji člověk zbožňoval, ale aby ji respektoval.

Boží lidé, musíte poznat Slovo, obsažené v Písmu svatém a postupovat v tomto poznání, které vás povede k zbožňování Nejsvětější Trojice a dodržování Přikázání tím, že je uvádíte do praxe ve svém životě.

Lidstvo jde ke svému konci, obrací se proti svrchovanosti Nejsvětější Trojice, zatímco Nebe, Země příroda, Slunce, hvězdy a vše, co existuje, neustále plní Boží vůli a zachovávají řád Stvoření. Proto člověk musí stále uctívat Nejsvětější Trojici, aby zachoval tento respekt Stvoření vůči Bohu, Jednoho a Trojičného.

Špatně vykonávaná lidská vůle vyvolává nepořádek v tom, co ji obklopuje a je příčinou reakcí proti člověku. Člověk špatně reaguje proti sobě samému, ničí sám sebe, a to není Boží vůle.

Lidstvo přitahuje k sobě zlo, které pak šíří dál. Proto Stvoření reaguje proti člověku, je postaveno před tvora, který mu ublížil, ale který ubližuje především sám sobě. Špatné jednání člověka je znamením, že odhalená proroctví se naplňují.

Člověku chybí láska, pokora, naděje, dobročinnost, víra v Boží Slovo. Stále se ztrácí v poušti svého ega, aniž by našel sám sebe nebo Boha, kvůli převaze lidského "já".

Modlete se, děti Boží, modlete se za celé lidstvo, protože jen a jedině, najdete-li v sobě poslušnost, dokážete najít opravdové štěstí ve společenství svatých.

Modlete se, děti Boží, modlete se za Mexiko. Silně se otřese. Jeho lid trpí zápachem, který na tuto zemi šíří hřích ztřeštěné mládeže.

Modlete se, děti Boží, modlete se za Spojené státy. Rozhodnutí jejich vůdce a těch, kdo ponechávají rozhodnutí ve svých rukou, nejsou v souladu s utrpením této země.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Španělsko. Tato země je otřesena.

Modlete se, Boží děti, modlete se. Duchovní lidé jsou zapotřebí, abyste odolali tomu, co přijde.

Boží lidé, uvědomte si, že budete zkoušeni svým vlastním svědomím a vy na to nejste připraveni [Gal 6, 4]. Ďábel činí mysl a srdce nemocné, abyste nebyli náležitě připraveni.

Bez boha peněz, člověk ztrácí sebeovládání, povstává proti svým bratrům a rabování se blíží – připravte se na to. Musíte růst v lásce k Bohu a k bližnímu, abyste kvůli tomu neztratili zdravý rozum.

Nečekejte v panice. Pokračujte v životě, abyste napravili, co zatvrzuje vaše srdce a brání vám, abyste se konečně připravili vstoupit do toho, co je pro dnešního člověka tajemstvím Lásky Nejsvětější Trojice. Přijďte k naší Královně, ona je učitelkou apoštolů posledního času.

Připravte se především duchovně.

Nebojte se, přijměte s vírou to, co vám předávám skrze BOŽÍ LÁSKU.

KDO JE JAKO BŮH?


Svatý archanděl Michael

zpět