997. Poselství Matky Spásy ze dne 20. října 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

regina

CÍRKEV MÉHO SYNA JE NA KŘIŽOVATCE


Milovaní mého Neposkvrněného Srdce:

Mé mateřství je pro všechny děti mého Syna, kterého miluji věčnou láskou.

Vraťte se k mému Synu, nevzdávejte se zlu tak snadno.

Dívám se na zemi rozpálenou násilím, před kterým jsem vás v minulosti varovala, že se stane všeobecným, nezměníte-li se a budete i nadále ignorovat má slova.

Jak plyne čas, události se rozšíří kvůli duchovní nehybnosti, v níž lidstvo žije. Tváří v tvář rostoucímu zlu, jímž ďábel vede ty, kdo mají slabou, nebo žádnou víru.

Církev mého Syna je na křižovatce, jak jsem vám oznámila. Jste skandalizováni tím, co jsem vám řekla dříve, a vy jste nevěřili. Tak to bude se vším, co se stane, a až se vše naplní, řeknete:

Ano, nebe nám to oznámilo, aby nás připravilo pevnou vírou, změnou našich životů a obrácením!

Není ještě příliš pozdě: čeká na vás Boží milosrdenství. Jako Matka si přeji, aby větší duchovní pohromy, vyvolané nerozhodnou vírou, byly odvráceny, a chtěla bych zabránit, aby někteří reagovali jako Jidáš, nebo dávali perly sviním [Mt 7, 6].

Kolik mých oblíbených synů podlehlo moci nepřátel mého Syna, aby získali lidskou moc, což přivádí ovce mého Syna k útesu.

Nyní žije v předem stanovené době, kdy Soužením budou trpět ti, kdo jsou věrní mému Synu, kdy některé chrámy budou znesvěceny a využívány pro světské hříšné činy, umožňující ďáblu svobodně uchvátit mé ubohé děti a zkazit je. Běda těm, kteří to dovolili!

Svatost byla modernizována. Opravdoví svatí už nejsou v církvi mého Syna milováni, jsou odstraňováni, aby svatost nevyžadovali.

Buďte stvořením víry, stateční tváří v tvář změnám, všichni pevně stojící na svém místě.

Vy víte, že pokračujete ve stálém boji proti těm, kdo nemilují mého Syna, proti neposlušným a těm, kdo nechtějí být částí Božího lidu.

Každé z mých dětí uvidí, co učinilo, nebo jak jednalo pro dobro, a dobro, které jste udělaly, stejně jako to, které jste činit přestaly. Samy prožijete vnitřní zkoušku, a jak jen budete litovat, že jste neposlechly.

Jsou slepí lidé, kteří oddělují mé děti od toho, co je správné, a mé děti padají do pastí, aniž by pomyslely na to, že v této chvíli ďábel útočí na mé děti jako řvoucí lev [Petr 5, 8-10], aby je odstranil z místa, které každému určil můj Syn.

Nekrmte ďábla nenávistí, záští, nebo nedůvěrou, které vedou k nedostatku víry. Buďte si jisti, že ďábel uspává lidskou mysl, otupí ji, aby člověk nehleděl na přítomnost, ani neuvažoval o blízké budoucnosti, v níž musí být silný a pevný ve víře.

S jakou mírou měříte, takovou bude naměřeno vám [Mt 7, 2]. Proto v tomto čase buďte opatrní, jednáte-li lehkovážně, bez skutečného, pevného základu.

Nezůstáváte pozorní k volání nebe, kritizujete odhalení, jen abyste nezměnili své životy, a žijete tak v kaluži odporných vod hříchu, neposlušnosti a nedostatku víry.

Žijete v čase, který jsem oznámila, kdy zmatení se zmocňuje lidí mého Syna ve chvíli, kdy novinky [technologie] nahrazují pravé učení, kdy zraňujete pastýře a ovce se rozprchnou [Mt 26, 31].

Modlete se, mé děti, modlete se za církev, aby jako mystické Tělo mého Syna, odolala velkému náporu novinek, které nejsou Boží vůlí.

Modlete se, mé děti, modlete se za každé z vás, abyste neopustily víru, naději a lásku.

Modlete se, děti, modlete se za Bolivii, je otřesena.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Stále budou trpět přírodou.

Modlete se, mé děti, modlete se. Chaos přichází do Argentiny.

Buďte statečné, mé děti: Zůstaňte spojeny s křížem slávy a vznešenosti, buďte pokorné k volání mého Syna a udržujte jednotu tím, že přijdete přijmout mého Syna v eucharistii, náležitě připraveny a se svatým růžencem v rukou.

I když prožíváte utrpení, nezapomínejte, že ti, kdo trpí kvůli lásce k mému Synu, budou odměněni v nebi. Jako lidstvo jste v utrpení naplňování zjevení, proto musíte být muži a ženy pevné víry, abyste odolávali útokům. Jako Matka vás vyzývám, abyste neklesli. Odpověď je v každém z vás.

Ochraňuji vás, provázím vás, držím vás v mé ruce.

Žehnám vás.

Matka Maria

zpět