998. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ZLOMYSLNOST UŽ DOSÁHLA SVÉHO VRCHOLU


Ježíš: "Otevři písmo Svaté":
Mt 21,39: Popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili; 22, 6: Ostatní jeho služebníky pochytali, ztýrali a zabili.

Moje drahé děti,

i váš osud bude takový. Mnohé z vás zabijí pro mé jméno. Stejný osud, který čekal na Mne, čeká i na mou církev. K tomu, aby mohla vejít do mé slávy, musí nejdřív vyjít na Golgotu a zemřít na kříži jako Já. Má církev se očistí ve své krvi a slzách.

Církev je teď jako potápějící se loď, která se dostala do bouře. Démoni ji trhají a chtějí ji navždy potopit. Chtějí ji vytrhnout z jejího poslání. Můžete spatřit, jak velký prostor obsadilo kacířství a bludařství, které posílají masy lidí do pekla. Slepý vede slepého a oba spadnou do jámy. Nemohu se už dál nečinně dívat, musím zasáhnout.

Teď, kdy je situace nejhorší, vyliji na vás Ducha Svatého, který každému ukáže, v jakém stavu je jeho duše. Pro každou duši je určena jediná cesta, která vede do nebe. Tou je můj věčný, svatý plán, který se na ni vztahuje. Ten, kdo sejde z této cestičky a zvolí si širokou cestu, dostává se každým okamžikem stále dál od uskutečňování mých Zákonů a půjde rychle směrem k záhubě.

Moji maličcí, zlomyslnost už dosáhla svého vrcholu. Proto zkrátím čas, dokonce jsem jej už zkrátil, neboť Satan by ještě i vyvolené přivedl do pekla. Teď probíhá o duše urputný boj.

Z pekla byli uvolněni všichni ďáblové skrze hříchy hříšníků. A u koho je to jen možné, toho se slepou nenávistí dostanou do pasti a uvrhnou do pekla.

Mé děti, ve vašem čase mají vaše modlitby za hříšníky neocenitelnou hodnotu. Jen vy je dokážete zachránit. Jen za vaše přímluvy, za vaše oběti a utrpení, jim dokážu rozdat svou milost. Jen proto, neboť tyto duše jsou slepé a hluché k přijetí mého učení. V každém ohledu jsou nehodní a nezaslouží si milosrdenství. Ale vaše prosby se dostanou ke Mně do nebe a v posledním okamžiku jejich života je zachráním od zatracení.

Čas se rychle završí. Brzy uvidíte události, jejichž sled se velmi zrychlí. Modlete se ustavičně, dnem i nocí k Duchu Svatému, vyproste si od Něho duchovní sílu, moudrost, dobrou radu, abyste u Mne věrně vytrvali. Bude-li třeba, až po vaše krveprolití.

Váš život na zemi je krátký a rychle uběhne. Všechno tady necháte. Vaše tělo zpráchniví, ale vaše duše, jako jasná holubice, přiletí ke Mně a přinesete si s sebou všechny vaše myšlenky, slova a skutky. Vezmu vás k zodpovědnosti za každý talent, jak jsem to učil v podobenstvích.

Usilujte o to, abyste dobře využili čas a příležitosti, abych i vám mohl říct: "Dobře služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána."

Moji maličcí, temná a neproniknutelná mračna plynou po obloze. Zakryjí slunce a lidé jsou ustrašení, nevědí, co komu mohou říct. Cítí a vědí, že něco není v pořádku, ale nesmí o tom mluvit. Teď bude situace ještě horší. Zanedlouho vystoupí antikrist a mnohé zmýlí svými falešnými zázraky. Ustavičně se modlete, abyste obdrželi jasné vidění a rozpoznali pravdu. Vytrvejte u Mne a upozorněte na to i jiné.

Satanovy dny jsou sečteny. Zanedlouho se vrátím ve své slávě a dechem svých úst zabiji Zlého. Tehdy se naplní slovo Knihy Zjevení: "Hle, všechno dělám nové". Bude nové nebe a nová zem a nastane vláda tisíciletého pokoje. Své vyvolené, které uchvátím a umístím opět na [novou] Zem, přivedu zpět do rajského stavu. Oni budou svatý kořen, z kterého pak vypučí výhonky.

Přijměte mé láskyplné požehnání, které vám dávám s překypující věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Duch Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého: Mt 25, 34-35; Mt 26, 1-2.

Mt 25, 34-35
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35: Neboť měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizí a ujali jste se mě.

Mt 26, 1-2
1: Když Ježíš skončil tyto řeči, řekl svým učedníkům:
2: Jak víte, za dva dny jsou Velikonoce a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.

(Pán byl až do konce velmi smutný a popsal mi, jak jsme velmi blízko naplnění všeho, k čemu nás až do nynějška připravoval).
zpět