005. Poselství Ježíše ze dne 30. ledna 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NEBOJTE SE TĚCH, KTEŘÍ ZABÍJEJÍ TĚLO


Mé drahé děti, mé vyvolené a milé mému srdci,

pronásledování už je tady. Napadnou vás z úkrytu. Vše už je připraveno. Žijte tak, abyste byli připraveni na smrt. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nic jiného udělat nemohou. Vydejte svědectví o Mně před těmi, kteří si myslí, že vykonají službu Bohu, když vás zabijí. Radujte se, neboť v okamžiku vaší smrti přijdete sem, do nebe. To budou vaše nebeské narozeniny. Vy se jen připravujte v duchu. Žijte čistý, svatý život. Vše ostatní svěřte Mně. Přijměte mučednictví, neboť tím oslavíte Svatou Trojici a v ní Mne, jenž jsem prolil svou Krev za vás.

Moji maličcí! Sluha není větší než jeho pán. Když pronásledovali Mě, i vás budou pronásledovat. Když prolili mou Krev, tak i vaši budou prolévat. Radujte se a plesejte v ten den. Zpívejte oslavné žalmy, neboť kde jsem Já, tam budete i vy. Uvidíte moji slávu a v ní navždy budete mít podíl. Přijměte svůj kříž, zneuctění, jako jsem jej i Já za vás nevinně přijal. V jaké míře se účastníte a podílíte na mých zkouškách, v té míře dostanete podíl na mé slávě.

Děti moje! Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce neumí pochopit, co vám od věků a na věky připravil můj Otec. Utrpení celé země se nedá srovnat s jediným okamžikem pohledu na nebeskou slávu. Ani ve svých nejodvážnějších snech si neumíte představit, co tam na vás čeká. Věčný život, věčná radost. Setřu každou slzu z vašich očí.

Moji maličcí! Žijte svatý život. Tak budete mít v nebi velkou zásluhu. K tomu vám žehnám svým láskou přeplněným srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Moje drahé děti! Nehřešte! Všechno, čím vás obviňuje vaše svědomí, je od Satana. Co byste nechtěli, aby vám činili jiní, nečiňte jim.

Děti moje! Když škodíte jiným, sami uvidíte svou škodu, protože totéž dostanete zpět!

Moji maličcí! Milujte se navzájem! Bůh vás všechny stvořil k tomu, abyste žili v lásce. Jen tehdy jste šťastní, když lásku dostáváte a dáváte. Pro vaši duši je láska důležitější než kyslík pro vaše tělo. Bez lásky je duše mrtvá. Proto jsem do hlavního přikázání dal lásku, abyste byli šťastní už tady na zemi, a abyste získali věčný život. V nebi je jen láska. V kom není láska, ten se nemůže dostat do Božího království. Můj Otec stvořil každého člověka z lásky. Stvořil jej proto, abyste i vy opětovali jeho lásku a v Něm se milovali navzájem. Když budete takto žít, Satan si s vámi nebude vědět rady.

Moji maličcí! Přijměte moje slova. Modlete se za to, abyste dokázali žít v lásce. Když někdo proti vám vznese výčitku, poproste ho o odpuštění a odčiňte své hříchy. Ať nikdo jinému nečiní zlo, neboť po smrti bude muset za to zaplatit těžkým trápením. Navzájem si odpusťte a modlete se jeden za druhého, i za své nepřátele. V modlitbě Otčenáš jsem učil: "Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům." Když odpustíte těm, kteří se proti vám provinili, odpustí vám i váš Nebeský Otec. Ale když jim neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše hříchy. [Matouš 6, 14-15].

Děti moje! Žijte v nepřetržité připravenosti! Brzy přijde ta hodina, kdy budete muset obstát před mým soudem. Tam se před vámi promítne celý váš život. Budete se muset zodpovídat ze všeho. Každý dostane svou odměnu, nebo trest, podle svých skutků. Bohu nemůžete lhát. Lhářem je Satan. On je otcem lži. Nevěřte mu. Nedávejte se s ním do řeči. (*) Má napomenutí obraťte ve skutky, a tak si zachráníte duši. K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


(*) Pán má na mysli, abychom nehřešili.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.


zpět