009. Poselství Ježíše ze dne 24. února 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VÍRA MUSÍ VZRŮSTAT, JINAK VÁS NEPŘÍTEL DUŠE ZMATE A ODDĚLÍ ODE MNE


Můj milovaný lide,

utěšuji vás svou láskou; v ní se sjednotí všechna lidská stvoření, která, určená k překonání lidské přirozenosti, neúnavně hledají dobro v mé Pravdě a v mé církvi.

Věčný život je oceněním mých dětí, až strhnou zdi lidského ega a osvobodí se od světského útlaku, abych Já v nich byl vším.

Vyzývám vás, abyste věnovali pozornost všemu, co děláte. Mé děti, zlo už se neplíží, ani nepodniká útoky, zlo se už zakořenilo a útočí na můj lid bez ustání, aby ti, kteří si myslí, že jsou dobří, padli, a ti, kteří se pokoušejí být dobří, byli zklamáni.

Mé děti, to jsou ti, kteří strhávají lidské zdi a vydávají se – bez výhrad, bez váhání – nést osobní kříž a příležitostně i jiné kříže, které na ně kladou jejich bratři. Mé děti jsou si vědomy, že můj kříž je Láska, a shledávají, že čím je lidsky těžší, tím lehčí je duchovně.

Co vidíte lidskýma očima, zdá se vzdálené a je těžké toho dosáhnout a též přetrpět; co vidíte očima duše, je lehké, a promění se v radost. Dávejte pozor, protože to, co je dobré, může být znečištěno zlem. Právě proto, že je to dobré, může se pokazit, když vstoupíte na nebezpečnou půdu.

Vy, mé děti, musíte růst, nabývat vědění a praxi mého jednání a skutků, abyste se staly živým svědectvím mé práce, a nebudete oklamány nebo vedeny po jiných cestách, než jsou ty, které jsou vůlí naší Trojice.

Můj milovaný lide, musíte omezit působení zla, které se šíří po celém lidstvu, aniž by si to lidé uvědomovali. Zlo kazí dobro, a jak postupuje, uchvacuje ty, které nachází duchovně slabé a bez pevné víry.

To je naléhavá výzva, které musíte věnovat pozornost. Posilněte svou víru, abyste se stali silnými, rozhodnými a odhodlanými. Překonejte své ego tím, že budete stále pokornější. Ten, kdo je pokorný, je radostí v mém Domě. Ten, kdo je pokorný, dovolí svému bratru, jenž není na mé cestě, aby Mě poznal tak, že Mě bude milovat. Ten, kdo je pokorný, není kamenem úrazu pro jiné, ale je stálým zrcadlem lásky, lásky k bližnímu a dobrých úmyslů.

Dobrá vůle vždy zvítězí nad zlem, navzdory lidské vůli, chtějící zneužít svobodnou vůli a odchýlit se od mých božských plánů.

Mnohé z mých dětí vnesly nedokonalost do řádu, v němž můj Dům udržuje stvoření. Tito lidé se seznámí s mou rychlou a jistou spravedlností a tak ukončím ničení, které se snaží vyvolat špatné sklony člověka.

Můj milovaný lide, v oslavě půstu, kdy mé děti jsou zvláštním způsobem zvány k obrácení, zlo znásobuje své útoky a vy musíte zůstat bdělí, abyste nepodlehli během tohoto tak speciálního půstu, který prožíváte.

Projevy zla se dají cítit po celé zemi a budou den za dnem stále silnější. Moje děti už nebudou žít v míru jako v minulosti, příroda již člověku ukazuje svou moc a svou nespokojenost s dílem a činy, které ji bičovaly.

Oblasti Země, kde se nalézají nukleární zařízení, budou otřeseny a tyto pohyby rozbouří vody.

Člověk si neuvědomuje rozsah destrukce, kterou vytvořil, dokud neuvidí své bratry a sám sebe v nejžalostnějším stavu, jaký si kdy mohl představit.

Můj milovaný lide, zůstaňte bdělí, pokud jde o vlnu zvěstí o pronásledování mé církve. Setkávejte se s mým Tělem a Krví v eucharistii, modlete se svatý růženec, naplňujte Kristovo kázání na Hoře a přinášejte svědectví o mé vůli.

Milované děti, víra musí růst, jinak vás nepřítel duše zmate a oddělí ode Mne. Já, jako Bůh, předcházím událostem. Proto vás vyzývám, abyste byli pravdiví, nežili s vlastní a pokryteckou vírou, volal jsem vás, abyste byli částí mého ovčince, kam se nemůžete dostat, dokud nezjistíte, že zdrojem milostí a ctností je láska.

Modlete se, mé děti, modlete se, Spojené státy budou trpět, až budou neočekávaně napadeny a budou nepřipravené.

Modlete se, příroda bude stále neúprosná, Indie bude ve zprávách, země se bude s velkou silou třást blízko Nového Zélandu.

Modlete se, mé děti, modlete se, Turecko bude ve světových zprávách, polapí je ruka války.

Modlete se, mé děti, modlete se, má církev je v rukou těch, kteří ji nemilují, nerespektují ji a Já kvůli tomu trpím.

Můj milovaný lide, bezpečí člověka je stále v moci zbraní, jsou použity k zastrašení jeho bratrů.

Bůh člověka, ekonomie, padne k zemi, protože je nutné, aby se váš pohled obrátil ke Mně; nicméně vy to neuděláte, vrhnete se na ty, kdo vám prodávají lži a nechají vás trpět víc, než je nutné.

Moje děti, které jsou známé, se zatoulaly daleko od mého pravého učení a falešnými záminkami způsobí euforii v lidstvu, které nerozlišuje mezi tím, co je pravdivé a co zlé.

Řím shoří a pravda vyjde najevo.

Milovaní, tento okamžik je okamžikem očisty a v této očistě moji praví synové budou zkoušeni jako zlato v ohni. Má církev Mi není zcela věrná; pokrývá ji závoj prostřednosti, která mate můj lid.

Vyzývám vás, abyste byli více duchovní, nebuďte světští, neboť v tom, co je světské a hříšné, panuje hřích. Nedívejte se na hřích, máte slabou víru, kdy nerozlišujete a necháváte se unášet svými dojmy.

Milované děti, mé chrámy jsou opakovaně znesvěcovány. Mé chrámy jsou používány jako střediska zábavy, kde kážou mé Slovo, a kde nepřítel duše si libuje ve světských činech.

Mé Nejsvětější Srdce je neustále trháno, šílenství světa postupuje rychle na můj lid. Necháváte Mě stále znovu prožívat cestu na Kalvárii.

Můj lide, ještě nechápete vážnost okamžiku a zabýváte se všedními nebo osobními záležitostmi, aniž byste si uvědomili, že už není čas a že mé děti by měly posilovat svou víru, aby neselhaly.

Žádné mé dítě nepřijde ke Mně, aniž by šlo po cestě pokání, cvičení v křesťanských ctnostech a snahy žít v mé vůli.

Musíte se odvrátit od hříchu, který škodí duši, ale člověk se dál bratříčkoval s hříchem, a to ho přimělo považovat zlo za dobro a vedlo k tomu, co není v mém zdravém učení – že souhlasil, aby mé děti tolerovaly jiné ideologie a tím zajistily trvalost zla v lůně mé církve.

Chudoba a pokora mých posvěcených synů jsou charakteristickým znakem, že jsou moji následovníci. Mají chuť a touží po tom, aby žili jako Já a naplnili vůli mého Otce, který je v nebi.

Můj lide, na nebi se ukážou podivné obrazce a barvy; některé budou výsledkem škod způsobených člověkem, až bude testovat bomby v moři, jiné vám budou dány jako znamení pro mé děti.

Jděte poctivě a zpříma, aby se vás nedotkla hniloba lidské moci; jste můj lid a Já vás miluji. Má láska vás osvobozuje od většího zla.

Rozlišujte!...

Žehnám vám svou láskou, žehnám vám svým pokojem, žehnám vám.

Váš Ježíš


zpět