016. Poselství Matky Spásy ze dne 26. března 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ SYN CHCE, ABYSTE SI BYLI VĚDOMI JEDNOTY, V NÍŽ MUSÍTE ZŮSTAT: TŘI OSOBY V JEDINÉM BOHU – OTEC, SYN A DUCH SVATÝ

Děti mého Neposkvrněného Srdce,

vyzývám vás, abyste uctívaly mého božského Syna tím, že v každém okamžiku budete žít v jeho vůli.

Probuďte se, děti! Probuďte se, abyste mohly prožívat opravdový pokoj v duchu.

Probuďte se! Žijete v nevědomosti a pokleslé spiritualitě kvůli materialismu, do něhož jste se sami pohroužili a kvůli věčnému a neúnavnému hledání něčeho, o čem nevíte, co je, ale co se ve vás hýbe.

Toto hledání vás dostává do situace, v níž nevědomost vás noří do moře nepokoje, kde hledáte něco bez toho, že byste věděli co, a padáte do zajetí – dokonce s nadšením – fantaziím, které lidé s otevřenější myslí vám předkládají jako něco vysoce pokročilého, i když ve skutečnosti pro vás nepředstavují žádný duchovní pokrok. Naopak, odvádějí vás od pravého poznání.

Vy, mé děti, si musíte zachovat jasnost smyslů, bystrost a poznání, aby rozum a soudnost vás vedly k touze a odhodlání se v každém okamžiku stávat lepší pro své vlastní dobro a pro dobro celého lidstva, a proto, že svou rozhodností se stáváte věřící.

Děti, chci, aby vaše srdce hořelo touhou uniknout falešnostem, o nichž můžete slyšet a úchylkám, které vám materialismus, negativní ideologie a ďábel sám nabízejí jako atraktivní, abyste se stali jeho kořistí.

Děti, duch je nesmrtelný, jako je nesmrtelný Otec, který vás stvořil a k Němuž se všechny jeho děti musí vrátit.

Láska mého Syna je věčnou pravdou. Můj Syn chce, abyste si byly vědomy jednoty, ve které musíte zůstat: tři osoby v jednom jediném Bohu – Otec, Syn a Duch Svatý. To je odpovědnost, k níž je povoláno každé z mých dětí: Vést a ukazovat směr svým bratrům k Pravdě, aby ďábel nebyl schopen ukořistit ty, kteří bloudí po špatných cestách.

Síla lásky vede k poslušnosti. Milujete-li mého Syna a patříte-li Mu, pak víte, že musíte zachránit nejen sebe, ale musíte přinést světlo svým bratrům.

Děti, zasvěťte se Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci, ale v tom nezasvěcujete pouze sebe; musíte si být vědomy, že s sebou nepřímo nesete závazek podání svědectví dobrými skutky a prací, v nichž je podstatná eucharistická potrava a pro kterou musíte být náležitě připraveny. Nezapomeňte se modlit v rozjímání a modlit se svatý růženec, ne jako úkol, ale jako nutnost pro každé z vás.

Mé děti, neposlouchejte, když vás svět odsuzuje, že jste duchovními bytostmi, protože se modlíte, protože milujete mého Syna a uznáváte Nejsvětější Trojici a protože milujete mě. Budou vás nazývat blázny, fanatiky, budou vás provokovat, pomlouvat vás a zastrašovat. Nejsou nic jiného než srdce, která nemilují, nemající lásku, neumějí naslouchat, ani být poslušní.

Děti, pojďte ke mně, přiběhněte ke mně. Jsem útočištěm pro vás, aby každá pohroma byla skutečným vítězstvím, nabídnutým mou rukou s láskou mému Synu.

Jsem lidmi opovrhována, a těmi, kdo mě milují, je také pohrdáno, protože vás volám k mému Synu a k naplnění Božích Zákonů a ne, abyste padli do svatokrádeže, falešnosti, do odpadlictví, nebo toho, co je pro lidské bytosti velkým znamením zatracení: Zapomenout a odmítnout Nejsvětější Trojici.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk musí pochopit, že existuje vůle, která je mnohem vyšší, než vůle lidská a lidé budou muset mít na paměti, že největší mezi vámi je ten poslední. Ten, kdo se chlubí sám sebou, je synem zatracení. Děti, buďte ostražité!

Vy, moji milovaní, modlete se, vytrvejte, poznejte mého Syna, milujte Ho. Ten, kdo Ho nezná, nemůže žít z víry svých bratrů, každý Ho musí znát osobně.

Poznejte Ho, obraťte se na Něho s důvěrou.

Můj Syn je láska ke všem, je milosrdenství pro všechny. Děti... nepřitahujte na sebe Boží spravedlnost, nevzpírejte se, buďte poslušné a dbejte Božích zákonů. Můj Syn je věčná přítomnost.

Netolerujte nenávist ve vás, nenávist plodí další nenávist a nenávist používá Zlý, aby rozděloval a přinášel smrt.

Děti mého srdce, Nejsvětější Trojice vás vybízí k vědění, k Pravdě, k realizaci Slova mého Syna, aby žilo ve všem a v plnosti.

Milované děti, přítomná chvíle je (jen) okamžik. Zůstaňte pozorné, jděte přímou cestou, neodchylujte se od ní, pochopte, že děti mého Syna nevyvolávají spory, ale jsou povolány být bratry v poslušnosti a souznění s Božím zákonem.

Milované děti, blíží se zhroucení dvou nebeských těles. Všichni uvidí tuto událost na obloze. Pak každý člověk ve své duši, svědomí a podstatě uvidí všechno zlo, kterého se dopustil a dobro, které neučinil.

Boží milosrdenství nekončí, protože je-li člověk před útesem, dá mu milost očisty. Někteří ji přijmou jako požehnání; jiní, až projdou soudem, se postaví na odpor a připojí se k tomu, kdo bude vládnout zemi, antikristu.

Věnujte pozornost mým varováním! Udeří s velkou silou v průběhu okamžiku.

Děti, zachraňte svou duši! Žehnám ty, co čtou a cení si tohoto Slova pramenícího z mého Neposkvrněného Srdce.

Můj mateřský plášť vás pokrývá; jste můj největší poklad, mé milované děti.

Zůstávám s vámi.

Matka Maria
Převzato z http://www.revelacionesmarianas.comzpět