017. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ


Moji milovaní lidé,

mé Nejsvětější Srdce vás volá, abyste se do něj zahloubali a čerpali tak pro sebe dobro, dary a ctnosti, které v tomto okamžiku potřebujete k boji s náklonností ke zlu.

Moji milovaní, podstatné je, abyste má slova nebrali na lehkou váhu, vzhledem k tomu, jak snadno bylo lidstvo přiváděno k přijetí všeho, co se týká mého Domu.

Dobro najdete jen směřujete-li ke Mně, cokoli jiného vás ode Mne oddělí.

Nemám rád hřích, odsuzuji jej, vytýkám jej, pokud se nekajete a trpím jím.

Hřích ke Mně nepatří; je vším, co vám můj Otec odevzdal v Přikázáních.

Kdo Mě nemiluje, není poslušen Zákona a nekaje se, přebývá se zlem.

Lidstvo převléklo zlo do tisíce podob, do falešných návyků a klamných ideologií, do falešných spojenectví a temných tužeb k nalezení obecného blaha. Mé děti, zmatené zesvětštěním, které postihlo mou církev, upadly do zhýralosti – Satanova díla, vedoucího mé děti do pohyblivých písků, aby je polapil v touze být součástí moderního bytí.

Už se nepatří milovat Boha nade vše a milovat svého bližního jako sebe sama?

Nebo už neodpovídá toto přikázání této generaci a není vhodné pro mé děti této doby?

Mé milované děti, můj lide, cítíte se tak vyspělí ve všech vědách, těšíte se velkému pokroku v každém ohledu, a přesto jste neodhalili, že zlo používá vše, o čem jsem se zmínil, abyste byli každým okamžikem více světštější a přijímali existenci jakékoli ideologie a bezbožnost. Satan našel v této generaci úrodnou půdu – půdu, která byla zúrodněna Pravdou mého Slova a nezbytnou přísností danou velkou očistou, kterou již zažíváte a odmítáte přijmout – k zamaskování za dobro to, co můj Dům jako dobro nepřijímá. Hleďte jak hlava Satana a jeho chapadla se již nemilosrdně a bez váhání vrhla na můj lid.

Nevíte, jaké to je čelit zlu, když se skrývá za údajně dobrými úmysly, prací, jednáním, nebo poslušností. Pro můj lid není snadné odhalit zlo, protože neznají mé Slovo a vyhnali Mě ze svého života, abych jim nepůsobil žádné potíže.

BUDU DÁL ODHALOVAT ZLO, ZAPOUZDŘENÉ V MÉ CÍRKVI, ABY MŮJ LID, MÉ MYSTICKÉ TĚLO POZNALO PRAVOU SVATOST, K NÍŽ VÁS STÁLE VOLÁM.

Urážejí Mě, když zavádějí satanismus do mých kostelů, maskovaný za přitažlivou hudbu, na oltáře postavené k posvěcení chleba a vína a pro Mne, kde se obětuji z lásky během mého proměňování. Mé oltáře jsou znesvěcovány se svolením těch, kteří Mě reprezentují na zemi. Ach…Strašná bolest, která mi rve srdce, a znovu Mě korunují! Kde je hierarchie, která Mě zastupuje? Kde je Kristova autorita v jeho vlastním domě, kde pronikavá hudba s obscénními texty je vítána v mých kostelích, aby se má církev nazývala moderní? Má církev, která nemá začátek, ani konec!

Moji lidé, co by se z vás stalo, kdybych vám zcela odňal mé Slovo, které vám v této chvíli vysvětluji?

JÁ JSEM BŮH LÁSKY, POKOJE, RADOSTI A ŠTĚSTÍ; NEJSEM BŮH ZÁBAVNÝCH PŘEDSTAVENÍ A PODÍVANÉ. TAKOVÝ JE SATAN, NE JÁ.

Vysvětluji vám své Slovo, aby moji lidé chápali závažnost času, ve kterém žijí, přesto jsem ignorován a odmítán. Zapomínáte, že vidím vše, co se děje v životě každého z vás a před lidstvem nazvu rouhačem toho, kdo ztrácí mé ovce a vede je na jinou pastvinu, otrávenou nenávistí, lhostejností, nemravností, nedostatkem spravedlnosti, překážením mé Pravdě a pronásledováním mých proroků, které jsem poslal zachraňovat duše, duše, které byly předem varovány mou Matkou ve všech jejích zjeveních, abyste měli příležitost již předem rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Moji milovaní lidé, ztratili jste schopnost rozlišovat, rozhodujete se lehkovážně, jste vlečeni vlnou, která je silnější, než víra, o níž tvrdíte, že ji máte, a silou, která nutí můj lid přijímat zlo, protože neznají Pravdu.

Z toho důvodu přijímáte nepřítele mého lidu, jako bych to byl Já, a vzdáváte mu čest, kterou tvorstvo dluží Mně a tím vyvoláváte nejkrvavější pronásledování mých věrných a dětí mé Matky, těch, kteří jsou pevní a přesvědčení, těch, kteří chtějí dosáhnout svatosti.

Děti, tolik zastírání zjevení, které má Matka odkázala lidstvu, aby bylo připraveno, způsobilo, že dým pekla dosáhl mou církev, kde svobodné zednářství bylo již překonáno satanismem.

ČLOVĚK ZPŮSOBUJE NESMÍRNOU BOLEST SVÉMU BOHU A MÝM ANDĚLŮM, KTEŘÍ PLÁČOU, PROTOŽE POHRDÁTE MNOU I MOJÍ MATKOU!

Zlo je horlivé a houževnaté, zvolna a s velkou záludností se vrhá proti těm, co jsou moji, zaujímá místo dobra, ale bez toho, že by se podvolilo mým Zákonům. Proto Mě moji lidé musí znát, aby Mě jasně poznávali, bez lakování na růžovo.

Já jsem láska a milosrdenství, odpouštím těm, kdo ke Mně přicházejí kajícní a s pevným úmyslem se polepšit, ale současně jsem spravedlivý soudce, před kterým ani jediný hříšník neprojde bez náležité lítosti nad způsobeným zlem.

Tento čas je rozhodující pro mé děti, rozhodující pro jejich spojení se Mnou, aby ze své svobodné vůle, Mě přijali jako svého Boha a Spasitele. Jednám se svými dětmi velmi opatrně; Já dobře vím, že nazvu-li je mými "oblíbenci" před jejich bratry, nedostatek pokory v nich zabere Mé místo. Proto nechávám toho, kdo Mě více naplňuje uspokojením, jako posledního z mých sluhů a nechválím ho před jeho bratry.

Všichni lidé procházejí životem; obdrží konečnou cenu před Nejsvětější Trojicí. NEZNAJÍ-LI NIC O VĚRNOSTI ČLOVĚKA K ČLOVĚKU, PROTOŽE NEVĚŘÍ MNĚ, KTERÝ JSEM JEJICH BOHEM, K ČEMU JSOU JIM POCTY PŘED LIDMI? "Dávejte, co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu." [Lk 20, 25].

Nechci, abyste Mi nabízeli oběti, které nedojdou naplnění. Nechci dlouhými posty zmírající děti, když jim mysl ode Mne vzdálila srdce. Nechci prázdné modlitby, ani velké proslovy s chudým obsahem a bez poučení pro můj lid.

Moji milovaní lidé,

Země změnila svůj stálý pohyb a to působí posun velkých tektonických deformací kolem zemského globu. Kvůli hříchům lidí se stvoření bude silně třást.

Modlete se, mé děti, proste za Indonésii, bude se třást.

Modlete se, mé děti, proste za Spojené státy, člověk je bude bičovat a příroda je očistí.

Modlete se, děti, za Rusko, modlete se, přinese bolest mým dětem.

Modlete se, děti, proste za Chile a Brazílii, člověk a příroda k nim tvrdě promluví.

Moji milovaní lidé, bůh lidstva přestane být bohem před udiveným pohledem mých dětí. Propadnou panice a nejistotě, protože Mi nesvěřili své bezpečí.

Univerzální měna přijde rychle ve spojení s vládami, které do těl svých občanů zavedou čip. Mé děti budou kvůli tomu trpět. Neměli byste zapomenout, že poskytuji potravu ptákům a že jídlo pro můj lid pochází z téže ruky.

Děti, člověk se vydal cestou urážek a provokací. Brzy nezůstane jen u urážek nebo provokací a lidstvo všeobecně pozná, co člověk vlastníma rukama dokáže způsobit svým bratrům.

Jste radostí mých očí a Já vás neopustím. V každé eucharistii vás oději vírou, v každé modlitbě vám dá má Matka útěchu své lásky a vaši souputníci vám v případě potřeby pomůžou při ochraně mého Domu.

Vy, moji milovaní lidé, vy, kdo se obracíte a světské necháváte stranou, vy, kdo činíte rozhodnutí patřit spíše Mně než světu, vy, kteří neúnavně hledáte stát se více lidmi mého Domu a být lepšími dětmi, vy, kteří Mnou pohrdáte a ignorujete mé volání, vy kdo nevěříte, vy, kdo jste naplněni nenávistí, vy, kdo Mě nepřijímáte a pohrdáte mou Matkou, vy... vy, kteří čtete tato má slova,

JÁ, VÁŠ BŮH, VÁM ŽEHNÁM A NABÍZÍM SVÉ MILOSRDENSTVÍ.

Váš Ježíš
Převzato z: http://www.revelacionesmarianas.com
zpět