019. Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


JÁ DOKÁŽU ODPUSTIT JEN HŘÍCHY, JICHŽ LITUJETE


Mé drahé děti,

čas vyprší. Čas trpělivosti a odkladu uplyne. Za chvíli mé milosrdenství vystřídá má spravedlnost. Neukolébávejte sami sebe. To, co jste zaseli, budete žnout. Lži a hřích volají do nebe. Do konce dnů si můžete říkat: Bůh je milosrdný, odpustí nám, odplatí nám ne podle našich hříchů, ale podle svého nekonečného milosrdenství.

Co myslíte?

Když rodiče své dítě stále jen odměňují, bude umět rozlišit dobro od zla? Říkám vám, že ne. Moudrý otec potrestá své děti, aby je zbavil návyku činit zlé skutky.

Co myslíte?

Když jsem nevinně podstoupil tak hroznou, mučivou a hanebnou smrt za vaše hříchy, cožpak nemusíte za ně zaplatit, odčinit je?

Říkám vám – musíte. Ale každý, kdo se Mi vysměje a nebude litovat svých hříchů, bude ztracen. Neboť Já dokážu odpustit jen hříchy, jichž litujete. I marnotratný syn se vrátil domů a prosil o odpuštění. Proto odpuštění dostal. Ale lakomý boháč, jenž Mě ani nebral na vědomí, byl ztracen.

Všechny vaše myšlenky, slova a skutky jsou zaznamenávány do Knihy života. Před mou soudnou stolicí vydáte zúčtování ze všech svých skutků. Litujte svých hříchů. Změňte své hříšné životy. Očistěte se ve svátosti pokání a umyjte se v mé vzácné svaté Krvi. Tak se stanete novými lidmi a získáte věčný život.

Mé děti, nebe je jen jedno, ale nehledejte je na zemi. Nepřipoutávejte se k věcem, nevažte se na zemi k ničemu a k nikomu. Všechno zůstane tady. Jedině se zavažte k dodržování mých zákonů, tak získáte věčný život.

K tomu vám žehnám mým srdcem překypujícím láskou, mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět