020. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).NEČEKEJTE A HLEDEJTE MĚ; RYCHLE KE MNĚ PŘIJĎTE.


Můj milovaný lide,

DRŽÍM VÁS VE SVÝCH DLANÍCH … Tak jako obilné klasy rostou přijímáním barvy ze slunce, tak i vy, mé děti, musíte vzhlížet k mému Domu a zvažovat v hlubinách srdce:

Jak blízko Mi budete?

Až se vítr náhle a neočekávatelně zvedne...
Až roční období nebudou probíhat normálně...
Až ovoce a potraviny budou škodit lidskému tělu...
Až zamořená voda infikuje člověka závažnými chorobami...
Až člověk už nepohlédne svému bratru do očí...
Až se muž a žena nezahledí vzájemně do očí, ale do jiných očí stejného pohlaví...
Až malé děti ztratí svoji nevinnost...
Až Země zestárne z chorobné vůle člověka...
Až se vědy zmocní ti, kteří nemají svědomí, ale z chtivosti sloužit zlu nechají stranou věčný život a zakážou mým dětem hlásit se ke Mně jako ke svému Pánu a Bohu… Podvodník bude lidstvu stát ve dveřích. Jako mladý začal svůj tichý útok proti Mně a proti všem, kteří vyznávají svou víru ve Mne.

Mé mystické Tělo bude nevýslovně trpět. Čím blíže bude lidstvo vystoupení podvodníka, antikrista, tím větší bude pronásledování mých věřících dětí.

Moji proroci budou zesměšňováni, zvláště ty, moje dcero. Nepřestávej! Pokračuj! Nenechám tě odejít ze své ruky.

Země bude zamořena člověkem, vrhajícím jeden na druhého smrtící zbraně, bude pokryta ohnivými mračny. K hrůze mých dětí, budou vidět hořící oblohu i vzdor nevěřících, kteří si budou dělat žerty z této události do té doby, než ponořeni do bolesti vlastních těl, budou bědovat, vinit Mě za smrtící účinek zbraní, na jejich těla.

V onu chvíli budou narůstající přírodní katastrofy oznamovat, že člověk musí jít zcela jinou cestou, odlišnou od té současné.

Už není víc času... Já jsem Věčné Bytí! Člověk pojmenoval měsíce, dal datum rokům a dal jména dnům týdne. Já dávám lidem svá zjevení, a dělají si ze Mne žerty...

Má Matka vám předává své slovo a nemáte ji rádi… Velký odpad od víry je blízko; můj lid bude redukován, aby umlkl, a bude Mě uctívat vskrytu. Moje církev ztratí část mých nejmilejších (kněží) kvůli odpadu od víry. Potom si nepřítel mých dětí vychutná vstup do lidstva k ovládnutí moci této generace, aby se tím, že Mě odmítnou, otevřely dveře nepříteli duší.

Tyto chvíle mají své hodiny a měsíce; nevyčkávejte jako pošetilci, neposlušní mého slova, dbejte na má volání a rozhodněte se pro obrácení.

Čekají vás těžké chvíle: voda se nezastaví a slunce zcela zničí některé země; ze zoufalství budou lidé záměrně pít zamořenou vodu. K lidskému údivu bude sněžit mimo svůj čas. Mé děti se octnou v moři – dosud neškodném – a před jejich očima, k jejich úžasu, ustoupením moře se vytvoří z pláže poušť.

Příroda v mých dětech vyvolá strach a též odmítání těmi, kteří Mi budou lidské utrpení dávat za vinu.

Společnost najde uspokojení v prchavých potěšeních. Ti, kteří žijí vírou v okamžiky a hnutí citů, budou mylně vyhledávat mé volání, protože nechápou, že vysvětlení mého Slova předchází těmto událostem.

Vládce bude jednat impulsivně a zažehne požár, a konflikty se zhorší natolik, že se stanou neudržitelnými. Raz, dva, tři! Co lidé vybudovali, padne v okamžiku do rukou těch, které považují za své nepřátele. Tím, že poskytnou zbraně i malým zemím, je mocní zapojí s cílem zmocnit se tak území k umístění strategických zbraní.

Kovový bůh je symbol moci a stability člověka; podlehne, padne a už nepovstane. Lidstvo přijme, co mu bude nabídnuto, své označkování, napohled prostou věc, bez zaváhání se vydají do spárů oznámeného nepřítele této generace.

Vyzývám vás, nenechejte má slova zapadnout. "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Exodus 3:14].

Z lásky ke svým dětem sešlu svého andělského posla přinášejícího můj pokoj. Přijde a ukryje ty, kteří Mě budou v osamění uctívat, bude Láskou těm, kteří se rozhodli nezříci se Mě navzdory pronásledování antikristem. Můj anděl bude hlasem těch, co jsou předmětem pronásledování, žijících pod troskami, v horách. On pozvedne slabé, aby vzpřímeni očekávali můj Druhý příchod. Dám a pošlu legie andělů na pomoc mým dětem.

Moji lidé, příroda zvětšuje svoji váhu nad člověkem. Nečekejte a hledejte mě; rychle ke Mně přijďte. Žhnoucí oheň bude padat z výše na Zem a způsobí obrovskou spoušť a zkázu.

Obraťte se rychle; usilovně a neúnavně Mě hledejte; milujte mou Matku a modlete se, aby se za vás přimlouvala.

Modlete se, moje děti, modlete se za Spojené státy; stanou se obětí teroru a příroda je udolá, země se bude otřásat, dým vulkánů vystraší lidstvo.

Modlete se, moje děti, modlete se za Itálii; bolest přijde do této země, dopadne na ni lidská ruka.
Příroda jí otřese.

Modlete se, moje děti, z jednoho konce na druhý se Země silně pohne.

Japonsko, Chile a Řecko budou trpět.

Můj lide, jaderná energie bude nadále metlou člověka.

Neztrácejte víru. Vysvětluji vám, co leží před vámi, aby vás přicházející události nezastihly spící.

Probuďte se z netečnosti! Nespěte! Vstávejte! Už není víc času a okamžik přestal existovat.

Já jsem s těmi, kteří Mne hledají; má láska po nich touží. Moje Matka, úkryt mých dětí, vás plní dobrem s každým růžencem, který se pomodlíte.

"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM". Žehnám vám, zvláště těm, kteří přijímáte toto mé Slovo a činíte je živým a životem oplývajícím.

Miluji vás.

Váš JežíšPřevzato z: http://www.revelacionesmarianas.com


Z anglického překladu přeložil bratr Miroslav.
zpět