021. Poselství Matky Spásy ze dne 13. března 2016.

Nástroj: Edson Glauber (Brazílie).DNY SPOKOJENOSTI SE ZMĚNÍ NA DNY KRVE, PLÁČE A SMRTI

Pokoj s tebou, můj milovaný syne,

hle, tvá Neposkvrněná Matka, která přichází z nebe, aby ti řekla, že přišla hodina pro okamžité obrácení lidstva, jež bude otřeseno velkými a bolestnými událostmi. Mé mateřské srdce je naplněno úzkostí a roztrpčeno meči bolesti. Mé děti, mnohé z vás dělají málo a vysmívají se mým poselstvím, pohrdají jimi a neberou je v úvahu. Co se stane s vámi, až z nebe přijde velký trest a postihne vás? Kdo bude schopen vás chránit, až se Boží spravedlnost dotkne lidstva s takovou silou?

Trpím kvůli těm, kdo odmítají příležitost se obrátit a změnit svůj život. Mnohé z mých dětí jsou slepé, nechaly se svést Satanem a jejich srdce hledá a touží po lžích a požitcích světa. Kolik jen duší je ztraceno kvůli hříchu! Kolik jich jde k věčné propasti bez toho, že by i jen trochu přemýšleli o věčnosti, aby mohli litovat svých provinění.

Toto je čas, kdy ďábel dostal hodně příležitostí uvádět mnoho mých dětí v omyl a do duchovní smrti. Modli se, můj synu, modli se a pros o dobro lidstva. Věčný Otec je rozhořčen, kvůli neustálým urážkám páchaným proti jeho božskému Synu – tak mnoho znesvěcení, rouhání a urážek je pácháno ve světě.

Velmi brzy Itálie a Spojené státy budou potrestány nikdy nevídaným způsobem. Velké světlo, jako oheň, bude viděno na obloze nad Itálií. Bolest a smutek budou velké, a až se to stane, jen růženec a mé mateřské srdce poskytne naději, útočiště a ochranu pro mnohé. Itálie bude otřesena, protože lidé si neváží toho, co dluží Bohu, neuctívají jeho svaté jméno, nejsou poslušni jeho svatých zákonů. Nesmírné hoře přijde také rychle ve Spojených státech a způsobí, že jedna oblast bude prakticky zničena.

Mé děti, chci vám pomoci, chci vás ochránit. Ukryjte se v mém Neposkvrněném Srdci, proste o mou mateřskou pomoc a já vám ihned přijdu na pomoc.

A co se dá říct o brazilském lidu, lidu, který se nemodlí a nebere ohledy na Boží přikázání ani na sváteční dny, ale plní stadiony, přímořská letoviska a mnohá jiná místa, jen aby se mohl bavit a urážet Pána?

Dny spokojenosti se změní na dny krve, pláče a smrti. Jen ti, kteří přijali s povděkem mé výzvy a modlili se, jak jsem je žádala, jsou těmi, kteří z Božího příkazu budou zachráněni v těchto zlých dnech.

Kde úcta k Božímu jménu a k posvátnému neexistuje, poteče krev. Kde Bůh byl vyhnán, přijde smrt. Kde Bůh už není vzpomínán, nebo vzýván, utrpení bude strašné.

Modlete se hodně, mé brazilské děti, protože čas se krátí!... Probuďte se a vraťte se k Pánu! To je má výzva, můj syne, to je poselství, které ti sděluji se srdcem plným bolesti a smutku, protože jsem nebyla vítána, nebyla pochopena, nebyla milována, nebo vzývána jak vás prosil můj Syn, a ještě hůř, byla jsem terčem posměchu a neúcty u mnohých, kteří strašně zraňují mé srdce a přitahují spravedlnost mého božského Syna. Obraťte se, proste Pána o odpuštění. Odpustí vám, budete-li se upřímně kát a změníte-li svůj život.

Žehnám vám, stejně tak jako celému světu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen!

Matka SpásyPřevzato z http://afterthewarning.com
zpět