032. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NIKDO NEDOSÁHNE SPÁSY BEZE MNE...


Můj milovaný lide,

mé požehnání nechť je s každým z vás. Vy jste můj milovaný lid, pro který nepřestávám dávat sám sebe všem.

Celé lidstvo bez rozdílu pochází z naší Boží vůle. Přede Mnou nejsou rozdíly, všichni jsou stejní. Jsou to lidská stvoření, která se vzdalují mé lásce, když dovolují svým fyzickým a duchovním smyslům se infikovat výronem síly zla, což vás vede nejen k pohrdání dobrem, ale také zabraňuje být mými dětmi.

Můj milovaný lide, nehledejte viníky zla, kterého se dopouštíte, protože ten, kdo padne do hříchu, jedná hříšně a neměl by hledat původce hříchu mimo sebe.

Kdo hřeší, je sám sobě příčinou svého hříchu a provinění. Hřeší-li člověk, pak tento hřích má původ ve svobodné vůli, kterou vlastní, spolu s vůlí, která je připravena vykonat tento čin nebo dílo.

Moji milovaní lidé, udržuji vás bdělé, abyste nepadli do hříchu, ale někteří jsou rozhodnuti dát mé pokyny stranou a jsou napadeni zlými sklony. Jedním z nich je zneužití svobodné vůle.

Vyzval jsem vás, abyste zůstali ostražití vůči zlu...
Zmiňoval jsem se, že zlo se šíří a zamořuje vůli člověka...

Kdo není posilněn skrze Mne, je snadnou kořistí Zlého.

Nikdo nedosáhne spásy beze Mne...
Jak mnoho z vás váhá žít v pokoji!

Jak se některá lidská stvoření snaží žít v neustálé křeči, v níž pokoj závisí na vaší přehnané lidské touze!

Děti, podívejte se do sebe, zkoušejte sami sebe. Lidská pýcha je velkým osobním zlem, je morem, který znečišťuje smysly lidí natolik, že dojdou k myšlence ovládnout všechny bratry kolem.

Vyzývám vás k jednotě. Pýcha vás vede k rozpolcenosti.

Má láska je tvůrčí. Nežije-li někdo v mém životě, není stvořením, jež tvoří činy dobra, nevydechuje mou Lásku, a proto se neustále setkává s překážkami na své cestě.

Moji lidé, rychle se vzdalujete ode Mne, nevidíte krásu Otcova díla.

Ti, kdo si neudržují pokoj v sobě samých, nepostupují vpřed. Naopak, boří se do bahna, v každém okamžiku sestupují hlouběji, až se stanou méně než zvířata.

Děti, některé z vás věří, že se nalézají ve velké duchovní evoluci, ale není tomu tak, protože není-li ve vás láska, zůstáváte daleko od dosažení změny ve svých dílech a činech.

Moji milovaní, každá akce má reakci a každá reakce přináší ovoce, ať už dobré, nebo zlé. Máte dar řeči. Používáte-li jej pro dobro, budete ve Mně růst. Používáte-li tento dar řeči proti svým bratrům, pak slova pronesená proti vašim bratrům, nejenže nedosáhnou vašeho bratra, ale vrací se zpět proti vám.

Každý, kdo utváří svou vlastní cestu a formuje ji svými díly a činy, především láskou k bližnímu tím, že svému bližnímu nabízí podporu, je [Šimonem] Cyrénským v každém ohledu života. Miluje ctnosti svého bližního a pomáhá s nedostatky ostatním.

Každý z vás má osobní váhy, kam v každém okamžiku umisťuje své činy a dílo. Když jedna miska vah váží víc než druhá, člověk je zaplaven hněvem, závistí, rozpory, arogancí a odmítnutím odpuštění, dokud tentýž člověk si neuvědomí, co dělá špatně a že proto nejde směrem ke Mně, ale k sobě.

Milované děti, chcete najít dobro?
Milujte a odpouštějte.

Můj lide, věda se natolik dostala mimo kontrolu, že v určitých případech už nedokáže ovládnout své vlastní objevy ani výzkumy, ty pak mají zlé následky pro zdraví lidí a počasí. Vzhledem k tomu je lidstvo nejvíc ovlivněno, když pozměňuje vzduch a vodu.

Vyzval jsem vás, abyste zůstali bdělí vůči těm, kteří převzali moc nad lidstvem. Ti podnikají silný útok proti člověku zničením všeho, co souvisí s mou láskou a mou přítomností ve vás. Rozhodli o pronásledování mého lidu a schválili větší intenzitu světové války. Dohodli se s některými vládci velkých národů, aby po celé zemi vytvořili v malých národech, satelitech, politickou, sociální, morální, vzdělanostní a náboženskou destabilizaci a vyvolali urychlení chaosu na globální úrovni.

Vodní srážky na celé zemi budou obrovské. Jsou vyvolány na příkaz této elity ve službě zednářů a iluminátů, kteří jsou zase sluhové Zlého v očekávání antikrista.

Můj lide, přijde invaze hmyzu, bude hledat potravu a obdělaná pole a můj lid bude trpět hladem.

Sešlu svého anděla pokoje. Měli byste se za něho modlit, modlit tím, že budete milovat svého bližního, abyste přinesli pokoj do domovů, pokoj lidem dobré vůle.

Můj anděl pokoje vás shromáždí do jednoho stáda, ochrání vás mým Slovem. Můj lid nebude sám...

Můj anděl musí být náležitě očekáván. Připravte se duchovně, buďte těmi, kdo konají mou vůli, dodržujte Přikázání, ale především žijte v mém pokoji, v mé lásce, milosrdenství, mé naději, bojujte proti zlu, které vás chce rozptýlit. Můj anděl vás sjednotí, a již trpí kvůli nevědomosti lidstva, zejména kvůli činům těch, kteří budou stát na jeho straně na zemi.

Můj lide, má vůle nepřestává, pokračuje velkým plánem spásy...

Proto jsem vás zavolal – vy, kdo jste poslušní a naplňujete ji, přivedete mé dílo k završení. Ti, kdo ji odmítají, Mě zapřou.

Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude znovu trpět a jeho sopky se probudí.

Mé děti, modlete se za Argentinu, země pokoje se stane zemí bolesti, související s přírodou.

Modlete se, mé děti, modlete se, Austrálie bude bičována.

Modlete se, slunce způsobí lidstvu soužení.

Modlete se, mé děti, Evropa bude ronit krvavé slzy, pohroma terorismu se nezastaví.

Můj lide, bydlím v srdci každého jednoho z vás. Nevzpírejte se, když vás napravuji, nevzdalujte se ode Mne, když vás vedu ke své Pravdě.

Nezapomeňte, že co vytvořil člověk, je pomíjející...
Pojďte ke Mně: "Já jsem, který jsem" [Ex 3, 14].

Učený je blázen. Na jednoduchého a pokorného srdcem spočine můj zrak a má láska.

Miluji Pravdu ve způsobu života. Slovo může být chvilkové a povrchní.

Vy, moji lidé, jste jen mé děti, není důvod, abyste Mě vlastnily.

Nezapomeňte, že se dívám s obzvláštním zalíbením, s velkou milostí, na neúnavné hledače mé lásky, kterou přivádí k životu. Mé děti nejsou klidné samy v sobě, ale jsou dychtivé získat své bližní, aby s nimi sdílely spásu.

Moji lidé, miluji vás. Žehnám vám.

Váš Ježíš
Převzato z: http://www.revelacionesmarianas.com

zpět