033. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MODLETE SE ZA MÉ SVATÉ KNĚZE


Když jsme se u mě doma modlili růženec Božího milosrdenství, Pán Ježíš mi řekl:


S touto modlitbou zachráníte svět. Za tuto modlitbu, která je určena pro vaši spásu, dám vše. Uhasím žízeň, dám vám sebe samého jako pokrm a budu vaším společníkem na vaší pozemské pouti. Vaše cesty a mysl osvítím v tomto tmavém údolí slz, které je bez Boha plné příšer, nebezpečenství a vede do zatracení. Jen se Mnou, svým Vykupitelem, jste v bezpečí. Vždy se držte daleko od každého hříchu, každého pokušení. Čiňte dobré skutky, chopte se každé příležitosti, abyste bohatli v jejich konání, dokud trvá krátký čas získávání zásluh. Život je krátký. Tady a teď musíte přinést hojnou úrodu, neboť jen tyto poklady si dokážete vzít do věčného života.

Ve věčném domově se ztotožníte se Mnou v té míře, v jaké jste projevili hrdinskou lásku, nebo duševní a tělesné mučednictví a kolik lásky jste nesobecky a čistě darovali vašim bližním ve víře, neboť vaše rodiny jsou v první řadě ti, jimiž jsem vás obdaroval, abyste tvořili jedno společenství ve Mně a se Mnou. Milujte Mě spolu jedním srdcem, neboť jste mým prostřednictvím jedno v přijímání svaté eucharistie, a proto tvoříte jednu rodinu.

Moji maličcí, jste jeden druhému bratry, protože na vás září má Krev. Moje vykupitelská Krev vás vysvobodila z pout, z řetězů vašich hříchů. Moje Krev září na vašem čele. Můj Otec Mě na vás vidí, proto vás přijme za své děti. Vše, co se děje s vámi, se děje skrze Mne a pro Mne. Kvůli Mně vám můj Otec daruje všechno dobro. Moje přímluva u Něho za vás je vaším největším pokladem. Proto mé děti, držte ve velké úctě mši svatou, kdy vstupuji do vašich srdcí. Připravte si své duše s horoucí láskou v pokání, a když je to zapotřebí, ve svaté zpovědi. Neboť přijímáte největší poklad, samotného Boha, do příbytku své duše.

Mé děti, modlete se za moje svaté kněze, neboť jediný svatý kněz dokáže učinit celé město svatým. Má církev a svět má největší nouzi o svaté kněze. Pro kněze je nejdůležitější modlitba, kterou se za něj modlíte. Tu nic nenahradí, i když je nutné obětování utrpení, oběť a sebezapření, sjednocené s věčnými zásluhami mých mučivých utrpení.

Mé děti, znovu vám říkám, modlete se za mé svaté kněze, neboť můj protivník je stokrát víc pokouší než jediného laika. Ještě před tím, než byste je kritizovali kvůli špatným činům, myslete na to, že pro mého protivníka jsou velkými rybami, které chce chytit, protože ví, že když velitel padne v boji, tak strhne celé vojsko s sebou.

Proto vám říkám, vidíte-li na nich chyby a hříchy, modlete se za ně. Každá modlitba, kterou se za moje kněze modlíte, je obvazování mých bolestných, krvácejících ran, setřením mých krvavých slz. Mým kněžím věřím nejvíc, když jim získám sebe samého v učení, ve mši svaté, v proměňování a přijímání. Proto oni stojí u Mě nejblíže, neboť jsem jim tolik věřil, že jsem je povolal k tomuto svatému poslání.

Ačkoli jsem věděl předem, který z nich bude svatý a který Mě zradí, potřebuji dělníky, kteří budou žnout a posbírají úrodu, kteří ji shromáždí do stodol a zničí plevy ve svátosti pokání, aby zachránili duše od věčného zatracení. Moji kněží budou muset vydat počet o všem, neboť dostali nejvíc talentů. Vy, kteří stojíte blízko nich a jste jejich spolupracovníci, pozvedněte je k svatosti života tím, že jim vzdáte úctu, která jim patří, a budete s nimi hovořit jen o svatých věcech. Tím jim pomůžete, aby se stali svatými. Každý můj věřící, který tak činí, má v mém království podíl ve velké zásluze, neboť nejúčinnějším nástrojem v záchraně duší je to, když někdo vymodlí svatého kněze pro církev a pro věřící.

Přijměte mé ze srdce vycházející a posilňující požehnání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšZ maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět