036. Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).UŽ TOHO BYLO DOST! TEĎ SE ZASTAVTE! NECHCI, ABYSTE BYLI ZTRACENI...Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

není třeba, abyste přestaly přemýšlet o sobě. Každý se potřebuje na své cestě zastavit, podívat se na sebe a vyhodnotit duchovní stav, ve kterém se nachází.

Jako Matka lidstva vám musím říct:

Už toho bylo dost! Teď se zastavte! Nechci, abyste byli ztraceni... Nacházíte se v nejnebezpečnějším okamžiku, kdy můžete ztratit svou duši.

Otřesy lidstva zaplavují mysl člověka, jeho myšlenky a srdce.

Tyto otřesy byly naplánovány, aby se staly v tomto konkrétním okamžiku, byly programovány předem jako část těch, které vyústí v nastolení antikrista, úchylného podvodníka, znesvětitele všeho, co patří k Domu mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidské ego je požehnáním pro každého, jenž ví a rozpoznává, že je lidským stvořením, lišící se od svého bližního.

Člověk, jako svobodná bytost zneužil své jedinečné lidské ego, aby v tomto čase svobodně učinil rozhodnutí vzdorující Boží vůli.

Přijde okamžik, kdy děti mého Syna se vydají špatnou cestou a padnou do propasti. Žijí v hříchu, a tím posilují moc ďábla, toho, jenž uchvátí mysl nevinných, mladých i dospělých, aby bojoval o svůj cíl: Aby se lidé v tomto čase vzájemně nemilovali jako spolubližní, mající jednoho společného Boha, ale snažili se zkazit jeden druhého.

Lidské "já" nepřinese lidem dobro. Člověk ví, že má své lidské ego a nechal je zamořit svými zlými činy...

Mé děti, lidské ego se živí negativními pocity, negativními touhami, arogancí, zneužíváním svých bližních a pomstou...

Lidské ego se živí myšlenkami, city, touhami a činy každého z vás. Čím více je stvoření sobecké, tím více prosazuje své ego, aniž by se staralo o bratra, který má cítění, citlivost, myšlenky, mysl a srdce.

Lidské ego může vytvořit velkého člověka... nebo může učinit člověka svým velkým otrokem.

Mé děti, to je chvíle, kdy musíte rozpoznat, jak dary, které jste dostali, se rozvíjejí ve vašem životě, aby vás přivedly k mému Synu, a jak jsou rozmnoženy Duchem Svatým. Proto vás nebesa drží za ruku, abyste nechybovali a každý z vás se poznal a viděl skutečně takovým, jakým je, aby vás ďábel neoklamal.

Člověk nemůže růst, dokud poctivě nepozná způsob, jakým se chová...

Neboť dokud člověk si zapírá své špatné chování nebo sklony, nebude schopen vystoupit z temnoty a vystavuje se nebezpečí, že patří více lidskému egu, než bratrství, k němuž ho volá můj Syn.

Každé slovo této výzvy je pro tebe, mé dítě, abys ho četlo, abys nad ním rozjímalo a nenechalo bez povšimnutí, jako by bylo pro jiné lidské stvoření. Každý člověk má své lidské "já" a má i zodpovědnost poznat, jaké je jeho lidské ego, aby nešel proti Boží vůli.

V této chvíli je pro člověka nutné dát své "já" na patřičné místo, aby prostor, střed, byl dán mému Synu, aby mohl být vše ve všem [1 Kor 15, 28]. Jen tímto způsobem bude můj Syn schopen pomoci svým dětem jednat a pracovat na jeho Božích cestách.

Jako Matka nechci děti, které neuvažují...
Ale nechci ani lidi, jejichž rozum zatvrzuje jejich srdce.

Napravte vaše zavrženíhodná jednání a činy. To je dosaženo velkými lidmi, velkými dětmi Boha, které vědí, že přichází čas sklízet úrodu a že budou buď na straně pšenice, nebo na straně plevele. Tento okamžik si zasluhuje konání dobra a toto cvičení začíná uvnitř člověka.

Neočekávejte, že váš bližní se změní, naopak, změna se musí stát u vás samých, a to usnadní vašemu bratru být lepším synem Boha a lepší lidskou bytostí.

Opravdový křesťan ví, že není povinností ostatních, aby přizpůsobili svá jednání a činy jeho požadavkům, které mohou být navíc chybné. Žít v Boží vůli začíná láskou k Bohu a k bližnímu, a ne na bitevním poli v pokusu vyniknout.

Děti, nezneužívejte inteligenci pro svůj osobní zisk. Za chvíli budete čelit Velkému Varování a najdete se v okamžiku, kdy všechna vaše nečestná jednání a práce budou stát před vámi v tichu této chvíle, kdy každý bude stát před sebou samým.

Ticho, v němž osobně přezkoušíte své svědomí, ticho osobního rozsudku, bude největším tichem, které jste kdy poznali. Osamělost, v níž nejmenší čin bude pociťován na osobní váze, ať už v dobrém nebo zlém, se bude zdát nekonečná. VAROVÁNÍ je Boží milost, bude-li se po něm lidské stvoření kát a nebude naslouchat hlasům těch, kteří, plní zkaženosti, odmítnou přijmout to, co uviděli v sobě a vzbouří se proti Bohu.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy odmítáte tak mnoho otázek ducha! Někteří nerozpoznávají existenci Zlého, jiní nevědí, že mají ducha, jenž žije v lidském těle.

Satan pracuje mazaně, zasahuje jednoho po druhém, posílá své legie útočit na určená lidské stvoření. Je na vás rozlícený, mé děti, protože se snažíte být jinými, než jste byli dříve, usilujete být lepšími každým okamžikem, v blížícím se naplnění Božího Slova.

V této chvíli nejste těmi, kdo věří, že to, co žijete v tomto okamžiku, bylo vždy takové, a že potom vše zase půjde tak jako dřív. Ďábel vskutku poznává, že mu zbývá málo času, aby vzal duše do pekla. V tom má výhodu před těmi, kdo nevěří, že tento okamžik nadešel.

Ďábel ví, že musí jednat energicky, aby lidi zkazil, oddělil je od mého Syna a vedl je k lásce ke zlu a k touze po zlu.

Satan ví, že v tomto okamžiku má velký problém. Ano, děti, Satanův velký problém jste vy, protože stále milujete mého Syna, stále přijímáte jeho Tělo a Krev, stále milujete bratrství a stále překonáváte nedostatky, které vás oddělují od věčného života. Mé děti, vy jste Satanův velký problém. Proto musíte být prozíravé, abyste ho rozpoznali a neupadli do pokušení.

Mé děti, množství světových katastrof bude narůstat. Lidé se obrátí spíše k zločinům, aby působili škody. Lidská mysl bude posedlá zlými úmysly – zabíjet bližního, trhat malé dětičky a vyvolávat teror a nejistotu.

Nebojte se, mé děti, modlete se, řiďte se přikázáními Božího zákona, buďte milosrdní, uctívejte mého Syna v Duchu a Pravdě. Neodevzdáme vás do rukou nepřítele. Všichni přivolávejte Boží ochranu v plném vědomí.

Modlete se, mé děti, modlete se. Pákistán... tento lid bude plakat sám nad sebou.
Modlete, mé děti, modlete za Čínu, konflikt tohoto národa se v okamžiku rozšíří po celé zemi.
Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, slzy budou téct jako řeky žalu.
Modlete se, mé děti, země se bude stále otvírat a člověk nenajde řešení.
Modlete se, mé děti a dívejte se na oblohu, váš úžas bude velký.
Příroda zasáhne zemi s větší silou a uvolní svou zlobu proti hříchu.
Slunce vezme lidi do zajetí, už není spojencem člověka.
Ekvádor trpí, jeho lid trpí, naříká a pláče.
Indonésie pozoruje sílu sopek se strachem, když se třese zem.
Argentina, země pokoje, zanechá nářek na své půdě.

Odmítáte mého Syna, zbožňujete Satana a jeho pokušení...

Mé oblíbené děti musí být silné ve svých kázáních. Bojujte o duše!

Ti, kdo se přibližují k Satanovi, mu předávají vládu nad svými smysly.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tento čas je skutečně důležitý. Zednářské síly neplýtvají časem, síly iluminátů vydaly rozkazy svým elitám. Jejich záměrem je vyhlazení velké části světové populace.

Velké světové organizace jsou pod jejich kontrolou a jejich cílem je lidská degenerace, aby se lidé sami odevzdali zlu.

Církev mého Syna bude zdrojem velké kritiky. Vy, mé děti, neztrácejte víru.

Prezident [jedné země] přijde o život rukama svých odpůrců.

Nikaragua je zemí podporující komunismus; kdo mlčí, bude vlastnit kořist...

Děti, nemeškejte a pokračujte v cestě, buďte dětmi pozornými k našemu volání, tomuto vysvětlení Božího Slova. Zůstávejte bdělé vůči tomuto požehnání, které dostáváte z ruky Boha Otce.

Děti, modlete se a uvádějte modlitbu v život. Neplodná modlitba je mrtvá.

Probuďte své spící bratry, nebojte se. Čekejte trpělivě. Otcův Dům neopouští svůj lid.

Žehnám vám, děti, zůstaňte v loďce mého srdce.

Miluji vás.

Matka Maria

zpět