040. Poselství archanděla Michaela ze dne 3. července 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEJSTE SI VĚDOMI DOSAHU ZLÉHO ČINU


Děti Nejvyššího,

láska k bližnímu je Boží vědou, kterou musíte neustále uvádět do praxe, abyste procvičovali dar Boží lásky ve vás.

Vyzývám vás k lásce k bližnímu, protože být laskavý je nejen důvodem k dávání, nebo k dávání sama sebe ostatním materiální pomocí, ale současně je úplností lidského stvoření, kterému se podařilo naplnit tělo i duši Láskou. Milovaní, láska k bližnímu je ve skutečnosti velkou vědou, velmi důležitou pro tyto chvíle.

Láska k bližnímu vede člověka, aby se pohroužil do stálosti Pravdy, a současně vás proniká šlechetností, jež vede k dávání, aniž byste očekávali protislužbu.

Děti Nejvyššího, dary Ducha Svatého pozvedají vaše vědomí a vštěpují člověku duchovní porozumění nebeské moudrosti, sdělují mu skrze duši vše, co potřebuje, pokud si to žádá a usiluje přiblížit se božskému.

Kdokoli není láskou, je člověk izolovaný, suchý, jako fíkovník, který nepřináší plody, sklíčený, ve většině svých rozhodnutí jen počítá, jaký mu přinesou osobní užitek.

Láska k bližnímu vedená Duchem Svatým, uchvátí člověka a přivádí ho vědomě jednat a pracovat ve způsobu, který pochází z Otcova Domu, kde duše touží po tom, co je shora a být řádnou, milosrdnou, vděčnou lidskou bytostí, která v každém okamžiku hledá, jak konat dobro.

Milované děti Nejvyššího:

Bůh nemá začátek ani konec...
Bůh učil každé své dítě dobrotě a spravedlnosti...

V tomto čase člověk, ze své vlastní svobodné vůle, nezná Boha, a dokonce Ho viní z osobních neštěstí.

Všemohoucí dal člověku všechno, ale člověk nemá chuť se Bohu přiblížit. A Bůh respektuje svobodu, kterou člověka obdaroval.

Všemohoucí stvořil Slunce, aby z něj mělo lidstvo užitek. Nechce-li se lidská bytost dívat na Slunce, i když vnímá teplo a raduje se z jeho světla, řekne: "To nepřichází ze Slunce, existuje jiný zdroj, který vyzařuje teplo a světlo." Tak jedná člověk s Nejvyšším: Popírá Ho.

Každé lidské stvoření ví, že Všemocný je stvořil jako dílo své nekonečné Lásky a přenechal mu celé své stvoření, aby mu nic nechybělo.

Zlo povstalo z povýšenosti, pýchy, závisti, z nenávisti, která se probudila v nádherném andělovi, majícím všechny vlastnosti, které mu byly dány Bohem. Ale tento anděl hleděl na Ženu s čistým a panenským lůnem, kde se měl zrodit Boží Syn. A v tomto andělu se zrodil pocit závisti a závist zažehla pocit pýchy, který se stal skutečností.

Tento padlý posel přivedl lidstvo do sváru, k duchovní a morální nízkosti, na kusy rozbil všechno dobro, aby tím člověka proměnil ve zlo.

Nejste si vědomi dosahu zlého činu...

Milovaní, nejste si vědomi dosahu zlého činu... Každý zlý čin, každý čin znečištěný hněvem, pýchou, závistí, nemravností, zvráceností a agresivitou není statický, nezůstává v lidském stvoření, ale zasahuje celé stvoření, protože člověk je násobitel své činnosti a jednání, ať zlého či dobrého.

Podobně jsou činy dobra zesilovány po celém stvoření, aniž si to člověk uvědomuje. Je to zákon Lásky, který není statický. Člověk je ve stvoření přijímač, ale současně i vysílač, a to je velká zodpovědnost před Nejvyšším a před samotným lidstvem.

Člověk vyzařuje myšlenky, touhy, jedná mezi ostatními, a co člověk vysílá, vychází z něj a je zesíleno směrem k celému Stvoření. Tak jako slunce ovlivňuje člověka a jako měsíc ovlivňuje člověka, tak člověk neustále vysílá své myšlení a pocity navenek, mimo své fyzické tělo. Člověk není uvězněn uvnitř svého těla, ale je zesilovačem svých děl a skutků, a odtud důležitost prozíravosti, vycházející z Ducha Svatého, kterou věřící přitahuje.

Děti Nejvyššího jednají pro dobro svých bližních.

Milovaní, v tomto okamžiku, v němž každý krok tvoří část velké křižovatky směrem k prorokovaným událostem, mějte na paměti:

"Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny v prostředí špatném a převráceném, v kterém vy však záříte jako hvězdy ve vesmíru. Držte se pevně slova života, abyste mi byli k chloubě v onen Kristův den, kdy se tak ukáže, že jsem neběžel nadarmo, ani že jsem se nadarmo nenamáhal" [Fil 2, 14-16].

Tím, že si zachová toto povědomí, člověk bude vědět, že na svých ramenou nese váhu všeho, co se v lidstvu stává a že by měl zůstat v obranném postoji vůči nejtiššímu našeptávání Zlého, který ho, jako lidské stvoření, podněcuje k nejohavnějšímu z činů. Nechci vidět monstra na místě Božích lidí, nechci vidět zrůdy, které ničí vše na své cestě.

Milovaní, musíte pochopit, že nedostatek lásky je pro vás nebezpečným znamením. Nedostatek lásky je znamením toho, že lidem chybí správný vztah k Nejsvětější Trojici a k bližnímu, a tím se stává nejnebezpečnějšími dveřmi, jimiž vniká Satan.

Ti, kdo se proviňují proti lásce, neotálejí, pracují neustále, aby člověku radili provádět zlo. Nicméně Nejvyšší stále vydechuje nad člověkem svou ochranu, brání ho přede vším, co může způsobit nenapravitelné zlo, ale člověk Ho odmítá poslechnout.

Přišel čas, kdy pohanské národy, jisté si svou silou, povedou válku proti křesťanům: "Zabijme je, jako stádo ovcí!"

Tento oznámený čas nadešel, malými krůčky postupuje kupředu, ale vy jej nevidíte.

Zdaleka přijdou stvoření nemravná, zlovolná a zvrácená do Evropy, a hlavně do Ameriky, jako draví ptáci se vrhnou na ty, kdo vyznávají pravou víru v Krista, našeho Krále. Dychtiví zničit každý pozůstatek, připomínající Krista Krále, přepadnou svatá místa a uchvátí velkou kořist a odvezou ji k velkému znesvěcení.

Stejně tak lidská marnivost dovolí, aby duchovní pravidla byla zkažena a porušila Boží zákony.

Lidstvo nevidí léčky Zlého a setrvává ve zlu, v tom, které k vám přijde z téhož Stvoření, které neznáte, a tak budete trpět a trpíte zemětřesením a tsunami.

Síla sopek bude větší, meteorologické jevy budou mít velkou sílu, viry se rozšíří po zemi.

Poroste chaos, člověk zbavený rozumu jej bude popírat, zatímco mnoho lidí bude udušeno ohněm, produktem výroby válečných zbraní, které člověk neměl nikdy vytvořit.

Milovaní, před vypuknutím války, buďte neochvějní v modlitbě a ve spojení s naším Králem v eucharistii, modlete se k naší Královně všech andělů a všichni milujte jeden druhého.

Nevzdalujte se, milovaní, od Nejvyššího, nevzdalujte se!

Modlete se ve vhodné době i později a každý z vás buďte napodobovatelem Lásky našeho Krále a rozšiřujte dobro, které zvítězí a dá vám věčný život a život v hojnosti.

Modlete se za Evropu, bude kořistí terorismu.

Modlete se za Střední východ, bude hořet.

Nezapomeňte, že zlo se představí jako předchůdce toho, jehož je podstatou – antikrista.

Nesmějte se těm, kteří nevěří; radujte se vy, kdo věříte a připravujete se překonat svou vlastní bolest a zkoušky.

Náš Král vítězí a zvítězí v těch, kteří činí pokání a prohlásí Ho Králem a Pánem svého života.

Kdo je jako Bůh?

Svatý archanděl Michael
Převzato z: http://www.revelacionesmarianas.com
zpět