044. Poselství Ježíše ze dna 2. února 2015.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


HODNOTA MŠE SVATÉ


Pán mi ukázal, jakou hodnotu má mše svatá. Kdekoli ve světě slouží mši svatou, tam se v té hodině otevírají nebeské brány. Spolu s Ježíšem jsem pozorovala, že když se brány otevřou, Boží Světlo a z nebe vyzařující láska, pokoj a dokonalá adorace duší, šíří ze sebe takovou zář, že se v kostele nebe a zem spolu sjednocují. Věřící nemohou vidět, co je obklopuje, neboť by z toho umřeli.

Mše svatá je největší příležitost k milosti, k vysvobození duší trpících v očistci, které touží po Boží přítomnosti. Když přijímáme s čistou duší, dostaneme od Boha milost, abychom duševně překročili práh nebe, a tehdy jsme sjednoceni s naším Pánem, Ježíšem Kristem. Je možné, že vnějškově nezpozorujeme nic, ale království nebeské se nastěhuje do našeho srdce a naplní nás radostí. Později mě obyvatelé nebe vzali do baziliky svatého Petra, kde právě probíhalo obětování Páně.

Svým duševním zrakem jsem viděla nespočetné množství padlých andělů, kteří nebyli schopni poklonit se před Kristem. Ďáblové stojí vždy v blízkosti kněží, protože mají v úmyslu oslabovat jejich služby k Bohu a lidem. Panna Maria stojí ustavičně vedle svého Syna, stejně jako na Golgotě. Naše drahá Matka tam stojí po pravé straně kněží a modlí se za církev. Viděla jsem, že roucho a ruce kněze nebyly zcela čisté. Ale svátost oltářní byla tak bez poskvrny čistá a svatá, protože ji obklopovalo Kristovo Světlo, že ani hříšná duše kněze nemohla na ni zanechat skvrnu. On, Beránek, jenž je bez viny, nenosil na sobě ani jedinou skvrnu hříchu.

Potom jsem viděla velkou válku mezi lidmi před bazilikou. Padlí andělé podněcovali zlé lidi, aby ubližovali nevinným. Pocítila jsem, že je to válka mezi dvěma náboženstvími, válka islámu a křesťanství. Dobří andělé zachraňovali křesťany, protože si nepřejí smrt lidí, ale jejich štěstí a to, aby jich na zemi zůstalo co nejvíc, protože mají na ní své poslání.

Ježíš:
Nikdy před tím jste neviděli takovou válku, která přijde. Ale Já, Ježíš, žijící v eucharistii, zůstanu s vámi až do konce světa. Syťte se mou svatostí, která je pramenem věčného života, abych byl jediným ohniskem vašeho štěstí. Zápas se stane ze dne na den silnějším, ale když vytrváte se Mnou, dostanete milost, abyste se nebáli ani smrti. Zlý vkládá do vašich duší strach, abyste začali být nejistí. Povzbuzuji vás k tomu, abyste se nebáli a více důvěřovali mému milosrdenství.

Nekonečnost mého milosrdenství poznají jedině a skutečně duše trpící v očistci, které se ještě nedostaly do domu mého Otce. Vyprošujte si u nich milosti, abyste se odvážili více se odevzdat Bohu. Ale dbejte, aby ve vás správně žila ctnost bohabojnosti, abyste náhodou nebyli troufalí a sami sebe nevychvalovali.

Žehnám vám svou nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět