047. Poselství Ježíše ze dne 11. června 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MÁ CÍRKEV JDE TEĎ NA GOLGOTU


Uslyšela jsem hlas našeho Pána: "Otevři Písmo svaté." Otevřela jsem je na stránce s kapitolou Mt 26, 45: Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? – Už je tady ta hodina: Syn člověka bude vydán do rukou hříšníkům."

Pán Ježíš:
Nadešel čas pronásledování. Má církev jde teď na Golgotu, aby ji ukřižovali na kříži jako Mne. Nedivte se zkouškám, které dopustím, aby je vykonal můj protivník.

Tak vyzkouším vaši věrnost ke Mně, vaši víru a důvěru. Každé vaše utrpení, jímž musíte projít, obětujte mému Otci, a to v jednotě s věčnými zásluhami mých mučivých utrpení a mou smrtí na kříži, na záchranu ubohých hříšníků. Tak zachráníte mnoho duší od zatracení. A když Satan uvidí, že Já přetvářím i zlo v dobro, odejde pryč.

Děti moje, hodina už je tady. Žijte v neustálé připravenosti. Brzy budete stát před mou soudnou stolicí. Vytrvejte ve víře a důvěře ve Mne. Kdo Mi bude důvěřovat, ten se nezklame.

K tomu vám žehnám svým srdcem přetékajícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Žid 1, 1-3:
1: Mnohokrát a rozličným způsobem mluvil v minulosti Bůh k našim předkům skrze lidi shůry osvícené.
2: V této však, to je v poslední době, promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědičným pánem všeho a skrze něj také stvořil svět.
3: On je výblesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty a všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očištění od hříchů, zasedl na trůn po pravici Velebnosti na výsostech.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět