048. Poselství Ježíše ze dne 10. července 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ROZHOVOR


Luz de Maria:
Viděla jsem Krista pozorujícího ulici.
Zavolal mě a já jsem přišla.
Stále se díval a neřekl mi nic.

Kristus mi říká:
Nic z toho, co si myslíš, není to, co cítím: Jsou to mé děti, které miluji, ty, které Mnou pohrdají a vzpírají se Mi. Jsou mým lidem, stejně jako jsou jím ty, které Mě milují.

Já, nevědouc jak reagovat na bolest Božích slov, jsem mlčela.

Kristus:
Moje Láska přesahuje všechna má stvoření. Ach, ale to, že je miluji, nezabrání mé spravedlnosti, aby byla naplněna u každého z těch, které miluji.

Luz de Maria:
Naslouchám v tichosti.

A Kristus mi říká:
Nedostatek lásky rodičů ke svým dětem je to, co vede děti k nerespektování svých rodičů. Tento nedostatek lásky a nedostatek spravedlnosti je tím, co udržuje mládež bez hodnot.

Podívej se, má milovaná, podívej se na ta nahá těla se symboly, reprezentující mou církev. Je to pro Mne bolestné a dělá to můj kříž těžším na cestě na Kalvárii. To vše jsem prožil pro každé lidské stvoření, které Mě v této chvíli uráží.

Podívej se, jak strhávají kříže mých chrámů, a nejsou to přesně ti, co Mě nemilují, nebo kteří se bouří, aby následovali ostatní. Podívej se, jak nechávají bořit mé chrámy, ti, kdo falešně říkají, že Mě milují a skrývají se v temnotě, aby Mě korunovali trním.

Má milovaná, jakým by měl být můj lid?

Luz de Maria:
Odpovídám: Pane, svatý, svatý lid.

Kristus:
Milovaná, nechci moderní lid, chci lid, který respektuje zdravé učení, zachovává má Přikázání, vykonává mou vůli. Modernismy u Mě vyvolávají hnus, každý modernismus, prosazující se v mé církvi, Mě nechává trpět novou ranou bičem.

Zlo přivádí člověka k jeho vlastnímu zničení. Žijete v časech války a popíráte válku, která je rozdrobená. Uvidíte Zemi, jak bude otřesena provokacemi některých národů vůči druhým. Některé z mých dětí žijí svou myslí soustředěné na svůj život, na svou lidskou vůli, nedívají se dál, než co mohou vidět svým krátkozrakým pohledem. Proto popírají válku a válka brzy přijde se svými konflikty, bolestí a invazemi. Organizace, složená z mnoha zemí, udělá chybný krok a to bude velkou provokací, která spustí mohutný konflikt.

Milovaní, lidé jsou neustále napadáni, nejen tělesně, ale i psychicky a duchovně. Agresivita u lidských bytostí překypí během několika okamžiků, a ty pak vrhají otrávené šipky na ty po svém boku.

Jen málo domácností žije jako rodinná společenství. Většina členů domácnosti žije pod vlivem strachu z hněvu silnějšího v rodině.

Milovaní, kolik jen varování jsem již dal svým lidem, aby už přestali?

Luz de Maria: Pane, je jich bezpočet, ale ztrácí se při čtení. Je opravdu tak málo bratrů, kteří skutečně žijí tvé Slovo?

Kristus:
Milovaná, je to tak, je jich málo, těch, kteří se zastaví a analyzují mé Slovo. Někteří je neanalyzují, protože se jim nehodí, aby čelili svému svědomí... Vy blázni, jaká chudoba srdce! Obelháváte sami sebe, než abyste čelili své osobní realitě a odčinili své omyly.

Luz de Maria:
Kristus mi ukazuje mnoho těžce podvyživených a nemocných dětí, vidím, jak matky těchto dětí se pokouší plakat, ale slzy nevycházejí z jejich očí. Pláčou svým srdcem! Je hrozné, co vidím, je to opravdu děsivé.

Jak mnoho nevinných, cítím se na omdlení. Přála bych si zachránit všechny tyto děti, některé mají poraněná těla.

Kristus mi okamžitě nabízí další vizi.

Velké obchodní řetězce prodávající rychlé občerstvení, vyhazují zboží, které nebylo prodáno během dne.

Pak mi Kristus ukazuje honosná sídla, kde děti rodin, které tam žijí, nepřijímají jim nabízenou potravu a vyhazují ji.

Hned potom mi Kristus ukazuje poradu, poznávám některé z přítomných, kteří, aniž by pociťovali v srdci nejmenší bolest nad tím, o čem rozhodují, hlasují souhlasně, aby naši bratři v Africe i nadále umírali kvůli hladu.

Nechá mě pohlédnout na Indii, kde tolik bídy kontrastuje s přepychem několika lidí.

Kristus:
Má milovaná, takový je člověk v tomto okamžiku, krutější vůči svým bratrům než v jiných generacích. Genocida prochází jako stín z jednoho konce na druhý, aniž by se svědomí dotklo srdcí.

Kristus naříká nad neposlušností člověka a říká mi: Moji služebníci by neměli žít v nadbytku, ale s důstojností.

Milovaná, duch člověka se stal tak nasycený zlem, že zneužitím vědy došel k překročení mých plánů. Vládci dovolují, aby některé atmosférické jevy byly manipulovány vědou. V tomto okamžiku klima už není stejné vlivem manipulace člověka, a protože Stvoření už člověka neuznává.

Řekni svým bratrům, aby se modlili za Asii, bude příliš trpět.

Mé děti se Mě snaží překonat a ve své dychtivosti pozměnili celé Stvoření a se Stvořením pozměnili lidské tělo a vyvolali řadu nemocí způsobených nezodpovědností celého lidstva.

Řekni svým bratrům, aby se modlili nad zhoubnými infekcemi, které vás bičují a budou často bičovat, jedna větší než druhá.

Řekni jim, aby se modlili růženec mé vzácné Krve a aby použili to, co jim dala má Matka pro boj se zhoubnými epidemiemi a morovými ranami.

Luz de Maria:
Kristus mi ukazuje svou Matku a naše Matka pokrývá svým pláštěm mnoho lidských bytostí, které sténají a současně prosí, aby nepadli jako kořist nemoci.

Pak, v následujícím okamžiku, mi Kristus říká:
Milovaná, pohleď, jak nájezdníci obsazují Evropu, podívej se, jak pochodují a vše zanechávají v plamenech. A já vidím tolik pohrom a útisku, že mé srdce je sklíčené takovou zkázou a bolestí.

Kristus mi říká:
Řekni svým bratrům, aby se modlili za Francii, Paříž se už nebude smát, bude terorismem přivedena k mlčení.

Řekni svým bratrům, aby se modlili za Spojené státy, činy jejich vládců vytvořily tolik nepřátel, kolik měly vládních činitelů. Řekni jim, že země se otřese s velkou silou.

Má milovaná, není všechno bolestí, jsou-li Mi mé děti věrné, usilují-li zůstat v naší vůli a nabízejí utrpení pro spásu svých bratrů.

Žehnám cestu toho, kdo vytrvá, kdo se zkoumá a uznává své zavrženíhodné činy.

Žehnám cestu mých dětí, aby se probudily a aby jejich dobré úmysly vůči svým bratrům byly stále silnější. Mé ruce čistí cestu těch, kteří padnou a povstanou, aby tíha jejich pádu je nepřemohla, ale aby povstali ve víře a stali se obnovenými bytostmi, chtějící dosáhnout cíle, kde na ně čekám.

Moji lidé se musí vzdělávat, prohloubit znalost mého Slova, poznat Mě, aby se Mě nebáli, právě naopak, aby vešli do mého milosrdenství...

Moji lidé musí být víc duchovní, aby rozuměli mým slovům a usilovali je naplnit. Ten, kdo v této chvíli není oduševnělý, má před sebou velkou překážku.

Milovaní, lidstvo se naučilo klamat sebe a nesnáší toho, kdo říká Pravdu, dává přednost bez ustání diskutovat, než aby se na sebe skutečně podívalo. Ti, kdo popírají vysvětlení mého Slova, zahynou ve svém šílenství.

JÁ JSEM LÁSKA, JÁ JSEM ODPUŠTĚNÍ, JÁ JSEM SMÍŘENÍ, JÁ JSEM LASKAVOST, JÁ JSEM NEÚNAVNÝ ŽEBRÁK LÁSKY, JÁ JSEM VĚČNÝ HLEDAČ DUŠÍ, JÁ JSEM MILOSRDENSTVÍ, JÁ JSEM NEKONEČNÁ PRAVDA.

Pojďte ke Mně, děti, pojďte ke Mně.

Tam budou jiné časy, kdy pokoj bude ve vzduchu, na zemi, ve vodě i v ohni. Další čas věčného pokoje...

V těchto časech budete očištěni, a pak láska se znovu zrodí v každém z mého lidu a zduchovnělý člověk Mě zavolá s láskou: "Otče", a budete mými syny.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět