053. Poselství Boha Otce ze dne 13. července 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBRAT


Když jsem se toto ráno začala modlit a snažila se získat pro nás u Pána Slovo, uslyšela jsem Slovo ve svém duchu: Obrat. Viděla jsem něco jako velkou temnou kouli valící se dolů ze svahu, a jak přicházela, zvětšovala se. Okamžitě jsem uviděla politické kandidáty, kteří jsou tolik ve zprávách v těchto dnech. Pak začal mluvit On:


Protože národ Ameriky Mě opustil, Já opustím jej. Zanechám jej bezbožným vůdcům, zlým plánům, zničení, před kterým bych jej jinak ochránil. Jen moji lidé poznají mou ochrannou ruku. Bezbožní budou převráceni ve své zkaženosti a budou si počínat ještě zlomyslněji, než přijde konec.

Ale nebojte se, mé drahé děti – pracujte, dokud je ještě den, neboť noc přichází rychle k vám a s sebou přináší mnoho zla. Pro tento národ, který nyní tak hříšně kráčí v mých očích, je hodně ničení v zásobě. Dal přednost zlu přede Mnou a nyní bude předán zlu.

Obrat již začal. Pracujte – zasévejte semena dobra tam, kde můžete. Budujte mé království, neboť přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat.

Bůh Otec
Př 1, 25-27:
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach.
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.

Ž 9, 16-18:
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se vrátí všichni svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

Ž 91, 1-4:
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš své útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Jan: 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.

Mt 6, 19-20:
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez, ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají a nekradou.
Převzato z http://wingsofprophesy.blogspot.cz
zpět