056. Poselství Boha Otce z 26. července 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DÍVEJTE SE TEĎ


Můj stisk přichází k tvé vládě, Ameriko, neboť mé tresty jsou u dveří.

V duchu jsem viděla paniku, nepořádek a chaos v Bílém domě, ne však důvod k němu. Zdálo se, že se stalo něco velmi znepokojujícího ve velkém rozsahu.

Temnota napadla Ameriku a nepřítel číhá v jejích hranicích. Probíhá plán, jak vás překvapit útokem, který otřese světem. V dřívějších dnech bych vás ochránil, ale vy už nejdete dál po mých cestách a dáváte přednost ohavnosti před požehnáním. Tak budete mít ohavnost.

Dívejte se teď, jak dopustím ohavnosti, které jste chtěli.

Bůh OtecŽalm 9, 6-19:
6: Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.
7: Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.
8: Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
9: Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.
10: Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš,
Hospodine. 12: Pějte žalmy Hospodinu, který na Sionu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
13: Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatujte na ni, na úpění ponížených nezapomněl.
14: Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti!
15: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách siónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě spasil.
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
Převzato z http://wingsofprophesy.blogspot.cz
zpět