060. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


JEN V UTRPENÍ SE UKÁŽE, KDO VEDLE MNE VYTRVÁ


Moje drahé děti,

pronásledování, které má přijít, ba které už přišlo na mou církev, ji očistí. Mé věřící vystavím zkoušce, jestli jsou Mi opravdu věrní. Neboť jen v utrpení se ukáže, kdo vedle Mne vytrvá a kdo bude nevěrný. Mých dvanáct apoštolů, které jsem si vyvolil, stojí jako příklad před mou církví až do konce světa. Dají se mezi nimi najít lidé s různým cítěním a povahou. Nyní vyzdvihnu jen dva extrémní body. Mezi nimi je Petr, který se Mi ve svém strachu stal nevěrný a třikrát Mě zapřel. Potom, co se střetl náš pohled, ze srdce litoval svou nevěru a oplakával ji do konce svého života.

Vlastně tento jeho nevěrný čin posílil jeho víru až do té míry, že Já, který zkoumám nitro i srdce člověka, jsem na něm postavil svou církev. Právě na něm, jenž padl a stal se proto soucitným ke každému hříšníku, neboť když okusil vlastní slabost, přijal slabé, aby je posilnil. A proto, že jeho duše trpěla kvůli tomu, že Mě zapřel, vzplanul ke Mně ještě větší láskou. Proto jsem se ho po svém vzkříšení třikrát zeptal: "Petře, miluješ Mě?" A on ze srdce odpověděl, že ano. A Já jsem ho třikrát posilnil, když jsem mu řekl: "Pas moje ovce."

Takto i vy Mi dokážete sloužit, jen budete-li Mě z celého srdce milovat. Ač jsem ve své církvi celibát neustanovil Já, dal jsem vám k němu, spolu se svými apoštoly, příklad. Já sám a moji apoštolové – neboť jen tak dokážete se sjednoceným srdcem milovat a sloužit. Proto až můj nepřítel v mé církvi zruší celibát, vy, kteří chcete zůstat věrni Mně, dodržujte jej.

Druhý pól je Jidáš. Nikdy Mě nemiloval. Připojil se ke Mně kvůli svému prospěchu. Znal jsem všechny jeho myšlenky, proto jsem ho vzal mezi své apoštoly, aby byl předobrazem jemu podobným potomkům. Jidáš se ke Mně připojil ze zisku, protože doufal, že splním jeho představy a pozdvihnu ho k vysoké hodnosti a bohatství. Když viděl, že Já nečiním to, v co doufal, že nebudu pozemský, ale duchovní král Izraele, a když viděl, že každý je proti Mně, neboť farizeové a znalci Písma žárlili na každého, kdo za Mnou přišel, začal Mě přímo nenávidět. Rozhodl se, že pomůže mým nepřátelům a zaprodá Mě jim. Potom, co viděl můj konec, litoval se a obviňoval a nakonec spáchal sebevraždu.

Vidíte, že když někdo činí pokání a prosí o odpuštění jako Petr, tak se dostane nejvýše. Petr zaujímá mezi mými blaženými svatými nejvznešenější místo a na jeho hrobě byl postaven největší chrám mé církve. I jeho potomci tam působili. Avšak Jidáš sebe sice obviňoval, ale neprosil o odpuštění, protože si zoufal. Satan každému hříšníku, který padne do zoufalství, vsugeruje, že na tak velký hřích už není odpuštění a jelikož s ním Jidáš spolupracoval, chytil se do jeho sítě a nedokázal se od něj osvobodit. Proto se stal sebevrahem.

Nakonec bych chtěl něco říct o svém milovaném učedníku Janovi. Jan byl mým čistě panickým apoštolem. Nepoznal tělesnou lásku, ale byl ke Mně přitahován planoucí duchovní láskou, a tak Mě miloval, že by v kterémkoli okamžiku za Mě dal i život. Vždy sledoval mou vůli, aby ji plnil a vlastnil nejčistší lásku mého srdce. Byl to on, kdo při poslední večeři seděl vedle Mne a položil svou hlavu na mou hruď. Byl mým největším důvěrníkem, kterého jsem vzal na vrchol hory Tábor a ukázal jsem mu svou slávu, aby potom, co bude stát pod mým křížem, v něm živila víru a naději, že jsem Bůh, že vstanu z mrtvých a žiji navěky a vládnu. Jedině on z mých apoštolů stál pod křížem, a protože jsem znal jeho všeho schopnou planoucí čistou lásku, téměř už polomrtvý, umírající, jsem se k němu z kříže obrátil a řekl: "Hle, tvá matka." Pak jsem řekl chudince, mé Matce, klesající bolestí: "Hle, tvůj syn".

Tak jsem se postaral o svou svatou Matku a o milovaného apoštola, aby jeden v druhém dostali oporu a útěchu a aby se vzájemně rozdělili o bolest, kterou trpěli kvůli Mně. Tak se starám do konce světa o své, kteří Mě milují. Když ztratí někoho mezi svými milovanými, tak postavím vedle nich jiného člověka, který jim poskytne útěchu a oporu.

Moji maličcí, vyprávěl jsem vám o pronásledování křesťanů. To prosím, i když bude velmi žalostné, smutné a tvrdé, přijměte s díkůvzdáním, neboť z tohoto velkého zla získám největší dobro: očištěnou církev, která bude svítit v zářícím světle, a to světlo nebude vnější přepych a lesk, ale záření mých následovníků s planoucím srdcem, svatým životem zářících kněžských synů a mých věřících.

Mé děti, čím je duše čistější a jednodušší a nepřitahují ji světské marnosti a sláva, tím více lne ke Mně a váží si mých milostí, kterými ji zaplavím. Prosím, vezměte si příklad z mých svatých, kteří si zvolili chudobu a poustevnictví proto, aby se vytrhli z čarovného kruhu světa, z jeho vábení a úplně Mi zasvětili svůj život. To žádám od každého mého věřícího. Od mých kněží, řeholníků, stejně jako od laiků. Proto jsem řekl: Kdo chce jít za Mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Mě [Mt 16, 24].

Moji maličcí, nazí jste přišli na svět a tak i odejdete. Žel, během svého života na to zapomenete. Ačkoli jsem vám dal výstražné znamení, abyste neshromažďovali, abyste nedůvěřovali klamu majetku a moci, a také abyste neoblékali vyzývavě své tělo, ale jen cudně, přiměřeně k ročním obdobím. I to jsem vám řekl: Kde je váš poklad, tam je vaše srdce. A i toto: Hledejte nejdřív Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. To jsem žádal proto, aby se vaše myšlenky nespojovaly s pozemskými marnostmi, ale abyste vždy mysleli na Boha a na jeho pravdy a abyste důvěřovali mému Otci, který se o vás postará.

Můj Otec dal za vás to největší – svého milovaného Syna. Já, to největší, jsem vám dal sebe samého. Cožpak bylo toho třeba víc? Když přijmete s čistým srdcem mé Tělo a Krev vydané za vás, budete spojeni se Mnou v jedno. Zbožňujte Mě a Já budu váš. Živte se Mnou a žijte pro Mne. Už tady na zemi budete vlastníky věčného života.

Děti moje, není toho víc než celý stvořený a pomíjivý svět, který necháte zde, ale Mne, jenž žije ve vašem srdci, si vezmete s sebou. Já jsem věčný a i vás pozdvihnu do věčného štěstí. Skrze Mne získáte věčný život. Moji maličcí, myslete na to, pracujte pro to, žijte pro to, ať je to první, to nejdůležitější ve vašem životě – abyste často přistupovali ke svátostem. Pomáhejte v práci mým kněžím, kteří Mě svými modlitbami snesou na každý oltář, neboť Duch Svatý promění na jejich prosbu chléb v mé Tělo a víno v mou Krev.

Modlete se za mé kněze, aby byli svatí a věrní a aby vytrvali až do smrti, neboť můj nepřítel je napadá stokrát víc, než vás. Obklopte je velkou úctou a starostlivou láskou a ženy nechť jsou velmi uctivé a cudné svým chováním v jejich přítomnosti. Neboť pravím vám, ženě, která svede byť jediného z mých kněží by bylo lépe, kdyby se ani nenarodila.

Vy ale, moji kněžští synové, vroucně Mě milujte, uvažujte často o mých utrpeních, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaši spásu. Ztotožněte se se Mnou, následujte můj příklad a držte se daleko od každého hříchu. Nedávejte souhlas pokušení. Myslete na obrovskou zodpovědnost, kterou jste Mi dlužni, počínaje minutou, kdy jsem vás pozval a kdy jste byli vysvěceni k službě Pánu. Od vás budu vyžadovat nejvíc, protože jste dostali nejvíc talentů.

Má církev bude úžasná. Čistá, svatá, neposkvrněná. Bude se vznášet v zářivém světle svatosti života a slávy. Já budu jejím ohniskem ve svátosti oltářní. V každé farnosti se bude konat den a noc adorace nejsvětější svátosti, která na ni přitáhne velké milosti. Vždy bude mít hojnost v kněžských a řeholních povoláních a svatí budou vychováváni k mé ještě větší slávě.

Tak pohlížejte na brzké, nastávající pronásledování křesťanů. Žehnejte Mi a velebte Mě za každé zlo, neboť Já ze všeho vytěžím to nejlepší.

Žehnám vám, mé drahé děti, svou, za vás hřebem probodenou rukou ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

JežíšPosilnění z Písma svatého:

Mk 9, 7: Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!"

Thes 1, 8: Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale po všech místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme vůbec nic říkat.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět