063. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEMYSLETE SI, ŽE VAROVÁNÍ NEPŘIJDE


Milované děti, můj lide,

MÉ POŽEHNÁNÍ PLATÍ TRVALE PRO VŠECHNY LIDI.

Z mých rukou stále vychází milost, která si přeje být přijata těmi, kdo ji potřebují. S bolestí se má milost znovu vrací ke Mně – je vás málo, kdo ji přijímá.

Lidé odmítají mou lásku a to vede k tomu, že jejich srdce se stávají stále tvrdší.

Mé děti pohlížejí na sebe s pohrdáním, zápas velkých národů je bojem, který nabyl tvar v srdci většiny jejich obyvatel.

V této chvíli je na můj lid pohlíženo s pohrdáním. Každý z mého lidu, jenž Mě následuje a chce zachránit svou duši, tvoří jeho část.

Přichází okamžik utrpení, okamžik, který jsem odkládal... Přichází nezadržitelně k této generaci, které bylo tolik odhaleno ve všech zjeveních mé Matky, a lidé je dobrovolně neuznávají.

Základy země budou znovu a znovu otřeseny, voda moří vystoupí na zem, vyjde na povrch a zaplaví města.

Kolikrát jsem se musel o tom zmiňovat, znovu a znovu! Můj lid si musí osvojit zjevení mé Matky, které se udály v různých milovaných zemích, kde odhalila předem, co žijete a co budete prožívat v této době.

Moji milovaní lidé, nenesete v sobě mou lásku k vám, ani vědění, které máte mít, nenesete žádnou víru, ani nejste zbožní.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3,14] a udržuji svou lásku a ochranu nad těmi, kteří Mě nezapírají.

Lidstvo oslavuje a uprostřed ledabylosti se objeví temnota člověka s kamenným srdcem. Bezbožnost nenechá na sebe čekat, uprostřed zmatku se ukáže nemoc a násilí a národy budou reagovat bez svědomí.

Moře byla zabrána mocnými jako jejich vlastnictví a vody jsou znečišťovány neustálým bombardováním národy, které chtějí zastrašit jiné národy. Lidé zapomněli, že vody moří prosakují do hlubin Země a znečištění je definitivní.

Země, daná člověku k obživě a obývání, je v tomto čase bez rozdílu znečišťována lidmi bez svědomí, kteří chtějí dosáhnout jediného cíle: být mocní, aby ovládli svět.

Nepokračujte v znečišťování vod moří...
Tyto vody zaplaví zemi a mé děti onemocní.

Mé děti, v tomto okamžiku se nacházíte v neustálém ohrožení. Někteří jsou si toho vědomi, jiní, hluší a slepí k těmto varováním, je ignorují a vytvořili svou vlastní babylonskou věž, aby Mě neslyšeli, ale ti brzy padnou.

Milované děti, můj milovaný lide, srdce se chvějí vzrušením, způsobeným propagandou soutěžení, a tak mají úspěch v odvrácení vaší pozornosti od děsivé pravdy, která se blíží.

Mé děti se pustily do zavádění novinek, které je ode Mne odvádějí. Mé děti ovládl zmatek, a mé děti se vzdalují od naplnění mé vůle. Zlý omámil tuto prostopášnou generaci, aby se nacpal hříchy, které nejvíc urážejí mé Nejsvětější Srdce a Neposkvrněné Srdce mé Matky. Satan splnil svůj úkol, zmátl můj lid, který jde mezi pochybnostmi a temnotou.

Hledáte Pravdu? Obraťte se k mému Slovu v Písmu svatém, v Přikázáních, ve svátostech, neodvracejte se od modlitby a rozjímáním nad tajemstvími svatého růžence.

V těžkých chvílích vzroste zmatek, kdy farizeové se budou chlubit falešným pojetím Božího Slova, aby svedli více duší na scestí.

Nediskutujte o falešné zbožnosti, poznejte dobře příkazy Domu mého Otce.

Nebuďte těmi, kteří hledají záminky, aby napadali naši Trojici.

Abyste žili v Boží vůli, nemůžete zůstat vlažní, musíte žít v "Ano, ano – ne, ne".

Vlažní budou vyvrženi z úst mého Otce [Zj 3, 16].

Mé milosrdenství je jedno, a zahrnuje v sobě podmínky, bez jejichž splnění je mému milosrdenství zabráněno svobodnou vůlí člověka přijít na pomoc mým dětem.

Nejsou-li tyto podmínky brány v úvahu, nedojde mé milosrdenství tam, kde je každodenně páchán hřích, kde život je neustálou setbou urážek a na Boží zákon je pohlíženo, jak se komu hodí.

Odmítáte si uvědomit, že život každého z vás je to, co každý chce.

Milované děti, jak bude postupovat čas, budou tyto chvíle stále těžší. Pronásledování mého lidu bude stále ve zprávách, zprávách, které vyhovují vládcům národů, skrývajících skutečný důvod zavírání a obsazování mých chrámů.

Člověk se svou ztemnělou duší hledá Zlého. Volám vás, abyste se vrátili ke Mně.

Satan využil duchovní chaos v člověku, aby si vynutil začátek předpověděného spirituální zmatení, aby zničil a umlčel svědomí, přivodil pád věřících a znečistil je, aby zamořil mé vyvolené a chytil je do svých sítí.

Milujte Mě, živte se mým Tělem a Krví, přijímejte Mě v eucharistii. Přijímejte Mě ústy, tím zabráníte, že Mě vezmou a budu urážen těmi, kdo Mě skryjí ve svých rukou, aby na Mě plivali a hanobili Mě v ceremoniích, zasvěcených Satanovi.

Děti, můj lide, nemyslete si, že Varování nepřijde, je tak blízko, jak vy zůstáváte blízko hříchu.

Každý z vás prožije okamžiky duchovní samoty. Dovolím, abyste se důkladně viděli. V této samotě se každý uvidí, jaký ve skutečnosti je. Zachvátí vás hrůza, bezútěšnost bude žita, ne cítěna, ale prožívána každým z vás. Mé děti se potřebují spatřit uvnitř, aby viděly svou práci a činy, aby tak hledaly naplnění Božích příkazů.

Uvidíte, jak se oheň blíží k Zemi a Země bude na chvíli otřesena. Ticho bude důtkami pro mnohé duše.

Moji lidé, připravte se! Pohromy jsou pohromy. Pronásledování jsou pronásledování. Epidemie se budou šířit a bude stále těžší je poznat. Má Matka vám dala ochranu proti epidemiím: olej dobrého Samaritána a jiné prostředky proti tomu, s čím se vědě nepodaří bojovat.

Můj lide, s narůstáním teroru bude postupovat hlad, a s hladem se bude blížit hrozba pro lidi, kteří soustředili svůj život na to, co je materiální.

Budu pomáhat svému lidu, má Matka vás vezme za ruku.

Co je nemožné, je nemožné pro člověka, ale ne pro Mne.

Válka je ve své první fázi, brzy bude rozpoutána bez slitování a člověk bude trpět v důsledku zneužité vědy.

Můj milovaný lide, modlete se za Rusko, spící obr se probouzí a ukazuje svou moc.

Moji milovaní lidé, modlete se, ten, kdo se zdál nevinný, bude odhalen, jeho křídla byla potřísněna krví, dávající moc teroru. Spojené státy budou žít svou domácí válku.

Moji milovaní lidé, modlete se, lidstvo uvidí, kam až zajde zlo. Nebude se znát k lásce, bratrství, solidaritě, popře samotného člověka a přinese oběti, aby zabíjelo bez slitování. Modlete se za Brazílii.

Můj milovaný lide, zem se třese, potápí se a je geograficky přetvářena. Příroda udeří lidstvo vší svou silou. Tato generace bude žít události nikdy dříve nevídané.

Můj milovaný lide, člověk, nechtějící se stát mým dítětem, přitahuje na sebe katastrofu.

Modlete se, děti, modlete se, lidstvo žije v neustálém teroru, mír bude neznámý a bude to strach, jenž ovládne svět.

Mé děti, volám vás v této chvíli, abyste se s vírou a silou přiblížili těsně ke Mně.

Žehnám vám, má Láska překoná vše, co si můžete představit.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět