065. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).ROZHODNUTÍ JE VE VAŠICH RUKOUMoje drahé děti,

žijte jeden s druhým vždy v míru a lásce! Modlete se za to, abyste to dokázali, protože beze Mne nemůžete nic učinit.

Moje drahé děti, pokoj a láska, které ze Mne pramení, léčí duši i tělo. Z těchto dvou pramenů prýští třetí největší lék – radost. Radost dává smysl životu, veselí je lékem pro duši a tělo. Snažte se žít vesele a nikdy nedovolte, aby vám Satan ukradl veselí z vašeho srdce. Podle toho poznáte, jste-li napadeni pokušením, veselí se okamžitě ztratí. Místo něho nastoupí smutek, nepokoj, podrážděnost.

Tím se ale nezabývejte. Zcela se svěřte Mně. Největším políčkem pro ďábla je, když Mě okamžitě, jako malé dítě zavoláte, tiše se Mi svěříte a z celého srdce poprosíte: Otče můj, ať se stane tvá vůle. Satan, jenž byl neposlušný, a proto byl svržen z nebe, nesnáší poslušnost a pokoru, neboť byl neposlušný kvůli své pýše. Vy ale následujte můj příklad a příklad mého největšího následovníka, mé svaté Matky. Žili jsme v úplné poslušnosti k Otci a v nejhlubší pokoře před lidmi, kteří nás oba tak hluboce zhanobili a ponížili, že žádný člověk nebyl takto ponížen víc než Já na kříži a má Matka pod křížem.

Moje děti, oblečte si na sebe svatou lhostejnost, jako to činili svatí před vámi, mimo jiných i svatý Jan Vianney. Když jednoho dne vybral ze své poštovní schránky dopisy, tak polovina z nich byla obsahem hanobící, káravá a druhá polovina zase velebila svatost jeho života a jeho povolání. Potom, co je přečetl, odložil je a jen řekl: Pane Ježíši, jsem jenom to, co jsem před Tebou - prach, popel, nic, neboť bez Tebe nejsem nic. Netrápil se kvůli výtkám a neradoval se z pochval, ale v hluboké pokoře se sklonil k mým nohám a prosil Mě, aby vždy rozpoznal mou vůli a chtěl Mě jen vroucně milovat a přijmout vše z mé ruky. Za zlo Mi děkoval stejně jako za dobro a říkával, že jedině Bůh ví, co je dobré pro jeho spásu.

Učte se od toho mého svatého kněze, jenž svou vytrvalou modlitbou ke Mně přitáhl obrovské množství duší. Ne k sobě, ale ke Mně, neboť ve vědomí své nicoty Mě dal věřícím a ve své hluboké pokoře Mě vždy oslavoval a velebil. Když kázal, mnohokrát zmlkl jeho hlas. Jeho slzy dojetí tekly potom, co ukázal na tabernákl a jen řekl: "On je zde". To je nekrásnější svaté kázání, abyste si vy, a všichni, kteří jsou vám svěřeni, uvědomili, že Já jsem mezi vámi, Já jsem přítomný, já jsem Bůh, kterého nemůžete pochopit. Ale stal jsem se člověkem, abych trpěl a zemřel, neboť jsem vzal na sebe všechny vaše hříchy, abych vás spasil.

Vy, moji kněží, vždy hlásejte moji přítomnost ve svátosti oltářní a v Slovu, neboť Já jsem Boží Slovo. Jsem ten, kdo přinesl na zem učení mého Otce, ale hlavně vyzařujte a žijte lásku! Neboť u prvých dvou je třeba věřit, ale když Mě milujete, u toho to není třeba a lidé zakusí, že skrze vás chodím mezi nimi. Pěkné slovo, úsměv, povzbuzení zapálí blikající lampičku, narovná zlomenou třtinu, posilní víru a může bytost zformovat do svatosti.

Moji kněží, synové moji, mé děti, do vašich rukou jsem dal spásu vašich věřících. Je na vás, aby ke Mně vzplanuli ještě větší láskou, anebo, způsobíte-li jim zklamání, se ode Mne odvrátili. Dávejte jim dobrý příklad, žijte ve svatosti života, neboť příklady táhnou. Když uvidí vaši svatost, budete mít podíl v mnohé úctě a následování. Budou i takoví, kteří se vám budou smát, ale těmi se nezabývejte.

Moji kněžští synové, buďte vždy pokorní, poslušní a následujte Mě až na konec křížové cesty, neboť životní cesta svatých je následováním Krista, sebezapřením a nesením kříže. Milujte Mě vroucí láskou, toho, který zemřel za vaše hříchy, aby spasil duše. Osobně jsem to všechno učinil pro vás. Takto pohlížejte na Mne, na kříž, na mé umírající tělo, krvácející za vás, na mé probodnuté srdce! Takto rozjímejte nad mým utrpením. Čiňte to často, podle možností každý den, a můžete-li, i vícekrát. Máte-li jen okamžik času, který vám budu vždy dávat, dovolte vzlétnout své duši ke Mně a řekněte Mi: "Můj Ježíši, miluji Tě, děkuji Ti za všechno, co jsi pro mě učinil."

Skloňte svou hlavu na mé srdce, ponořte se do nekonečně milujícího oceánu mého srdce a okuste moji s ničím porovnatelnou sladkou lásku. Dám ji všem, kteří Mě upřímně a čistě milují, lnou ke Mně, dodržují mé Zákony a jsou Mě poslušní. Nikdy se neptají "Proč"? Zastihne-li je zklamání, nebo když je těžké plnit mou vůli, spolu se Mnou se modlí moji modlitbu, která zazněla v Getsemanské zahradě: "Otče můj, ať to není, jak chci já, ale jak Ty chceš".

Tuto poslušnost si vyprošuji u vás, moji kněžští synové, a u všech, kteří Mě chtějí následovat. Jejím prostřednictvím se dostanete ke svatosti života. Prosím o tu neochvějnou víru, k níž dala příklad moje svatá Matka. Když jsem zemřel, a mé ochablé tělo bylo položeno do jejího klína, věřila neochvějně, že třetí den vstanu z mrtvých. Věřila, neboť věřila mým slovům, která jsem jí řekl, a učinil slib, věřila archandělu Gabrielovi, jenž jí přinesl poselství, že její dítě bude počato Duchem Svatým a jeho království nebude nikdy konec.

Děti moje, vy všichni, kteří žijete ve vylití Ducha Svatého, neboť Duch Svatý se už 2000 let neustále vylévá a kde Ho prosí, kde Ho volají, tam je činný, snáší dolů božské milosti a modlí se za vás nevyslovitelnými slovy. Jedině On zná vůli Boha vztahující se na vás a jeho věčný, svatý plán a pomůže vám, abyste jej naplnili.

Mé děti, každý počatý lidský život je zapsán do věčného plánu Boha. Bůh s každým nově počatým životem vytváří novou vysněnou bytost, s kterou má osobně věčný, svatý plán. Bůh už předem této osobě přichystal milost, aby se stala svatou a aby rozpoznala a vykonávala jeho vůli. Proto je smrtelným hříchem zasahovat a jakoby smazat tvořivou lásku Boha a zabít nevinný plod, v němž se ukrývá Boží naděje. Neboť každý člověk je stvořen k Božímu obrazu, každý člověk musí být tváří Krista, nosící v sobě pečeť Ducha Svatého, rozum a svobodnou vůli, která je rysem Boží tváře, jež ho pozvedla nad přírodu, kterou Bůh položil k jeho nohám.

Moje děti, člověku byla dána hodnost a tato hodnost v sobě ukrývá, že člověk umí milovat a modlit se. Je prvořadou povinností člověka, aby vzdával dík svému Stvořiteli, aby Ho zbožňoval a miloval tak, že bude dodržovat jeho Zákony. Každý rodič a vychovatel musí k tomu vychovávat své děti. Kdyby to bylo prvořadou úlohou lidí, tak by na zemi byl mír a štěstí, nebyla by nouze o chléb, peníze by nebyly utráceny na vraždění, na zbraně a na jedy, ale na živobytí a blahobyt, který náleží každému člověku.

Mé děti, modlete se za mír, za obrácení lidí a za to, abych přišel zpět na zem a učinil pořádek v tomto chaosu, který dnes charakterizuje svět. Víte, čím je tento svět dnes? Je to obyčejné bitevní pole, na němž démoni trýzní své oběti. Lidé štvou jednoho proti druhému, zveličují bezvýznamné újmy, aby člověk byl proti člověku, vraždil pro každou maličkost a vládl z touhy po moci jen proto, aby stál na vysněném vrcholu, aniž by pomyslel na to, že tu vše pomine. Jeho tělo padne do prachu a jeho duše bude na věky věků trpět v jiném světě, v pekle, které on způsobil jiným.

Moje děti, to vše jsou nástrahy Satana. Když byste se nedávali do řeči s pokušitelem, tak byste dodržovali Boží Zákon a modlili se, a žili byste v pokoji a lásce. Satan je velmi zákeřný, nejčastěji podsouvá, že zlo je vůlí člověka, i když je jen obyčejné pokušení, jen proto, aby mezi lidmi vytvářel zdi a vyvolával nepřátelství a strach.

Děti moje, dá se velmi lehce poznat, jste-li v pokušení. Už jste v léčce Satana, jste-li bez naděje, ochablí, zoufalí, máte-li sebevražedné úmysly – to všechno jsou úklady mého nepřítele. Z toho se dokážete dostat jen tak, když se pomodlíte a prosíte Mě o milost víry, a když se ke Mně obrátíte, žijete podle mých Zákonů, začnete milovat. Neboť, jak už jsem řekl na začátku, láska, radost a veselí léčí a naděje přivádí do bezpečí.

Moji maličcí, myslete na to, že všichni existujete z lásky Boha. Obdrželi jste od Něj život, který trvá navěky a pozemské bytí je jen okamžik vzhledem k věčnému životu, který je vám nabídnut. Rozhodnutí je ve vašich rukou. Rozhodněte se žít vedle Mne, skoncujte s hříchem, přestaňte s nenávistí, žijte v lásce! Já vás pozdvihnu z tohoto nekonečného množství zla, na němž jste dosud měli podíl. Pozdvihnu vás zcela k sobě, na vrchol svatosti života, a už tady na zemi začne štěstí vašeho věčného života, které se naplní v nebi. Tento šťastný osud čeká na každé mé dítě, které si Mě zvolí.

Běda těm, kdo setrvají ve svých hříších a nebudou se chtít změnit. Najde-li je v tomto stavu smrt, tak budou ode Mne navždy odloučeni.

Moje děti, obraťte se ještě dnes, neboť nevíte, zda vám zítřek bude ještě k dispozici, nebo ne.

Přijměte moje posilující požehnání nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšPosilnění z Písma svatého:

Kol 3, 16: Kristova nauka ať je u vás v plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. Zpívejte Bohu z celého srdce s vděčností žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.

Kol. 4, 12: Vzkazuje vám pozdrav váš krajan Epafras. Tento služebník Krista nepřestává o vás v modlitbách zápasit, abyste byli pevní a zralí a s přesvědčením plnili Boží vůli.

Gal 2, 20: Žiji ovšem, ale to už nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus. Ale tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on ke mně pojal lásku a za mne se obětoval.

Gal 3, 2: Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás uhranul? Vždyť vám byl před očima zrovna vykreslen ukřižovaný Ježíš Kristus!

Gal 3, 6: Je tomu jako s Abrahámem: Uvěřil Bohu, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět