068. Poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CO VIDÍM Z NEBE?


Planetu v agonii, rozervanou rukama lidí, jejichž úkolem byl udržet ji v perfektním stavu...

Vidím ničení přírody. Stromy byly a jsou odstraňovány, aniž byste pomysleli na jejich nahrazování novými. Voda se na zemi stává vzácnou, kde se dříve hojně vyskytovala, dnes chybí. Lidé budou o vodu bojovat ve válce, stejně jako se nyní snaží mít kontrolu nad ropou.

Kolik jen lidí slouží v mých chrámech s úmyslem získat nepatrnou důležitost ve společnosti! Ale nemají úctu ke Mně, ani Mě nemilují, jak si přeji, aby Mě tyto duše milovaly.

Vidím, jak moji posvěcení služebníci svěřili při předávání eucharistie tyto úkoly, které mají zůstat výhradně mým kněžím, svým pomocníkům. Dělají to, protože Mi neslouží s dostatečnou vírou. Je se Mnou zacházeno nedbale, aniž by moji posvěcení služebníci žárlivě střežili mou skutečnou přítomnost v eucharistii. Vidím to, a mé srdce pociťuje bolest při tak závažném jednání.

Vidím nedostatek modliteb mezi některými mými posvěcenými služebníky. Z toho povstává duchovní deformace, která je vede k tomu, že zabřednou do pokleslosti, do rutiny.

Mnohá kázání jsou chudá, postrádají mé Slovo, některým z jejich kázání chybí motivace a síla probouzet můj lid.

Má církev musí vytrvale dohlížet na plnění Přikázání. Bez toho, že by opomíjela byť jediné, musí respektovat s vyrovnanou horlivostí vše, co diktují Zákony naší Boží vůle.

Naneštěstí někteří z mých posvěcených služebníků vstoupili do politiky. Tento čin je ovlivňuje tak, že nejsou nezaujatí v ochraně mých vlastních.

Mé pověření pro každého posvěceného služebníka je pást mé ovce, najít ty, které zabloudily, nazývat hřích hříchem a zlo zlem. Z vlažnosti se Mi dělá špatně, svrhává mé děti do náruče Satana, aby se ztratily.

Svobodné zednářství spolu s ilumináty a jinými sektami, zaujalo vysoké pozice v mé církvi a ochudilo Pravdu, kterou chci, aby ji znal můj lid. Tyto sekty ovládly klíčové funkce uvnitř mého Domu, aby pozměnily zákon, který můj Otec seslal svému lidu rukama Mojžíše, aby byl dodržován ve všech časech a na všech místech.

Zlý, maskován falešností, pronikl do mého Domu, dým Satana oslepil některé z mých posvěcených a ti neviděli jak se démonický had lstivě plazí do mého Domu a vnáší jed zla mezi mé představitele.

Někteří z teologů píší publikace o těchto těžkých časech, aniž by ten čas popsali.

Čas je pokaždé čas mých dětí, čas je lidstvo samo, poněvadž každá generace sama definuje čas, v němž žije.

Tato generace se odpoutala od všeho, co je Boží, od mé svaté Matky... Tato generace se vyslovila proti Mně. A tak takový je a bude čas, v němž žije: Katastrofy, nemoci, přírodní pohromy, velké rozvraty, vzpoury lidí proti lidem, masakry nevinných, znevážení a porušení Božích zákonů, svátostí a jiných praktik zbožnosti.

Mezi některými mými dětmi můj kříž nevisí na jejich hrudi z lásky, ale je záležitostí módy a mnohdy posměchu.

Satan je vzýván, aby převzal kontrolu nad lidstvem...
Nevědí o skutečnosti, že vše pomine, ale má slova nepominou.

K Luciferově vzpouře dochází znovu u některých mých dětí, které se v této době bouří proti naší Nejsvětější Trojici a opovrhují mou Matkou kvůli lásce k lidskému egu, kvůli nekontrolované lásce k tělu. To je, čím dnes trpí můj věrný lid. Trpí kvůli těm, kdo mají radost z bezbožnosti, kvůli těžkým urážkám vůči mé Matce a Matce Nebes a Země.

Já jsem nekonečné milosrdenství a bdím nad svými dětmi. Trpělivě čekám, až hříšníci se poznají jako hříšníci a budou Mě hledat a smíří se se Mnou... Tak nekonečná je má láska, a přesto jsem stejně spravedlivý a přijdu oddělit zrno od plev.

Zdá se, že Zlý vyhrává, ale nad mou církví nezvítězí, ani nad naší Trojicí.
Kdokoli koná dobro, bude se radovat v mém Domě.
Kdokoli žije ve zlu a nečiní pokání, bude trpět věčným ohněm...

Hřích zbavuje lidi jejich výsad, dokáže vyvolat vzpouru smyslů proti naší Trojici, vzbuzuje v lidstvu potřebu k zlému jednání a skutkům. Proto vám přikazuji, abyste obrátili směr zlého jednání, prosili Mě o odpuštění a žádali Mě o pomoc v tom, co se vám nedaří překonat.

Vidím nedostatek lidského vědomí, které nemyslí mimo rámec svého fyzického bytí, není si vědomo svého duchovního bytí, není si vědomo, že tělo vyzařuje dobro nebo zlo, a že to působí na celé lidstvo. Bytost dobra je rozšířením mé lásky a dotýká se duší svých bratrů a dojímá ztvrdlá srdce.

Vidím, jak nechápete, že jste důležitou silou na zemi, silou dobra nebo zla. Mé děti si mají být vědomy, že vyzařují temnotu nebo světlo a že toto vyzařování zůstává v každém okamžiku skryté. Nejste netečná těla, jste schopni dokázat zázraky mocí jednoty.

Každý z vás je jako vesmír v malém, vybavený největším potenciálem tvoření. Pečujte o něj a používejte jej pro dobro svých duší.

Varuji vás, burcuji vás, volám vás, abyste neklesali na mysli, nebo nebyli navždy chyceni jako kořist silou temnoty.

Milované děti, nezapomeňte, že náš Duch Svatý zůstane s vámi.

"A já budu prosit Otce, a dá vám jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás" [Jan 14, 16].

Děti, probuďte se, reagujte, čiňte pokání!...

Slyším pláč mého lidu, ochraňuji jej, zejména v této době.

Přijímejte Mě, modlete se k mé Matce, aby se za vás přimlouvala, proste našeho Ducha Svatého, aby na vás vyléval své dary.

Vidím lidstvo – násilnické, rozezlené, vlečené Zlým, aby boj bratra proti bratru postupoval. Lidstvo bylo podlomeno násilnickými hrami s žádnou úctou k věku, protože byly vytvořeny, aby vyhladily člověka, působily na podvědomí, připravily ho na boj a vzpouru.

Modlete se, mé děti, modlete se, abyste rozpoznaly znamení tohoto času. Varování se nezpozdí a budete trpět kvůli zlému jednání.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, nepokoje se blíží a způsobí jí škodu. Násilí sevře tento národ, nebezpečí vzrůstá. Nevšímejte si teroru. Starejte se o své spolubližní – jen pak, v jednotě, dokážete překonat chaos.

Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, budou trpět terorismem.

Vidím trpět mé děti následkem přírodních neštěstí, očekávané velké zemětřesení se přibližuje k mým dětem.

Země se propadne do zmatku, násilí se rozšíří jako mor. Pokoj bude neznámý, násilí zachvátí tuto generaci.

Mé děti, buďte vytrvalé v modlitbě, ve zbožnosti, nedovolte sobectví, aby oslabilo váš charakter. Nezanedbávejte lásku mezi vámi, buďte experti v lásce a zbytek dostanete navíc.

Bytost, která je odrazem mé Lásky je vyrovnaná a snaží se dávat, aniž by očekávala, že něco získá...

Bytost, která je odrazem mé Lásky projevuje pravdu svého srdce, je soucitná a milosrdná...

Vidím mého anděla pokoje, jak přichází doprostřed mého lidu a je pomocí v čase pronásledování.

Má Láska neustane, bude se stále vylévat na vás.

Mé požehnání je pokladem pro můj lid. Nechť mé požehnání je zdrojem víry, lásky, naděje a dobročinnosti ve vás.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět