071. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2016 během mše svaté.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


TENTO KRÁSNÝ SVĚT ZKAZILA VAŠE NENASYTNOST, CHAMTIVOST A TOUHA PO MOCI


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

má duše je velmi, velmi smutná, neboť Mě mnozí nevěrně opustí. Viní Mě za utrpení, k němuž dochází ve světě. To je Satanův podvod a pokušení.

Moje děti, jak bych pro vás mohl chtít něco zlého Já, nekonečně milující Bůh, který jsem za vás zemřel na kříži, abych vás vykoupil? Tento nádherný svět stvořil Bůh proto, aby jej člověk přijal do svého vlastnictví a těšil se z přírodních pokladů a vzdával za ně Bohu díky.

Mé děti, tento svět činí peklem vaše hříchy. Neboť války a zabíjení nechce Bůh, ale Satan, kterého lidé poslouchají. Dostali jste svobodnou vůli. Vy se rozhodujete, koho chcete poslouchat. Já jsem váš milující Bůh. Kdybyste poslouchali Mě a příkaz lásky, tak byste na této zemi žili šťastně a bezstarostně. Pracovaly by stroje. Země by přinášela hojnou úrodu a vy byste měli dost času k modlitbě, oslavování Boha, vzdávat Jemu díky a odpočinout si.

Moje děti, tento krásný svět zkazila vaše nenasytnost, chamtivost a touha po moci. Kvůli vaší svobodné vůli existuje peklo a očistec. Jinak by existovalo jen nebe, kde jsem vám přichystal místo. Ale tam mohou vstoupit jen ti, kteří Boha milují.

Moje děti, Boha milujte tak, že budete dodržovat jeho příkazy. Nedávejte se do řeči se Satanem! Ten je otcem klamu a věčný poraženec.

Moje děti, ještě jste dostali čas k obrácení. Ale využijte jej, neboť pravím vám: čas milosti rychle uplyne. Mou milost vystřídá můj hněv spravedlnosti. Očišťování světa už začalo. Už je oznamují tak mnohé přírodní katastrofy. Obraťte se ke Mně co nejdřív, neboť smrt na vás udeří náhle, bude jen jediným okamžikem. Najde-li vás nepřipravené, když jste nekonali pokání, tak se dostanete do věčného ohně, kde bude pláč a skřípění zubů. Už jsem vám všechno řekl. Hřích je příčinou mnoha tragedií, ke kterým dochází ve světě. Žijte v lásce a pokoji, a pak se svět promění v rajskou zahradu. Potom budete šťastní.

Modlím se za vás k mému Otci a žehnám vám svým srdcem překypujícím nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět