072. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘEJTE SI, ABYCH SE STAL VAŠÍ NEJVĚTŠÍ POTŘEBOU


Moji milovaní lidé, žehnám vám.

Hledejte Mě bez ustání...

Přejte si, abych se stal vaší největší potřebou.

Milujte Mě, dokud rozum nezavolá vůli, aby si uvědomila, že jsem nejvyšším dobrem.

Moji lidé, buďte poslušní mých výzev. Vůle lidského stvoření se musí otevřít, aby v sobě nechala růst víru, naději a bratrskou lásku.

Ctnostného člověka spatříte bez toho, že by musel říct jediné slovo, neboť z něj září má láska.

Člověk, jenž usiluje být obdivován, žije ze své pýchy. Má výřečnost, ale ta bude prázdná a jeho slovo nedosáhne víc než chvilkový obdiv.

Kdokoli, jenž se nesvěří Mně a nezůstává pokorný, nevlastní ctnosti, ale jen prázdná slova.

Moji lidé, musíte hledat jednotu, musíte vejít do hledání prospěchu celku, aby vaše oddanost jednoho k druhému byla naplněním Božího příkazu.

Kdokoli není bratrský a jde za svým vlastním blahobytem, tomu pýcha zabraňuje, aby viděl nouzi svých bratrů... Ten, kdo je bratrský a následuje Mě, je šťastný, že může své bližní vést k dobru všech s vědomím, že moje Prozřetelnost vidí smysl lidské práce a naplní všechny jejich potřeby podle mé vůle. Prosím vás jen o dobré úmysly a má Prozřetelnost vás přivítá a požehná, a bude vás milovat.

Osvítím vás svým Slovem, protože mé Slovo je odhalením, jemuž uvěříte svou vírou podle vašeho chápání a své lidské vůle, která přichází ke Mně, nebo Mě opouští.

Odhalení není v rozporu s rozumem, neboť jak odhalení, tak i rozum jsou potřebné. I když rozum nedosáhne porozumění Božích tajemství, víra zabraňuje člověku, aby upadl v omyl. Právě jako ten, kdo hlásá, že bolest pekla bude ukončena Božím milosrdenstvím, se dopouští vážného omylu. To je zcela v rozporu s Písmem svatým. Lidská vůle je svobodná přijmout dobro nebo zlo. Ale i tak hledám člověka, který usiluje o dobro.

Moji lidé, tvrdohlavě setrváváte ve zlu. Nebudete-li hledat nápravu, nemohu vám odpustit. Kdokoli Mě poznal a odmítá Mě, nese větší vinu, když se ke Mně nevrátí.

Moji lidé, nestačí se vzájemně nazývat křesťany. Věčného života nedosáhnete mrtvými činy. Není to prázdnými modlitbami nebo činy bez mé Lásky, jimiž dosáhnete věčného života, ani zevnějškem jej nezískáte. Každý okamžik musíte žít, jako by byl poslední a láska musí zvítězit nad vaším vlastním egem. Jinak jste nedosáhli porozumění života v mé vůli.

Vyzývám vás, abyste nezapomněli toto: Lidstvo zapomnělo, co to je bratrství, lásku mezi bratry, pomoc bratrům. Boj o materiálno vytváří člověka sobeckého a bez srdce.

Jak dlouho ještě budete žít?

Jak dlouho ještě bude existovat systém, který člověk zavedl?

Cožpak se nestarám se o mé děti, aby si poskytly vzájemnou pomoc?

Polní ptáci neumírají, protože je krmím. Stejně tak jsou mé děti ochraňovány Mnou, vedeny Mnou a předem jim ukazuji cestu, kterou mají jít, a varuji je, aby nebyli kořistí omylů této chvíle.

Probuďte se! Nedovolte, aby vaše víra zeslábla. Bděte, mé děti, nevěřte ve smlouvy lidí, kteří vládnou nad velkými národy, buďte si vědomy, že v této chvíli hlad bere životy, nemoci se nezastavují, přírodní katastrofy jdou ke svému k vrcholu.

Lidstvo se ke Mně obrací zády, odmítá Mě, nemorálnost je přítomná v každém okamžiku, a před tím, moji lidé, musíte utéct: před násilím, které nezná žádné hranice. Někteří chtějí být agresivnější než druzí, jiné mé děti jsou připraveny stát se těmi nejkrutějšími. Mládež Mě trápí svou hloupostí a nedostatkem úcty k životu a ke svým starším.

Lidstvo prožívá velký chaos odhalený mou Matkou, který není lidmi rozpoznán.

Moji lidé, nebuďte rozptylováni malichernostmi, buďte opatrní a nenechejte se zmást lstivostí ďábla, který vás chce vzdálit od reality.

Má Matka vám poskytne přístřeší pro vaše duše, a tak je udrží blízko Mě.

Moji lidé, od počátku tohoto odhalení, jsem vás vyzval, abyste zůstali v Neposkvrněném Srdci Marie a v mém Nejsvětějším Srdci. Toto odhalení pochází z našich srdcí, takže chci, aby toto odhalení Neposkvrněného Srdce Marie a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bylo uznáno, aby každý z vás, moji lidé, mohl vykřiknout: "Přijď království tvé!" dokonce i v nejtěžších chvílích, protože Naše Srdce udržují stejný tep spolu s mým lidem.

David porazil Goliáše prakem. Můj lid zvítězí mou láskou a rukou mé Matky.

Modlete se, mé děti, modlete se za utrpení Francie, Anglie a Španělska, budou překvapeny terorem a příroda je bude bičovat.

Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, bolest se zvětší. Země se třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, násilí je na obzoru. Země se třese kvůli jejím sopkám.

Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, trpí, jeho půda se třese, voda se bude bouřit.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Východ, posunul násilí proti lidstvu, mír není mírem, lidé trpí.

Sešlu mou pomoc tomuto mému lidu, můj anděl míru přijde a bude jej milovat mou láskou. Porazí zlo a v jeho srdci zformuje mé Slovo.

Moji lidé, jak mnoho mučedníků je v této chvíli.

Nezvykejte si na bolest svého bližního, zůstaňte v jednotě, v bratrství, v lásce k bližnímu, ve vzájemné úctě, nevztahujte ruku na svého bratra, ani neužívejte svůj jazyk jako dvousečný meč.

Moji lidé, chci, zejména v tomto okamžiku, kdy Zlý se zmocňuje tak mnoha lidských bytostí, abyste přijímali nejsvětější eucharistii svými ústy.

S mým Tělem a Krví musí být zacházeno s úctou. Přijímejte Mě do úst, neberte Mě do rukou. Potom, co Mě přijmete do ruky, částečky mého svatého Těla spadnou na podlahu, aniž byste si toho všimli, když lhostejně spustíte svou ruku a hodíte Mě na zem. Ne proto, že ruka nebo jiná část těla by nebyla důstojná, ale proto, že nevíte jak se ke Mně chovat a ignorujete hodnotu i jediné částečky mého svatého Těla.

Moji lidé, Já jsem dobrý pastýř, jenž nezanedbává drobnosti svého stáda. Jdu před vámi a upozorňuji vás předem, abyste se svou nepozorností nedopouštěli chyb.

Když litujete svých hříchů, vidím vás jako poprvé a miluji vás ještě víc.

Nebojte se kvůli tomu, co má přijít, bojte se Mě urazit.

Má Matka vás neopustí. Mějte víru; v této chvíli každý z mého lidu nese svoje břímě. Někteří trpí pro ty, kdo žijí v hříchu, jiní pro umírající, aby se mohli kát, jiní pro ty, kdo nepoznávají své chyby, jiní zase pro ty, kteří se nechtějí změnit a setrvávají v hříchu. Každý je jako prst ruky, všichni mají svou úlohu, ale patří Mně. Vedu vás, Já jsem váš Pán, "Jsem, který jsem" [Ex 3, 14].

Mé požehnání je na každém z vás: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Váš Ježíš
zpět