074. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BLESK UPOZORNIL MŮJ LID NA TO, CO MÁ PŘIJÍT


Můj milovaný lide,

můj lid je přítomen v každém tepu mého srdce.

Nikdo z vás by se neměl vyloučit z mého lidu, neboť všichni jste mými dětmi.

Potřebuji vás, abyste se rozpoznali jako bratři. Shromažďuji můj lid z celého světa, aby sjednoceni v mé lásce, jste byli silou dobra, která se rozšíří do celého Stvoření, do celého vesmíru.

Někteří se mohou ptát: "Jak se máme setkat?"

V setkání, které má každá bytost se Mnou: v modlitbě, v našem setkání v eucharistii, v rozjímání o mém utrpení, v rozjímání o sedmi bolestech mé Matky, v rozjímání svatého Trisagionu, ve zpovědi, v lásce k bližnímu, v lásce v rodinném kruhu, v naplnění Božích Zákonů, v obětech, v poslušnosti, naději, a dobročinnosti, ve víře, a tím, že jste opravdovými křesťany v Duchu a Pravdě.

Síla mých lidí zůstane, nezmenší se, moji lidé jsou věrní a praví.

Kvůli tomu vyzývám své milované kněze, aby se necítili být v nebi už předem, ale byli hodni svého důstojného úřadu, v každém okamžiku s pokorou sloužili mému lidu, sdíleli s lidstvem právo na věčnou spásu. Moji biskupové mají žít v pokoře, neměli by žít v palácích: s dobrými způsoby, ale bez výstředností, neměli by vlastnit přepychové věci, ale měli by pomáhat chudým a potřebným.

Truchlím nad mými pomocníky, kteří se dali do služby svobodnému zednářství, uchvátili mou církev a vzali ji s sebou na zcela falešné cesty. Vnutili se v této době zevnitř mého Domu a využili ji k přípravě na příchod uchvatitele. Běda těm, kdo vydají mou církev! Prožijí nářek mého lidu a přísnost mé ruky. Oddělování pšenice od koukolu, kterou začnu provádět, způsobí těmto spojencům zla velké utrpení.

Pomocníci, kteří sami sebe nazývají věrnými Mně, budou plakat krvavými slzami, že Mě zapřeli, podvedli, oddali se zlu a falešně vedli můj lid.

Nepřijmu smyslnost, výstřednosti, okázalost, aroganci, nedostatek křesťanské lásky, popření toho, co jsem svému lidu výslovně oznámil, a běda mým služebníkům, kteří nejsou oddaní mé Matce!

Moji lidé, v tomto okamžiku rozlišování, musíte zůstat ve stálé blízkosti naší vůle, jinak vás uvidím v ještě větší úpadku, spolu s velkým počtem těch, kteří se sami znečišťují a jejichž odporný zápach bude nesnesitelný.

Zlo spoutává své následovníky, ty, kdo je přijímají,
polapí do svých drápů ty, kdo mu nekladou odpor...

Moji lidé, netýrejte se navzájem. Ať to nejsou členové mé církve, kteří ji udeří, pomlouvají, znevažují, když vzájemně vstupují do sporů. Sjednoťte se, nevstupujte do vzájemného kritizování, ale sjednoťte se v mém Nejsvětějším Srdci a v Neposkvrněném Srdci mé nejsvětější Matky. Ať to nejsou moji vlastní lidé, co se vzájemně kamenují z malicherné závisti nebo bezdůvodné žárlivosti. Žádné seskupení v mé církvi není větší než jiné, všechna mají jediný účel: vrátit Nám zemi, kterou jsme vám odkázali.

Přicházím, abych vás vyzval i nadále se dělit o můj kříž. Ať každý člověk vezme na sebe svůj vlastní kříž, abyste neopustili moji cestu, a v této chvíli úpadku se nestali částí generace, která Mě uráží až k zhnusení jako nikdy dříve.

Pokoj je pro lidstvo jen prchavou vzpomínkou, teror se zmocnil různých zemí, rozšířil se a převažuje v Evropě.

Má církev je nemocná, zmatená existujícím rozdělením. To není dobré, neboť jsou to znamení času, kdy má církev bude prožívat muka, a pak upadne do rozkolu.

Blesk upozornil můj lid na to, co má přijít a na sílu mého lidu, a i když síly zla zamýšlejí můj lid zničit, nedokážou Mě odstranit ze srdce mých lidí.

Naše vůle pověřila mou Matku velením nebeských legií, aby to byla ona, která rozdrtí hlavu Satana a jako Královna celého Stvoření, převezme duchovní vedení v boji, který lidstvo v tomto čase prožívá. Z toho plyne souvislost s modlitbou svatého růžence, neboli důležitost uvědomění si modlitby svatého růžence a významu každého slova a činu dokonaného v této oběti.

Nenoste růženec kolem krku, pokud si nejste vědomi jeho významu, jinak Mě urážíte. Vlastníte zbraň, které se ďábel obává s hrůzou a strachem: Je to zbraň svatého růžence, avšak bez bezduchého odříkávání, ale vědomě rozjímaný.

Bude se zdát, že zlo vyhraje, ale nikdy nezvítězí. V tomto okamžiku vítězí nevíra, stále Mě urážíte, je Mnou opovrhováno, velké množství mých dětí se prohlásilo za mé nepřátele, nejhorší a největší nepřátele, kteří jsou ochotni sloužit Satanovi ve všem, co si přeje, a nevědí, že po vykonání jeho záměru je pošle do věčných plamenů.

Protože moji lidé byli učeni chápat mé milosrdenství, aniž by rozjímali o naší Boží spravedlnosti, jsou v této chvíli šokováni, že moji proroci Mě poslouchají a sdělují jim má neustálá varování, aby se probudili. Písmo obsahuje v evangeliích:

"Přišel jsem oheň hodit na zem..." [Lk 12, 49], abych očistil, oddělil toho, kdo naplňuje mé zákony od toho, jenž to nečiní.

Já vás varuji, má Matka varovala lidstvo, a člověk tomu nevěnuje pozornost a popírá odporný stav své duše..., jste tvrdošíjní.

Mé Slovo už není dáváno, abyste uviděli zlo, jako něco, s čím mé děti žijí a neustále konají, což způsobuje, že mé učení je zapomenuto a vypuzeno.

Tvrdošíjní se nedokážou změnit, dokud si neuvědomí, že jsou-li daleko od svátostí, jsou již příliš vzdáleni, než aby jim milost pomohla na cestě k obrácení.

Moji lidé, někteří z vás jsou tvrdší než ostatní, jste rozhodnuti Mě neposlouchat, zavrhnout Mě, a kvůli své pýše jdete dál po cestě do zatracení.

Nedostatek pokory této generace je Satanovou zbraní. Zapomněli jste na pokoru, všichni si myslíte, že jste moudří, aniž byste pochopili, že "Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo" [Př. 29, 1].

Moji milovaní lidé, přicházím, abych očistil tuto generaci ohněm. Máte dvě cesty: dobro, nebo zlo, mezi tím není nic. Držte se mého Slova!

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jsou i nadále očišťovány, oheň se vynoří se strašným burácením velkého vulkánu. Z přírody a člověka vychází bolest.

Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, bude bičována přírodou.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se hýbe ve svém lůně, se silou otřese mořem.

Modlete se, mé děti, Španělsko bude trpět, Itálie bude trpět ještě víc.

Modlete se, mé děti, lidstvo na sebe přivolalo očistu, a ta už mu není odpírána.

Země na pobřeží budou trpět a do velkých měst přijde hladomor. Člověk se svým hněvem je prostředkem, který rozdmýchal zlo, aby vyvolal kritické situace v různých zemích, kde neklid způsobí sociální katastrofu. Lidé se bouří proti svým vládcům, a pak přichází utrpení všech, se žalem při pohledu na bolest, kterou způsobili. Člověk ve všem, co vytvořil, projevuje vzpouru proti Mně.

Argentina bude trpět zmatkem. Modlete se za Argentinu, neposlechla varování mé Matky.

Moji lidé, Satan je mazaný, bude se zdát, že zvítězí.

Neříkejte, že jste zachráněni tím, že jste pokřtěni. Tento čas je těžký, na tento čas pro můj opravdový lid bude pohlížet celé Stvoření, jehož prvky mají sklon pomáhat věřícím.

Úroveň lidstva se pozvedla proti stvoření, které tím trpí, což vyvolává chaos, který zasahuje celý vesmír. Vesmír se chvěje a žasne nad neposlušností člověka.

Mnozí budou pohoršeni a vzájemně se budou zrazovat a nenávidět, "Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen [Mt 24, 13].

Mé požehnání je s těmi, kteří se snaží překonat své lidské ego a vystoupat k mému Domu.

Mé milosrdenství je připraveno je přijmout.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět