075. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


LIDSTVO JE JEN OKAMŽIK OD VELKÉHO VAROVÁNÍ


Moji milovaní lidé,

požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli, aby hledal milosrdenství.

Požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli s pevným úmyslem se změnit.

Požehnaný je ten, kdo přichází k naší vůli s láskou.

Moji milovaní lidé, lidstvo je vzdáleno jen okamžik od Velkého Varování...
Zlý se zasvětil, aby sázel zlo do člověka, který se oddělil ode Mne.

Lidstvo bere na sebe tíhu velkých a těžkých hříchů, které pošpinily jednání a dílo člověka. Lidská bytost padla tak daleko, že už se nejeví jako dítě naší vůle, ale jako dítě svobodné vůle na banketu s ďáblem.

Na obloze se brzy rozsvítí hvězda. Osvětlí jak ty, kdo žijí v temnotě, stejně jako ty, kdo žijí ve Světle. Země se bude zdát, že hoří a že všechno bude stráveno v plamenech, ale vy, kteří věříte v naši Trojici a v Matku Lidstva – někteří z vás budou vědět, že to je Varování, jiní budou zachváceni panikou, která je může přivést k smrti. Mé děti vstoupí do velkého klidu, jako kdyby se viděly ve velkém zrcadle, zrcadle svého svědomí. Vše se zastaví během naplnění naší vůle, dokonce ani démoni nebudou schopni se v tomto okamžiku vměšovat, vše bude ochromeno.

Moji lidé, omezte na minimum utrpení z vašich vlastních hříchů...

Ponořte se ochotně do změny, která vám dává příležitost zůstat blíže naší Trojici.

Ponořte se do lásky Královny celého Stvoření, aby vám ukázala, že vnitřní ticho je nezbytné pro každého, kdo se rozhodne patřit více našemu Domu a méně světu a hříchu.

Měli byste si být vědomi stavu šílenství, do něhož padlo lidstvo pod praporem neposlušnosti a nedostatku svědomí. Ďábel je hnací silou, která vede tisíce mých dětí, aby se dostaly do bludiště hříchů, z něhož nejsou schopny dostat se ven.

Já, váš Pán, vidím z nebe činy mých dětí a každý čin ve prospěch zla a proti našemu Zákonu a Lásce, zanechává na zemi takové množství fyzického znečištění, že vidím Zemi pokrytou odpadky ve velkém množství.

Jak jste znetvořili Dům, který jste dostali!

V této chvíli je lidských duchovních odpadků tolik, že otupily vaše smysly. Takže v každém okamžiku, kdy se člověk probouzí, je infikován nevolností, která ho ochromí a zabrání mu, aby ve svém životě provedl radikální změnu a vzdálil od sebe daleko pocit lhostejnosti vůči tomu, o čem ví, že není správné.

Lidstvo je udržováno v mraku, který zatemňuje rozum, otupuje mysl, zatvrzuje srdce a spoutává vůli.

Kvůli tomu nemůžete jasně vidět, nemůžete rozlišovat, nebo být silní v boji proti zlu.

Moji lidé, vy nepoužíváte sílu své vůle, když čelíte zlu, abyste je odmítli, nedokážete se odvrátit od toho, co je hříšné, žijete a dovolujete vnitřní síle, která žije v každém z vás, aby byla zadušena mocí zla, a tato vnitřní síla je zničena vaší zbabělostí v boji proti zlu.

Nemáte úctu k sobě samým, omezili jste se duševně i duchovně, proto se zlu podařilo vás do velké míry překonat kvůli nestálosti, v níž udržujete svůj intelekt, a tím, že jste se omezili na žití v minulosti a zřekli jste se možnosti být více duchovní než tělesní.

Moji lidé, chtěli jste Mě odstranit ze svého života všemi prostředky a mysleli jste si, že žít ve Mně znamená žít přidušený, omezovaný, potlačovaný a bez svobody.

Naneštěstí pro můj lid, takové myšlení vás zastavilo ve vašem vzestupu ke Mně a zabránilo probuzení duchovních schopností, jimiž jste byli obdařeni, abyste byli blíže naší vůli. Co stále ignorujete, a budete ignorovat, je to, že ve vzdalování od naší vůle, jste se vzdálili od své pravé identity člověka jako Božího dítěte.

Moji lidé, kolikrát jsem vás volal, abyste zadržovali nutkání lidského ega!... A vy jste si Mě nevšímali.

Toto nutkání, které vás v tomto čase ovládá, zanikne, ale duše byly nasměrovány na cestu zla, řízené lidským egem, s plným využitím nesprávně používané svobody.

Jak mnoho mých dětí žije v tomto okamžiku, jako kdyby byly odsouzeny do pekla, chrlíce stále aroganci lidského ega na své bratry!

Kolik vás, aniž byste to věděli, se zříkáte štěstí být naším dítětem a žijete otráveni lidským egem, závistí a sobectvím!

Ubohé duše, jimž chybí má láska, chybí jim to, co skutečně znamená být mými dětmi!

Nepřestávají soudit svého bližního, jejich pohled jim nedovoluje podívat se na sebe.

Jak nešťastné je pro naši Trojici dívat se na stav člověka v tomto čase, kdy Bůh velké části lidstva nezakazuje vůbec nic. Takže zlo roste uprostřed lidstva, tolerantnímu k nedostatku hodnot, kde útlak je závažný, kde být nadřazený má větší důležitost, nepřítomnost lásky má větší význam a úcta k Božím zákonům už není důležitá. Dívám se s bolestí na nemocné lidstvo, kde zlé činy zůstávají nepotrestány a kde ti, kteří jednají v dobrotě, jsou obviňováni.

Žijete v beztrestnosti, ceníte si hříchu, a tímto způsobem jednání Mě těžce urážíte.

Přivolali jste očistu na zem, ruka mého Otce dopadne na lidstvo...

A živly reagují v křeči proti člověku, který je vůči nim zcela lhostejný.

Moji lidé, velké kusy země se potopí a voda, která vystoupí, způsobí vážné záplavy. Sopky budou dunět, oznamujíce člověku blízkost jejich činnosti.

Najdete podivná stvoření v moři, vytvořená člověkem, která vznikla působením radioaktivity vod oceánů.

Modlete se, milované děti, modlete se za Japonsko, bude silně otřeseno.

Modlete se, milované děti, modlete se za Chile, uslyšíte nářek spolu s otřesy země, a voda zaplaví zemi.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, bolest se vrátí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, její srdce se stane hořkou žlučí.

Modlete se, mé děti, sopky jsou připraveny vybuchnout v jedné a další zemi, a to rychle.

Moji lidé, odvraťte se od zla a vraťte se okamžitě k naší Trojici...

Opusťte tvrdohlavost lidského ega, abyste dosáhli dobrých věcí, které jsou pro vás...

Pokračujte beze strachu a připravené, i když říkají, že nevíte, co děláte. Udržujte zásoby v místech speciálně připravených jako má útočiště. Budu vás doprovázet z místa na místo a budu vás chránit.

Milujte mou Matku, najděte v ní Přímluvkyni, aby vás obdařila naší Boží láskou, a aby konečně panoval pokoj ve vašich srdcích.

Nebojte se, všude tam, kde je skutečně oddaný stoupenec naší Trojice, získáte ochranu.

Moji lidé, neztrácejte odvahu v těchto okamžicích. Čerpejte sílu z našeho požehnání.

Žehnám vám svou láskou.

Váš Ježíš
zpět