076. Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


VAŠE NEDŮVĚRA MĚ BOLÍ VÍC NEŽ VŠECHNY HŘÍCHY SVĚTA


Moje drahé děti,

žijte v neustálé připravenosti, neboť přijde čas, ba už je tady, kdy proroctví se naplní. Přijde velmi náhle, všechno už je připraveno a mnozí budou zabiti. Přijde velké pronásledování křesťanů. To všechno se musí naplnit, protože jen tak se ukáže, kdo je věrný a kdo ne. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Proste o milost vytrvalosti až do konce a o milost dobré smrti. Pro mnohé bude den jejich smrti dnem jejich nebeských narozenin.

Moje děti, váš život na zemi je velmi krátký a čas získávání zásluh velmi rychle uplyne. Vy, kteří jste se znovu zrodili z vody a Ducha Svatého, jste si všichni bratry. "Komu se dostává náboženského vyučování, má se všemožně starat ze svého majetku o zaopatření toho, kdo ho vyučuje" [Gal 6, 6]. "Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme všem lidem dobro, ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi do jedné rodiny." [Gal 6, 10]. Žijte ve vzájemné lásce, neboť tak lidé poznají, že patříte Mně.

Mé děti, přijde hodina, dokonce už je tady, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným pokolením. Nebojte se jich, důvěřujte Mi! Váš věčný, šťastný a úplný život začne tehdy, kdy vaše duše opustí váš dočasný příbytek z prachu země. Kdo Mě vyzná před lidmi, toho i Já vyznám před svým Otcem a před jeho svatými anděly. Ale kdo Mě zapře, toho i Já zapřu. Tak se vyplní slovo Písma: "Kdo za Mě obětuje svůj život, zachrání si jej pro věčnost. Ale ten, kdo chce svůj život zachránit, a proto Mě zapře, ten ztratí štěstí věčného života." Mé děti, dobře si toto učení poznamenejte! Má slova jsou duše a život. Všichni, kdo je promění ve skutky, dostanou skrze ně věčný život.

Moji maličcí, už k vám nebudu dlouho mluvit. Proroctví se naplní. Budu mít mnoho mučedníků. Radujte se a plesejte, neboť v nebi budete mít velkou zásluhu. Tady na zemi Mě následujte na křížové cestě, jíž je sebezapření a nesení kříže. To je ta úzká cestička, která vede do nebe. Žel, mnozí jdou po široké cestě, která je bujarou cestou hříchu a jejím koncem je věčné zatracení.

Moje děti, odvraťte se od hříchu, tak najdete cestu spásy, která vede do věčného štěstí. Milujte Boha a nade vše Svatou Trojici tím, že budete dodržovat její Přikázání, neboť Mě miluje ten, kdo se řídí mými Zákony. Ve Mně milujte své spolubližní, jako jsem Já miloval vás, že jsem za vás dal svůj život. Když budete žít v této čisté nesobecké lásce, tak budete pravým obrazem mé tváře a můj Otec Mě ve vás pozná. Dychtěte být u Mě v nebi.

Svatý Pavel napsal: "Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnácti lety uchvácen až do třetího nebe. Nevím, zdali duše byla v těle, nevím, zdali byla mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tomto člověkovi, že byl uchvácen do ráje – zdali duše přitom byla v těle, či mimo tělo, to nevím, ví to Bůh. – a uslyšel slova nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout." [2Kor 2-4]. Potom napsal: "Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás v budoucnosti zjeví." [Řím 8, 18]. Napsal také toto: "Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista." [Fil 3, 8].

Mé děti, neshromažďujte. Všechno zůstane tady a nikdy více toho nebude. Zpopelní to oheň. Raději se modlete! Účastněte se mše svaté, která je největší modlitbou. Vyzpovídejte se ze svých hříchů a přijměte Mě ve svatém přijímání do svého srdce. Tak Já budu vaším pokladem, který si vezmete s sebou do nebe. Vaše srdce otevřete dokořán, přijměte mou milost. Dám vám hodnoty vztahující se k věčnosti. Ale když je nepřijmete, nebudou k vašemu užitku.

Mé děti, dnešek je ještě váš. Moje slova můžete ještě dnes proměnit ve skutky. Ale může se stát, že zítra se váš život ukončí a potom budete chudí jako žebráci, když předstoupíte před mou soudnou stolici.

Mé děti, přijměte mé Slovo. Vyživujte svou duši. Každý den čtěte evangelia, Písmo svaté Nového Zákona. Jen tehdy, až je poznáte, čtěte Starý Zákon, který jsem nezrušil, ale naplnil. Čtěte má poselství a proměňujte je v skutky, které jsou opakováním Písma svatého. Když to činíte, nepřekvapí vás nečekaně, náhle se vyplňující události. Buďte bdělí! Vyproste si milost čistého vidění a všechno prozkoumejte ve světle evangelia. Dnes je velmi mnoho falešných učení. Z evangelií vyzdvihnou jedno slovo a to pak mylně vyloží. Je třeba číst celou část, nebo jen tak se dá správně pochopit.

Moje drahé děti, pohlédněte na Mne a zalije vás Světlo. Vy, kteří Mě milujete, zprostředkujte mé Světlo, vyzařujte mé milosti, vylévejte mou lásku na každé stvoření. Neboť jen láska je tím, co vás drží při životě. Jen ta má smysl, jen pro ni dostáváte mou milost. Milujte Mě stále tak, že budete činit, o co vás prosím. Následujte Mě na křížové cestě. Své každodenní malé kříže noste bez reptání a bez vzpoury. Služte Mi v sebezapření ve svém bližním a ve všech těch, které před vás postavím. Život je tak krátký. Řeknete-li na mou prosbu "ano", tedy hovoříte-li jazykem lásky, přinesete s sebou stonásobnou úrodu.

Moje děti, zapojil jsem vás do svého obrovského vykupitelského díla. Skrze vás chci zachraňovat duše až do konce časů. Proto vás potřebuji, abyste si získávali zásluhy a zachraňovali duše.

Moji maličcí, všechno tu zůstane. Život má smysl na zemi i v nebi. Přijďte i vy na mou vinici, protože i s vámi mám věčný plán, abych vám mohl dát denár, který je věčným životem.

Moji maličcí, odevzdejte Mi své životy. Já každé zlo proměním v dobro. Já jsem Bůh a vše obrátím pro vaši spásu. Jedině Já vás nejvíc miluji, i svůj život jsem dal za vás na kříži.

Věřte Mi, důvěřujte Mi. Vaše nedůvěra Mě bolí víc než všechny hříchy světa. Zaujměte svá místa, která jsem vám určil od počátku, od vašeho početí. Tak budete šťastní a váš život získá smysl a cíl. Nevadí Mi, je-li někdo vzdělaný, nebo jednoduchý, bohatý, nebo chudobný. Pro Mne je důležité jen jedno: Zda je poslušný mého učení. Když to učiní, zformuji z něj svatého a v nebi na něj vyliju mou slávu jako letní déšť.

Děti moje, v mé zemi nejsou hodnosti, tituly a bohatství. Tady jsou jen ctnosti: Kdo Mě následuje tak, že vykonává mou vůli, ten bude v nebi největší. Vy buďte ve své duši malými dětmi. Důvěřujte Mi, zcela se Mi svěřte. Pak bude ve vaší duši přebývat velká radost a štěstí. V ničem nebudete mít nedostatek, neboť tomu, kdo patří Bohu, nechybí nic. Postačí mu sám Bůh. Takoví, kteří ve své duši jsou dětmi důvěřující ve Mne, jsou v nebi největšími.

Přijměte toto učení a snažte se, abyste je proměnili v čin. Hledejte nejdříve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Můj Otec, se svou překypující láskou, se postará o každé své dítě, které v Něj důvěřuje. Buďte takoví jako Maria, která slyšela a do svého srdce uzavřela má slova. Ona si vybrala ten nejlepší podíl. A nikdy jej neztratila.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět