080. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


JSEM STEJNÝ DNES, JAKO PŘED 2000 ROKY


Moje drahé děti, přichystejte se!

Žijte v neustálé připravenosti a přichystejte své duše, zanedlouho přijde Velké Varování. Tehdy vy, kteří usilujete proměnit má slova v činy a dodržujete mé Zákony, budete velmi šťastní, neboť uvidíte, že jdete po cestě, kterou jsem vám vyznačil už předem, stupeň po stupni, směrem k věčné spáse. Jen ti budou trpět, kdo jdou cestou, kterou si sami vyznačili a jdou proti mým Zákonům, bouří se proti Mně a proti okolnostem, důvěřují jen sobě, žijí podle vlastních zákonů, jsou namyšlení a chtějí řídit budoucnost.

Všichni takoví lidé budou zklamáni, neboť slouží mému protivníku, jenž je navěky poražen, jemuž se nikdy nic nepodaří, neboť jen spolu se Mnou jste schopni činit dobro. Beze Mne jste jen popel a prach. Jen spolu se Mnou dokážete žít v štěstí, neboť Já jsem radostí vaší duše, štěstím a věčným šťastným životem.

Moji maličcí, nebojte se, to všechno se musí stát. Hřích se tak rozšířil a rozmnožil, že je nutné, abych vás vystavil zkouškám, abyste jejich prostřednictvím dokázali svědčit o věrnosti ke Mně, neboť jen tak budete hodni získat mou věčnou odměnu.

Moji maličcí, nebojte se. V lásce není strach. Radujte se z toho palčivého dne, který bude v plamenech pálit jen ty, kdo se postaví proti mým Zákonům a zvolí si hřích a zatracení. Za takové se modlete, aby se co nejdříve obrátili, aby činili pokání a následovali Mě na křížové cestě. Vy se oproti nim budete velmi radovat, až uvidíte své čisté duše, které ve svaté zpovědi, v lítosti hříchů, umyla do běla má vzácná Krev, vylitá za vás, až uvidíte nejvnitřnější komůrku své duše, která je mým palácem, kde Já, váš Král, mám svůj trůn a jsem šťastný, že jste Mi dali příbytek ve svém srdci. Z toho se budete radovat nejvíce, neboť skrze bránu věčného života Mě vezmete s sebou do věčnosti, kde vás představím svému Otci. Každou svatou zpovědí a svatým přijímáním vás stále více uschopňuji k rozhovoru se Mnou po celou věčnost.

Moji maličcí, štěstím byste umřeli, kdybych vám v mém Světle ukázal sebe a mou věčnou slávu. Kdybyste věděli, jak velkou radostí je hovořit se Mnou, být se Mnou, vaše slabé tělo by štěstím zahynulo. Ale říkám vám, přijímáte-li Mě s čistou duší a věřícím srdcem ve svatém přijímání, i když jsem před vámi skrytý, přesto jsem váš. Můžete Mě pak nosit ve své duši, jako Mě kdysi nosila pod srdcem má Nejsvětější Matka.

Tak vás miluji, že vás, kdo jste mými následovníky, obdaruji sebou samým. Já, Bůh, kterého svět není schopen přijmout, sestoupím při každé mši svaté do maličké oplatky, abych vás živil sám sebou a připravil vás tak na věčný život, neboť mé Tělo je skutečná potrava a má Krev skutečný nápoj.

Ach, kdybyste si byli zcela vědomi toho, co tato slova znamenají a jakou obrovskou milostí je svaté přijímání, umřeli byste štěstím, když se se Mnou sjednotíte. Proto, moji drazí maličcí, nepřijímejte svaté přijímání nikdy ze zvyku nebo s lhostejností, když sestoupím do vašeho srdce. Přijímejte Mě vždy jako neopakovatelnou novinku, neboť Já vždy zaplavím novou milostí vás, kteří se ke Mně přibližujete s čistou duší a s otevřeným srdcem, abyste přijali mé milosti.

Před svatým přijímáním, stejně jako po něm, se úplně vyprázdněte, nemyslete na nikoho a na nic, jen na Mne, na Bohočlověka, jenž je nejmocnější v nebi i na zemi, a když Mě tak do sebe přijmete a dáte Mi příležitost, abych k vám v tomto vyprázdněném tichu mluvil, nebo abych vám dal jinou podobu milosti, můžete se vrátit královsky bohatí do svých domovů a zakusit moji s ničím nesrovnatelnou lásku, milosrdenství a to, že vás vedu směrem k věčnému Domu.

Moje děti, učil jsem toto: Moje slova jsou Duch a život. Jsem stejný dnes, jako před 2000 roky. I dnes k vám mluvím, protože vás nikdy neopustím – to jsem vám slíbil. Jsem s vámi každý den až do konce světa. I dnes vás učím, i dnes vás chci ochránit od každé příležitosti a pokušení, které by byly ke škodě vaší duše. Dáváte-li pozor na má slova a má poselství proměníte v činy, budete šťastní a půjdete jistými kroky vpřed po svaté cestičce spásy, kterou jsem Já sám vyznačil pro každičkého člověka.

Moji drazí maličcí, kdybyste si uvědomili, jak velice vás miluji, poklekli byste s pláčem přede Mnou na kolena a neustále Mi vzdávali díky. Milujte Mě neustále – toho, kdo pro vaši spásu zemřel mučivou smrtí, kdo se ztělesnil v lůně mé svaté Matky, abych své lidské tělo, které jsem na sebe vzal kvůli vám, abych vás vykoupil, dal katům, kteří Mě mučili, bičováním rozdrásali mé nejsvětější Tělo, ze žárlivosti a závisti se Mi vysmívali a korunovali Mě trním. Když se vlasy na mé hlavě slepily vylitou krví, vypadal jsem jako kus masa, ne jako člověk. Tvář Mi opuchla, mé oko vypíchlo trní a od slz, krve a potu jsem už neviděl. Mé nesení kříže a ukřižování ještě nevýslovným způsobem zvyšovalo má muka, která se nedají vypsat lidskými slovy.

Má svatá Matka a ženy, i svatý apoštol Jan by ochotně převzali má muka, aby Mě tím osvobodili, ale jedlině Já jsem byl schopen vykonat vykoupení. Já svatý svatých, bez poskvrny hříchu, Bohočlověk. Proto jsem sestoupil na zem, abych vykonal obrovské dílo vykoupení. V zahradě Getsemanské jsem už předem viděl všechna má muka, strachem jsem potil krev a modlil jsem se: "Otče můj, Ty můžeš všechno učinit, jestli je to možné, odejmi ode Mne tento kalich!" Potom jsem si vzpomněl, vždyť přece proto jsem přišel, abych jej vyprázdnil, a k tomu jsem dodal: "Nechť není to, co chci Já, ale to, co chceš Ty."

Moji drazí maličcí, moji následovníci, když trpíte, myslete na Mě, že Já jsem nevinně trpěl o tolik víc kvůli vašemu vykoupení, kvůli spáse vaší duše. Vzpomeňte si na Mne, když jsem poslušně dokázal vyslovit: "Otče můj, ať se stane tvá vůle!".

Mé děti, takové je Kristovo následování, nevzpouzejte se a nepadejte do zoufalství, i když vám mnohokrát dám něco jiného, než o co prosíte. Vy nevíte, jak se stát svatým, jak se spasit. To vím jedině Já, Bůh, Vykupitel. Nejčastěji, téměř vždy vede ke spáse kříž. Proto dopustím-li utrpení, když vám dám kříž, vzdejte za něj díky a s láskou jej přijměte, a tak jej dokážete nést s velkým duševním pokojem. Důvěřujte Mi, že právě tento kříž je zapotřebí k vaší spáse.

Život na zemi je krátký, rychle uplyne. Ale po pozemském životě odchází vaše nesmrtelná duše do věčnosti. Není jedno, kam odtud jdete. Kvůli vašemu věčnému štěstí jsem zemřel mučivou smrtí. Jak bych vám tedy nedal každou milost, abyste si tento věčný život získali?! Čím dále žijete ode Mne, tím víc milostí a křížů potřebujete, abyste se ke Mně vrátili, abyste Mě následovali na Křížové cestě a získali jste spásu. Proto vám, moji maličcí, říkám: Nevzpírejte se! Všechno přijímejte s díky, dobro i zlo stejně.

Důvěřujte Mi a proste Mě: "Ježíši můj, prosím Tě, dej mi milost a sílu, abych zcela splnil tvůj věčný svatý plán vztahující se na mě." Když takto budete prosit, zformuji vás svatými. Najdu ve vás potěšení, velmi oslavíte mé jméno a Já zase v štěstí věčného života vrátím vám mou slávu zpět, jako letní déšť. V jaké míře se podílíte na mém utrpení, na mém ponížení, na mé bídě, v té míře dostanete podíl z mé slávy.

Tam nejsou tituly, hodnosti, pozemské bohatství, všechno zůstane zde. Tam je jen jedno: Láska, kterou je dodržení Božích zákonů a vykonávání milosrdné lásky k spolubližním. Buďte poslušní, pokorní, úplně se Mi odevzdejte a dovolte Mi, abych vás zformoval svatými. Teď, na Velký půst, vás obzvlášť prosím, vezměte každý den na sebe své kříže, skrze něž můžete pokročit vpřed s vaší spásou, a Já mohu skrze vás zachránit velmi mnoho duší.

Z tohoto úhlu se dívejte na své kříže, a buďte Mi poslušní, jako Já jsem byl poslušný mému Otci až do smrti na kříži.

K tomu vám žehnám mým srdcem překypujícím nekonečnou láskou, posilňujícím požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

JežíšPosilnění z Písma svatého:

2Kor 6, 18: ... budu váš Otec a vy budete moji synové a mé dcery, praví Pán všemohoucí.

Ef 5, 16-17
16: Dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.

Kol 1, 25: Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět