082. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JE NALÉHAVÉ VZDOROVAT ZLU


Můj milovaný lide,

každý z vás tvoří část mého kříže a jste do něj vtištěni.

Přicházím v této chvíli k vám s vysvětlením mého Slova, ve chvíli, kdy jen a pouze pošetilci i nadále popírají, že v těchto výzvách dávám své Slovo svým lidem.

Děti: Jste z těch, které mají v úctě mé Slovo a žijí v mé vůli, nebo jste z těch, které věří, že mohou sloužit dvěma pánům?

K dosažení spásy není třetí způsob. Je jen cesta dobra a cesta zla, na které, pokud nežádáte o odpuštění, ztratíte svou spásu.

Když vás kárám, bouříte se proti Mně z pýchy a tvrdohlavosti. Ukazuji vám, jak žijete, zlo které přijímáte a v kterém můžete zahynout, a vy přesto zatvrzujete své srdce a vzdalujete se ode Mne.

Soudíte mé Slovo se stejnou pošetilostí, s jakou lehkomyslně soudíte můj nástroj, sdělující vám má volání. Soudíte předem, aniž byste o nich přemýšleli, a o tom, jaký je rozdíl mezi vámi a těmi, kteří, řízeni náhlým popudem, Mě odsoudili na kříž.

Někteří z takzvaných učených této doby jsou, k mé bolesti, ti samí, kteří Mi mají sloužit a reprezentovat Mě, kteří by mohli transformovat mnoho duší, pokud by sdíleli mou lásku, neuváděli do zmatku můj lid obyčejnými domněnkami, nezneklidňovali a nerozptylovali mé stádo a nepředávali je do spárů Zlého ve chvíli, kdy se musí vrátit ke Mně.

Moji vlastní nevidí talenty, jimiž jsem obdařil své děti, aby varovali můj lid, ani utrpení těchto lidí, kteří z lásky ke Mně, v naplňování svého úkolu, trpí potupným zacházením. Můj nástroj nejde osamělý, jsem to Já, který neustále dostávám urážky, neboť Slovo, které předává, není jeho, ale přichází ode Mne.

Nezapomeňte, že jsem nepřišel přinést mír, ale rozdělení. Pro některé je má Pravda nepříjemná, dokud se nerozhodnou k opravdovému obrácení: k LÁSCE. Vzpírá-li se člověk mé Pravdě, stává se agresivním nejen vůči Mně, ale vůči těm, kteří nesdílejí jeho způsob myšlení.

Buďte ostražití – neměli byste přijímat vše. Na konci povstane mnoho proroků, kteří mnohé svedou, a jak nepravost vzrůstá každým dnem, láska mnohých vychladne.

Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ten, kdo vytrvá až do konce skrze urážky, ponížení, nadávky, potupy, pomluvy – toto dítě, které se rozhodlo Mi sloužit, bude zachráněno.

Moji lidé, v tomto čase žijete pod velkým tlakem, abyste jednali proti všemu, co je mým Zákonem, vzhledem k nedostatku odhodlání být Mi milí a zachránit si duši. Chcete žít jen to, co je snadné a co nevyžaduje žádné úsilí a rozhodnutí.

Tolik zla nemůže existovat spolu s dobrem, zlo bude vymýceno, ale před tím bude můj lid očištěn, aby byl hoden naší Trojice a lásky mé Nejsvětější Matky.

Moje děti, pokud byste nevymítily zlo v sobě svou vůlí, pak by toto zlo vás přivedlo ke zkáze v pekelných plamenech. Vzdají-li se mé děti a nebudou-li bojovat proti zlu, pak zlo člověka přemůže a člověk ztratí věčný život.

Zlo nečeká, už vstoupilo do mé církve, vyvolalo pohrdání Božím Zákonem a způsobilo zmatek, abyste povstali jeden proti druhému a aby má varování byla popřena.

Lidstvo jednalo v dotyku s chapadly zla, především s chapadlem, které jedná proti chrámu našeho Ducha Svatého – tělu: potraty, nemravnost, nečistota, drogy, smilstvo, pornografie, zneužitá věda, činy proti čistotě, zlé myšlenky, úmyslná a předem naplánovaná zabíjení a další zlé touhy jsou obsaženy v jediném z chapadel zla. Člověk je bezmyšlenkovitě přijímá jako dobro, oddává se touze po zlu a jedná proti naší vůli.

Aby se líbilo ďáblu, lidstvo vstoupilo do chaosu, do rozvratu, a vše, co je kolem člověka, vstupuje do této křeče, která je v neustálém pohybu a vleče s sebou, co se nachází poblíž. Proto si v této chvíli zlo tak snadno přivlastňuje jisté duše.

Moji milovaní lidé, je naléhavé vzdorovat zlu, zasvětit se našim Nejsvětějším Srdcím, abyste nebyli přemoženi zlem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Finsko, je to naléhavé.

Modlete se, mé děti, za Indii, bude trpět.

Modlete se za Mexiko, jeho sopky se rozbouří a země bude trpět silnými otřesy.

Modlete se, děti, modlete se za Portoriko, jeho očista je blízko.

Modlete se za Spojené státy, budou zachváceny panikou.

Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku. Během jednoho týdne zasvětíte každý okamžik očišťováním smyslu zraku, dokud váš zrak nebude odevzdán naší vůli, aby se jí líbil, a pro větší dobro duše.

PRVNÍ DEN:
V tento den nabízím dar zraku Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, nabízím Vám v tuto chvíli dar zraku pro slávu Boží a pro dobro duše.

V každém skutku, který se vystaví mému pohledu, dej mi sílu, abych viděl jen to, co je pro dobro mé duše a duši mého bratra.

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala jako svého stoupence,

provázej mě mým životem a na mé cestě, aby vedla k setkání s tvým Synem.

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám zrak a s ním se od tohoto okamžiku dívám na dobro a zlo. Nabízím Vám mé neustálé úsilí, aby se můj dar stal více duchovním, a dávám přednost Boží vůli pro mou osobní spásu.

Nabízím odvrácení zraku od příležitostí k hříchu a hledání Božího záměru ve všem, na co se dívám; nalézat dobro v každém bratru a v každé věci, stvořené Věčným Otcem.

Nechci více hřešit smyslem zraku, odevzdávám jej jako tvé stvoření Nejsvětějším Srdcím, abys mě, můj Pane, pozvedl z hříchu.

Už nechci, aby můj zrak vyvolával špatné myšlenky, ani abych opomíjel Boží laskavosti, které mě vedou k tomu, že zůstávám ve stavu milosti.

Nejsvětější Srdce, udržujte mé myšlení, aby podmanilo můj zrak a můj pohled viděl dobro a kvality, které vlastní každá lidská bytost a které jsou mi skryty v jejím jednání a práci.

Ať mám odvahu se energicky postavit proti sobě a nedovolit svému zraku být použit pro zlo.

Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě ji podmaním a odevzdám Nejsvětějším Srdcím, aby ji zformovaly tak, aby ji odvrátily od lidské malichernosti.

Ať je můj zrak očištěn očišťující vodou Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.

Amen.

V POLEDNE:
Přezkoumejte spolu s naší Matkou vaše ranní úsilí a poznamenejte si své slabosti.

NEŽ PŮJDETE SPÁT:
Vzdávám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž jsem prosil o pomoc v tomto záměru, abych byl lepším dítětem Boha.

Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.

Můj lide, naše Trojice zvítězí a bude to má Matka, jež rozdrtí hlavu Satana.

V této chvíli, můj lide, je přesvědčení a odhodlání věnem, i více, k dosažení jednoty se Mnou.

Žehnám vám, mé děti, a říkám vám, že kdokoli nepodá svědectví o mé Lásce, dostane ode Mne málo, nebo nic.

Váš Ježíš
zpět