086. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


JÁ ZAPLATÍM KAŽDÉMU PODLE JEHO SKUTKŮ


Moje drahé děti,

vzdejte díky za to, že jste katolíci, členové církve, která byla založena skrze Mne. S vděčným srdcem děkujte, že jsem tu zůstal mezi vámi v nejsvětější svátosti oltářní, že živím vaši duši v tomto údolí slz, v této pusté poušti, kde bez duchovního pokrmu byste umřeli hladem a žízní.

Mé drahé děti, mému srdci maličcí vyvolení. Mé srdce létá štěstím, když pohlédnu na vás, neboť vidím vroucí lásku vašeho srdce ke Mně a cítím se velmi dobře ve vás, jako v mých živých svatostáncích. Vy jste mým pozemským nebem. Vězte, moji maličcí, že vy a vám podobné dětské duše, ještě stále udržují tento svět. Kdybyste vy nebyli a neudobřovali a neutišovali mé srdce, smutné kvůli množícím se hříchům, už dávno bych vyhubil celé lidstvo. Ale teď se nechci zaobírat hříchem, ale množstvím kajících se duší, které do sebe nasákly mé milosti jako houba vodu, jak vyschlá země rosu, která na ni padá.

Moji maličcí, milované děti mého srdce! Zůstaňte v mé lásce a důvěřujte ve Mne vroucím srdcem. Velice vás prosím, nebuďte pohoršeni tím, co se musí stát, neboť hřích k sobě přitahuje trest jako magnet prach železa, protože všechno zlo je následek hříchů. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale jinak vám nedokážou uškodit. Těšte se a plesejte s nezadržitelnou radostí v den, kdy se to všechno stane, neboť vaše jméno je zapsáno do Knihy života. V té hodině, kdy váš život vyhasne za Mne, se vaše duše osvobodí z příbytku vašeho těla a v nikdy nevídaných výsostech, majestátnosti a vyhlídkách, bude létat ve věčném domově, kde jsem vám připravil místo.

Štěstí jedné věčnosti nebude stačit k tomu, abyste se naplnili Mnou, pohledem na mé svaté Světlo, které je tak krásné a úžasné, že žádné podobné vám celý svět nedokáže dát. Přesto, že celý svět je mým stvořením, počínaje stéblem trávy, jediným ptáčkem, k mohutným vrcholům, k člověku, říši zvířat, říši rostlin, vody, oceánů, mračen, duhy, slunce, to vše je moje úžasné, skvělé dílo. Všechno jsem pro člověka stvořil, aby žil v hojnosti, aby jako bratři milovali ve Mně jeden druhého a aby v štěstí a pokoji zářili před mým Světlem. Já z vás vyzařuji lásku a pokoj. A všechno to se uskuteční v křesťanských společenstvích, kde z velké lásky ke Mně, jste jeden druhému opravdovými milujícími bratry, a Já na vás pohlédnu s velkou spokojeností.

Ale mou duši hněte a mým srdcem pronikají trny, když vidím, že člověk je otrokem Satana a neumí milovat a jeho jediným pokrmem je zloba. Kvůli takovým roním krvavé slzy, neboť oni Mě odmítnou. Jelikož chovám v úctě svobodnou vůli, kterou dostali, proto jim dovolím, aby celou věčnost žili beze Mne. To však už není život, ale říše věčné smrti, kde je budou neustále mučit démoni tak, jako oni mučili své bližní, neboť každý dostane přesně vráceno, co dal druhému.

Moji maličcí, znovu vám říkám, nedávejte se do řeči se Satanem, neboť každý hřích k sobě přitahuje soud a Já zaplatím každému podle jeho skutků. Moje učení nechť je vaším každodenním chlebem, a to, co jsem vám svěřil – lásku a službu, kterou jste ode Mne dostali, dávejte svědomitě dál. Když tak budete žít, budete mít v nebi velkou odměnu.

Žehnám vám svým srdcem překypujícím láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mk 14, 72: V tom zakokrhal kohout podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět