087. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DĚTI, NEJSTE ZE SVĚTA, NEDOVOLTE, ABY VÁS SVĚT POLAPIL


Moji lidé,

žehnám vám. Nebudete Mnou opuštěni ani na okamžik.

Buďte mou vlastní láskou, buďte čestní, spravedliví, dobrosrdeční, šetrní v zacházení se svými bratry, buďte laskaví vůči vašim bližním; dobrý skutek je pro Mne chválou.

Každý musí mít na paměti, v jakém duchovním stavu se nachází. Uvědomíte-li si to, dokážete se napravit a oddělit se od temnot, od špatného zacházení se svými bližními.

Některé z mých dětí pohlížejí do svého nitra výlučně v tom, co odpovídá přímému vztahu ke Mně. Mé děti musí být odrazem mé lásky. Lituji, že některé z mých dětí nemají v úmyslu uvádět toto mé Slovo do svého života.

Láska byla nahrazena sobectvím, které vylučuje možnost změkčit srdce z kamene, a to vytváří sobecká a arogantní stvoření, která netolerují práci a činy svých bližních, nemají k nim úctu a prosazují u nich svou vůli. Kdokoli jedná tímto způsobem, stává se soužením pro své bratry, svou rodinu a pro sebe samého. Děti, nemáte nad jinými panovat, měli byste být milováni a ne obáváni.

V mém lidu všichni potřebují druhé, všichni jsou bratři, všichni se navzájem podporují, jsou šlechetní a udržují v paměti i v srdci vzpomínku na příležitosti, kdy jim pomáhali ostatní. Mé děti, je důležité nezapomínat na dobré skutky vašich bratrů – je to část Lásky. Nedovolte pýše, kterou zlí duchové šíří lidstvem, vykořenit pokoru, která ve vás musí přebývat.

Moji pomoc najdete, pokud o ni požádáte, a co před tím bylo utrpením, se stane radostí, dovolíte-li mému Duchu, aby vás podpořil ve vašich slabostech.

Moji lidé, pro některé z vás se myšlení a paměť staly velkou překážkou na cestě k opravdovému pokoji. Žijete v minulosti, v tom, co už není, a zapomínáte na naši vůli. Toužíte po minulých situacích, a to se stává velkou silou, která vás táhne zpět. Kdokoli prahne po minulosti, uvízne na cestě. Tato překážka, kterou představuje minulost, vás spoutá a zabrání vám poznat čas a odevzdat se naší vůli.

Někteří lpí na minulosti natolik, že žijí ponořeni do vzpomínek, do okamžiků protivenství, která prožili, kdy opakovaně vystupuje hořkost, zatrpklost a hněv, až se stanou břemenem, které je tíží a přinutí je žít v neustálé zahořklosti. Člověk umožňuje minulosti, aby ho mučila, a zlo toho využívá, aby vás udrželo spoutané.

Vy, mé děti, musíte odevzdat svou mysl Mně. Dovolit tak mému Duchu, aby vás vedl k rozjímání o mých slibech a vše podrobil naší Boží moci, aby to, co vás mučí, už nebylo překážkou pro odevzdání se naší vůli.

V tomto čase je tolik dětí, které jsou ochotné dívat se na spásu z velké dálky, protože si myslí, že ji nemusí dosáhnout, a tak jsou spokojené pohlížet na ni z dálky. Proto neustále volám své posvěcené služebníky, aby byli svědky mého díla a činů, protože člověk uchová mé Slovo ve své paměti. V tomto okamžiku je žádám, aby trvali na správné lásce, také na správné a náležité poslušnosti, na nutné víře a na jejich správném chování, aby se můj lid neztratil ve všednosti.

Mé děti musí být neustále posilovány mým Slovem. Mé děti se jím musí samy občerstvovat, aby zlo nepřekvapilo ty, které Mě neznají.

Nemůžete soudit sami sebe. Lidská bytost k tomu není způsobilá, protože má vždy sklon vidět ve své práci a činech dobro, případně přikrášlovat dobrem to, co dobré nebylo.

Proto vás vedu, abyste očistili své smysly, a tak se zbavili osobních ospravedlnění a dovolili Mi ukázat vám překážky, které zůstávají ztělesněny ve vás a zabraňují vám ke Mně přijít.

Tato generace spáchala velkou ohavnost proti naší vůli tím, že se dopustila svatokrádeže, jaké se člověk nikdy před tím nedopustil. Provinila se proti mé Matce popíráním její panenské čistoty a jejího mateřství celého lidstva. Tato generace neustále hřeší proti mému Duchu Svatému a zapomíná, že lidský život závisí na naší vůli.

Nevěří ve vysvětlování mého Slova a vysmívá se výzvám mé Matky, popírá svou naléhavou očistu, aby spravedliví nebyli ztraceni.

Hřích je potravou lidstva, zvětšuje Satanovu armádu na zemi, která zaútočí na mé chrámy po celém světě s touhou zahladit každou vzpomínku mé přítomnosti na zemi. Vzhledem k takovému činu nenechá Varování na sebe čekat, a tím se některé z mých dětí vrátí na cestu Pravdy.

Já vyžaduji znalost našeho Božího Slova, aby tím, že je znáte, jste milovali naše božství se silou a v Pravdě.

Pevná, silná a rozhodná víra je nutná: Víra, která je neporušitelná a žitá v každém okamžiku, v každé události, abyste dokázali překonat krutosti Zlého.

Sebeodevzdání každého z mých dětí je nutné, stejně tak rozhodnutí žít v naší vůli a ochota k jednotě a bratrství.

Děti, vy nejste ze světa, nedovolte, aby vás svět polapil.

Musíte žít v neustálé naději a vykonávání naší vůle.

Nehleďte na to, co je světské. Nejste světští, žádné z mých dětí není určeno světu, žádné by nemělo žít pod útlakem Satana.

Jste mé vlastnictví, vykoupil jsem vás svou Krví.

Živte se mým Tělem v eucharistii, která byla náležitě připravena.

Připojte se ke Mně v mém svatostánku a usilujte, aby váš život byl neustálým činem lásky ve vás a vůči vašim bližním.

Chci domácnosti, které žijí v mé lásce, pokoji a v mé jednotě.

Není-li v domovech pokoj, nebo je-li na chvíli odstraněn, zlí duchové domov převezmou a vyvolají vzpouru. Způsobí, že někteří budou špatně pohlížet na jednání ostatních a dokážou, že jeden člen domácnosti nebude tolerovat činy ostatních členů rodiny, a tak malé záležitosti se stanou velkými ničivými bouřemi.

Děti, ďábel útočí na člověka, na jednotu, na rodinu, zasévá svár a vylévá lásku z jeho srdce, takže člověk necítí potřebu být chrámem mé lásky k svému bližnímu.

Satanův boj je bojem proti mé lásce, proti jednotě, a tedy proti rodině, proti morálce, proti mé Matce, protože ví, že má Matka, v jednotě se svatým Michaelem archandělem a nebeskými legiemi ho rozdrtí a uvrhne do hlubin pekla.

Moji lidé, nepovažujte za bezvýznamné moje volání, neboť Satan a jeho zlí duchové, rozptýlení po celém lidstvu, zůstávají v činnosti a hledají kořist, aby ji uchvátili. Mé děti by neměly bojovat proti mým dětem, takový boj posiluje zlo.

Nebraňte Mě, neboť co není moje, padne, a co je moje, zvítězí. Neuvádějte do zmatku můj lid víc, než je mate Zlý. Místo toho se modlete a čiňte pokání.

Modlete se, děti, modlete se za Itálii, užije si dosyta svého trápení. Příroda zaútočí na Itálii, bude krutě napadena těmi, kdo Mě nemilují, a ti se vrhnou na Vatikán.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, ztratila pokoj, bude žít v neustálém teroru.

Modlete se, mé děti, za Nikaraguu, příroda ji udeří, bude se třást, bude trpět kvůli svým sopkám.

Modlete se za Kostariku, bude otřesena.

Modlete se za Venezuelu, příroda se ukáže se vší silou.

Modlete se za Kolumbii, bude silně otřesena.

Děti, pokračujte v očistě smyslů. V tomto týdnu, spolu s očistou zraku, pokračujte v očistě smyslu sluchu, neboť ten bere s sebou vše, co slyšíte, do myšlenky, do paměti a dělá vás nemocnými.

"Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu" [Zj 3, 3].

Tím, že posloucháte, že vás vyzývám, abyste nehřešili, musíte vědět, že je mým přáním přivést vás k očistě vaší paměti a najít svobodu.

Můj lide, je zcela nezbytné, aby každé z mých dětí pokračovalo v očistě svého smyslu sluchu. Fyzické smysly člověka musí přijít do harmonie s duchem. Budete pokračovat se smyslem ucha, smyslem sluchu, po dobu jednoho týdne. Každý okamžik budete věnovat očišťování smyslu sluchu, dokud se nepodvolí, aby uspokojil naši vůli a pro větší dobro duše.

PRVNÍ DEN DRUHÉHO TÝDNE:
V tento den nabízím dar sluchu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie.

V této chvíli vám nabízím dar sluchu pro Boží slávu a pro dobro duší.

V každém nynějším činu zůstane má paměť a mé myšlení pozorné a bdělé, aby nedošlo k hromadění toho, co mé ucho slyší a co způsobuje zadržení hříchu, jenž uráží Nejsvětější Srdce.

Dejte mi sílu poslouchat jen to, co je dobré pro mou duši a duši mého bližního.

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence a vedla můj život, a aby má cesta směřovala k setkání s tvým Synem.

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám uši a těmi slyším dobro i zlo.

Od tohoto okamžiku vám nabízím své neustálé úsilí, abych zajistil, že tento dar bude více duchovní a budu dávat přednost Boží touze po mé osobní spáse.

Navrhuji zbavit mé ucho příležitostí k hříchu,

budu hledat Boží záměry ve všem, co uslyším,

budu si připomínat dobro, které mi poskytl každý můj bližní,

a ve Stvoření budu naslouchat velikosti Věčného Otce.

Nechci už hřešit smyslem sluchu,

odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys mě, jako své dítě, můj Pane,

pozvedl z hříchu.

Nechci, abych to, co jsem slyšel, i nadále vyvolávalo zlé myšlenky, ani abych odmítal Boží laskavost, která mě vede k tomu, abych zůstal ve stavu milosti.

Nejsvětější Srdce, podporujte mou paměť a mé myšlenky,

aby můj sluch mě vedl k tomu, že si ponechám jen to, co je dobré.

Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě si ji podmaním a odevzdám ji vašim Nejsvětějším Srdcím, aby mě osvobodily od příležitostí k selhání,

a přetvořila můj sluch, aby přinášel mé paměti jen to, co je pro dobro mé duše a abych činil dobro svým bližním.

Ať mé uši jsou očištěny očistnou vodou lásky, vycházející z vašich Nejsvětějších Srdcí.

Amen.

V POLEDNE:
Přezkoumání s mou Matkou vaší dopolední snahy a poznamenejte si své nedostatky.

PŘED SPÁNKEM:
Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž se modlím o pomoc v tomto záměru, abych byl lepším dítětem Boha.

Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.

Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi váš život.

Žehnám vám. Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět