091. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


LIDÉ ŽIJÍ VE VZPOUŘE PROTI VŠEMU, CO PŘEDSTAVUJE ŘÁD


Moji lidé,

žehnám vám v každém okamžiku a v mém požehnání se skrývá má touha, abyste se všichni stali částí mého lidu.

Vyzývám vás, abyste byli částí mého lidu, vyzývám vás všechny. Toužím po spáse všech mých dětí.

Volám vás všechny, jednoho po druhém. Nepřišel jsem pro elitu, ale pro všechny, kteří plní naši Boží vůli.

V mém lidu není nikdo, kdo ovládá celé mé Slovo ani mou Pravdu. Není tam člověka, jenž by byl větší než druhý, pokud neplní Boží vůli v celém svém lesku. Jako ruka má pět prstů, tak v mém lidu mají někteří dary a ctnosti, aby si vzájemně pomáhali, ale není nikoho, kdo zná vše tak, jako naše božství.

Volám vás, abyste zůstali poslušní v jednotě a v naplňování naší Boží vůle. Nejste otroci světa, ale mé děti, proto vás vyzývám, abyste zůstali bdělí a ve stálé modlitbě, protože čelíte vládě zla nad většinou mužů v pozicích moci a nad budoucností lidstva na zemi.

Přicházím pro lidi, kteří se nebojí opustit své nesprávné životy, aby se stali novými lidmi...

Přicházím pro ty, kteří při hledání nového lidství se rozhodli být svědky mého díla a mých činů. Vstoupit nikoli povrchně, ale do hluboké znalosti mého života, aby se stali lidmi, kteří zjišťují, že k tomu, aby byli částí mého lidu, nepotřebují, co je materiální nebo intelektuální, ale jdou nadto, jdou do mého učení, které není z tohoto světa, stejně jako mé království není z tohoto světa.

Každý byl přiveden do mého lidu křtem Duchem Svatým, ale ne proto jste byli zachráněni. Spásu najdete, když pracujete, žijete a jednáte v Boží vůli.

Někteří učenci, kteří vědí, že má láska jde za hranice slov, vedou můj lid dál jen ve slovech, což neodpovídá opravdovému a trvalému praktikování evangelia, které činí člověka více duchovním a spojeným se Mnou. Nejste nic, znáte-li Písmo a nepřivádíte je v život, abyste je naplňovali v každém okamžiku.

Každé z mých dětí má schopnost nést všechny své smysly, schopnosti a ctnosti a plně je rozvíjet tím, že je vloží do mé Lásky, aby neobsahovaly zájmy lidského ega, a staly se více Boží než lidské.

Říkáte, že chcete vstoupit do mého božského života...

A vy toho nedosáhnete, dokud Mě nenecháte plně žít ve vás a dokud nenecháte proměnit své ego do svobody v naší Boží vůli.

Musíte žít Zákon a naplnit jej, abyste odstranili soupeření, sobectví a odsuzování. Lidstvo se musí naučit, že Já mluvím a vy musíte poslouchat, protože vám nedávám zmije výměnou za chleba. Nepředám vás Zlému, žijete-li a zasvěcujete-li se naplňování zákona lásky.

Máte povinnost být jasní před svými bratry, měli byste o Mně mluvit bez váhání, měli byste vědět, že k tomu, abyste byli částí mého lidu, musíte vyhovět Přikázáním, přijímat svátosti a praktikovat Boží lásku. Bez toho ponese vaše úsilí pečeť lidského ega a nikoli pečeť naší Boží vůle.

Prošli jste cestou očišťování dvou smyslů, abyste byli vedeni k mé Lásce, a ne k přáním uskutečňovat lidské rozmary, které vedou k nadřazenosti lidského ega. Pokud zůstanete v uskutečňování mého příkazu, všimnete si, že se nacházíte v duševním boji a nic zvenčí vás nedokáže změnit. Můj lid si není vědom, nakolik zakořenil své smysly ve svém egu a že zlo, které toto zakořenění působí, vás omezuje nejen v setkávání s vašimi bratry, ale také omezuje váš duchovní růst a schopnost stát se více mými dětmi a méně dětmi světa.

Každý smysl je požehnáním pro ty, kdo jej správně nasměruje k naplnění prvního Přikázání, ale ti, kdo jim dovolí jednat v lidské světské svobodě, jsou znečištěni zlem, které z ostatních smyslů učiní příčinu neustálého hříchu a dávají volnou ruku všemu, co vede ke ztrátě věčného života, ledaže by se rychle napravili.

Je to můj lid, který neustále podněcuje své bratry mou láskou, která v něm přebývá. Můj lid nečeká, ale jde jim vstříc a je kvasem a solí, jež dávají pravdu mého Dechu těm, kteří s rozhodností a stálostí naplňují Zákon, jenž je zakotven v Písmu svatém.

Některé z mých dětí zůstávají v chrámech, které byly postaveny pro Mne, aby tam pomáhaly se vším, co je třeba. Jsou ale naplněni žárlivostí, antipatiemi, hněvem a klevetami, ješitností a dávají rozkazy, jako kdybych to byl Já, kdo je poslal, aby byly váhou, na níž by mělo být váženo vše, co se stane. Ne! Kdokoli slouží v mém domě, má povinnost být služebníkem všech a zůstávat na posledním místě. Kdokoli jedná jako vládce všech, je ten, kdo vlastní největší ego a sám se zrazuje.

Kvas fermentuje a vyvolává růst pro dobro ostatních, ne pro své vlastní dobro.

Někteří říkají, že jsou blízko Mne a zůstávají velmi daleko...

Pokrytci! Ten, kdo nežije v Boží vůli, je mimo Boží vůli.

Člověk je mým synem a vlastní kvality, vedoucí k překonání svého ega, ale zevnitř. Neboť uvnitř člověka žije duchovní organismus, který vás svobodnou vůlí vede k dosažení plnosti nebo věčného ohně.

Já jsem Světlo světa...[Jan8, 12] a můj lid si musí udržet toto Světlo v každé osobě, a ne mimo ni.

Vy, jsouce mými dětmi, nejste omezená stvoření. Co vás omezuje, je hřích, jenž vás spoutává do chaosu a způsobuje další hřích. Chci proto, abyste se osvobodili z řetězů tohoto lidského sobectví a abyste odevzdali své smysly mé Lásce a péči mé Matky, a aby vám tento čin pomohl žít podle mého přání.

Jednota mého lidu s mým Slovem v jeho naplnění je znamením znovuzrození, a proto budete očištěni, neboť lidstvo ponořené do soužení nenajde v tomto stavu pravou cestu ani pravou lásku, dokud se každý nejdříve neočistí.

Můj čas je blízko a nechci vás najít nepřipravené.

Mé děti by neměly vést život plný pokryteckého jednání a skutků, neměly by činit svým bližním, co nechtějí, aby jiní činili jim, neboť to nemůžete dělat v skrytu, aniž bych vás neviděl. Neshromažďujte poklady na zemi, neboť čas vám ukázal, že to není pro mé děti, ale pro děti temnoty, které předávají moc na zemi zlu, a tak lidem ubližují skrze moc, kterou jim člověk sám přenechává.

Každý obraz zla na zemi bude roztrhán mými legiemi potom, co můj lid bude trpět a vrátí se znovu Mně.

Každé z mých dětí by se mělo očistit při vědomí, co se v tomto okamžiku naplňuje a nemělo by vzbuzovat dojem, že nemá uši nebo zrak. Jdete v temnotě, a ne přesně v tom, co znáte jako temnotu, ale v trápení lidské tvrdohlavosti, která vás vede k omezenému pohledu, jenž považuje krok vpřed za velké vítězství.

Nemohu k vám hovořit o okamžiku slávy mého lidu, když můj lid došel k víře, že naplňuje Boží vůli tím, že jedná proti Písmu a popírá Boží všemohoucnost. Lidé žijí ve vzpouře proti všemu, co představuje řád, takže Satan jedná svobodně proti čistotě, morálce, věrnosti a dobrým dílům a činům mého lidu.

Nezoufejte, neboť mému lidu zazáří nová duha.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude očištěno, zlo uchvátilo duše žíznící po tom, co neznají a vede je k činům proti tomu, co Mě reprezentuje.

Modlete se za Sýrii, mé děti. Tato země na sebe nenechá čekat – k překvapení světa.

Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, bude ve zprávách a bude otřesena.

Modlete se za Kostariku, bude trpět skrze přírodu a nešťastným rozhodnutím těch, kteří ji ovládají. Pokusí se narušit klid.

Modlete se, Střední Amerika trpí skrze přírodu a násilí.

Moji lidé, neuzavírejte své smysly, ale pozvedejte je k moudrosti, ani neuzavírejte svůj rozum, bez něhož nebudete vedeni a osvíceni mým Duchem Svatým.

Ochraňuji vás, miluji vás.

Váš Ježíš
zpět