093. Poselství Ježíše ze dne 2. října 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DĚTI, POJĎTE KE MNĚ A SVĚŘTE MI SVÉ ŽIVOTY


Můj milovaný lide,

žehnám ti, volám tě k modlitbě a k zachování jednoty se Mnou.

Přijímejte Mě mou Krví a mým Tělem, náležitě připraveni a v plném vědomí nutnosti opravdové nápravy. Neklamte sami sebe, nekopejte si hrob svého vlastního odsouzení.

Miluji vás, moji lidé, čekám vás potom, co jste pocítili lítost nad vašimi skutky a prohřešky, čekám vás v každém okamžiku, abych vás mohl přitisknout na své srdce.

Moji lidé, udržujte si víru v mou ochranu, zůstávejte v neustálé duchovní bdělosti v těchto časech, kdy zmatek se šíří po celé zemi, na níž se usadil duch zla, jak již vám bylo oznámeno.

Nepřicházím zbytečně, přicházím ke každému z vás, kdo čte tento výklad mého Slova, abyste jej uvedli do praxe.

Jdu od duše k duši a křičím, abyste ode Mne neodcházeli a nevystavovali se spárům Zlého.

Události všeho druhu přibývají bez ustání. Vy, mé děti, to stále cítíte – mé Slovo není marné.

Ďábel se svými legiemi postupuje a uchvacuje duše, které se odevzdaly světskému v každé situaci prožívané člověkem. Nemravnost ve společnosti vzrůstá, urážky nepřestávají, vraždění nevinných nemilosrdně pokračuje. Pro zlo nejsou sociální rozdíly, proniká vrchol společnosti, stejně jako její nejnižší úroveň.

Vyzývám vás, abyste zůstali duchovně bdělí, aby vás zlo nezaskočilo. Má bezútěšnost nenalézá útočiště v těch, kdo neplní mé výzvy. Jak jen člověk, který se vysmívá Božímu volání, se musí kát!

Nejsem tady, abych vám dal další popis tvrdosti lidské nevědomosti. Klamal bych vás, kdybych vás nevedl k probuzení, návratu na cestu ke Mně a k obrácení.

Ne celé lidstvo jde směrem k propasti, ale také ne celé lidstvo volá po mé Lásce. Naopak, mnoho lidí je slepě vedeno na špatné cesty a maskuje hřích, aby se mu odevzdalo, a jsou podrobeni a spoutáni vzrůstající řadou skutků a jednání proti naší vůli. Satanova léčka je držet vás v naprostém pohrdání poslušností a naplňování Božího Zákona. Jeho lstí je vystupňovat hřích tak, abyste neměli čas si všimnout zla, v němž zahynete.

Žádný zlý duch není větší než Já, ale můj lid otevřel dveře ďáblu, a ten, jenž slídí kolem jako řvoucí lev, uchvacuje vše na své cestě, aniž se mu člověk staví na odpor.

Lidstvo se otevřelo zlu s velkým souhlasem. Ničí tím samo sebe, jde k sebezničení.

Moji lidé, co jste to udělali? Hledám vás a vidím vás rozptýlené a hrnoucí se do propasti.

Dívám se na můj lid – dekadentní, připoutaný k tomu, co je špatné a zraňující mé srdce. Nerespektujete můj dům, urážíte Mě, znesvěcujete a ničíte obrazy evokující Nejsvětější Trojici, ničíte vše, co připomíná mou Matku, a vysmíváte se dobru.

Může se lid, takový, jaký je v tomto okamžiku, nazývat věrným a pravým? Může jen takový lid přijímat mou lásku, bez toho, že bych mu musel připomenout zlo, které páchá s potěšením?...

Můj lide, chyby lidstva jsou bezpříkladné. Někteří z mých vyvolených se odchýlili od cest, k nimž jsem je povolal. Proto nemohou od mého lidu žádat to, co mu sami nedávají jako příklad spásy.

Chcete Mě umlčet, ale to se vám nepodaří. Budu stále kárat můj lid, aby rozpoznal zlo, aby rozpoznal zlo těch, kteří patří k sektám, které odporují naší Boží vůli. Ty, kteří vás udržují ve falešných pojmech, v projevech, které vás matou a stávají se, aniž by to mé děti postřehly, existující mocí, která vás kontroluje, jak se jí zlíbí, abyste podlehli omylům a vzdálili se od mých cest, a zasévají nenávist mezi mé děti a Mne.

Buďte hledači pravdy, nespěchejte ve vyhledávání novinek, aniž byste zkoumali účel, který vám nabízí. Novost symbolů, jimiž jste zaplavováni, má dvojí záměr: jednak, abyste si zvykli nosit symboly na svých tělech, a pak, abyste je pokládali za normální prostředky projevu, gest a signálů, které identifikují ty, kteří patří k svobodným zednářům, iluminátům a jiným sektám, jednajícím proti mé Boží vůli.

Mé děti se musí probudit, vyjít ze světa smrti a vstoupit do světa plného života v mé vůli.

Chci, abyste pokračovali v očistě svých smyslů po zbytek vašeho života. Vykořeňte zlo, které se připojilo ke každému smyslu. Omezte léčky emocí, aby emoce už nezískaly převahu nad smysly.

Čekali jste na pokyny, vztahující se k smyslu chuti. Zeptali jste se sami sebe, co je to smysl chuti? I když s ní spojujete příchuť, teplo i chlad, nepřestáváte si myslet, že smysl chuti je nejen to, co spojujete s ústy, ale současně také s tím, co nazýváte rozumem. Chuť je současně mysl, s níž člověk chce to, co je správné nebo špatné.

Chutí se člověk stal nerozumnou bytostí, upřednostňující sebe ve všem bez přispění lásky nebo soucitu. Chtěl bych vám přiblížit tento obtížný úkol, který není nemožné splnit, i když mu musíte věnovat veškeré své úsilí.

Pro člověka je jednoduché říct: "Nerozumím vám; to, co po mně žádáte, není rozumné", aniž by pomyslel na to, že porozumění přichází z rozumu. Ten, kdo uvažuje lidským rozumem, neporozumí, ale ten, kdo přemýšlí mým Duchem Svatým, přejde od lidského rozumu k rozumu osvícenému mým Duchem. Jsou to dvě různá hlediska a jejich výsledky jsou od sebe velmi vzdálené. Chtěl bych, abyste našli pravdu uvnitř sebe.

Jednejte upřímně, s čistým srdcem a jasně. Neusilujte o lidskou velikost. I když vás rozum vede k tomu, že věříte, že jste skvělí, vnímejte sebe jako nejmenšího, podívejte se na sebe, abyste rozpoznali v sobě malost.

Moji lidé bojují proti tomu, co je světské, a proto vědí, že by se neměli snažit získávat čestná místa nebo postavení, ani být uznáváni pro výjimečnost, ale měli by projevovat pokoru. Každý si musí být vědom potřeby znát Mě v Duchu a Pravdě, to znamená ve Světle mého Ducha, nikoli lidského rozumu, abyste nebyli obětí směšnosti, jelikož někteří tvrdí, že Mě znají a padají do vážných omylů. Proto vás vyzývám, abyste se zasvětili odstranit ze své mysli, myšlenek a uvažování vše, co vás vzdaluje od mé cesty.

Nedokážete dělat pokroky, pokud přivítáte všechno, co vám přichází do mysli. Chuť k jídlu musí být kontrolována. Potrava je ovládána velkým průmyslem a ten nerespektuje lidské tělo, zaplavuje je toxiny, takže onemocníte.

Rozum vámi není trénován, je znečištěn skrz na skrz. Předsudky přicházejí a odcházejí, jak se vám líbí, protože uvažujete lidským způsobem. Nepohrdejte svým bratrem. Ten, kdo vám připadá nejhloupější, může být tím, kdo je Mnou nejvíce naplněn.

Modlete se, moji lidé, zůstávejte stále spojeni se Mnou. Práce a jednání mých dětí musí vypovídat o mé přítomnosti.

Moře stoupá, jeho vlny budou vyšší, než je obvyklé. V tomto čase Slunce už není spojencem člověka. Naopak, Země bude přijímat sluneční výrony, aniž by to člověk očekával.

Můj lid by měl pokleknout. Z této pokročilé generace znovu vzejde člověk primitivní vědy.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou silně otřeseny. Terorismus zuří proti tomuto národu, ochromuje jeho normální činnost.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, zapouzdřené zlo se vzpřímí a způsobí hrůzu a bolest.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, země se otřásá. Ruka komunismu, působícího a aktivního v malých zemích, bude odhalena, jak dodává zbraně těm, kteří trpí hladem.

Modlete se, mé děti, modlete se, mluví se o míru, přesto nebude dodržen a konflikt jen zesílí.

Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude stále otvírat, aniž by člověk tomu věnoval pozornost. Nemoci se nezadržitelně šíří, věda nenajde lék.

Moji milovaní lidé, pokračujte v očišťování smyslu chuti. Nezapomeňte, že chuť se vztahuje nejen na to, co vstupuje lidskými ústy, ale také na to, co vstupuje myslí, rozumem a myšlenkami.

PRVNÍ DEN TŘETÍHO TÝDNE:
V tento den nabízím dar chuti Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie.

Nabízím vám tento dar chuti v tomto okamžiku pro slávu Boží a pro dobro duší.

V každém přítomném činu, zůstanou má mysl, paměť a myšlenka pozornými, bdělými, aby neshromažďovaly to, co smysl chuti chce a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce.

Dejte mi sílu osvobodit můj smysl chuti, aby pracoval a jednal s ohledem na dobro mé duše a mého bratra.

Volám k tobě, Blahoslavená Matko, abys mě přijala za svého stoupence,
vedla můj život, a ať má cesta je vedena k setkání s tvým Synem.

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám mysl a myšlenky, mám schopnost poznání dobra i zla.
Od této chvíle nabízím své neustálé úsilí, aby tento dar byl více duchovní a abych dával přednost Boží vůli pro svou osobní spásu.

Chci osvobodit svůj rozum a svou chuť od příležitostí k hříchu
a ve všem hledat Boží záměr,
vzpomínat jen na dobro, které mi dal každý bratr,
a ve Stvoření na velikost Věčného Otce.

Už nechci více hřešit smyslem chuti,
odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem tvé dítě, můj Pane,
mě pozvedl z hříchu.

Nechci pokračovat ve vyvolávání špatných myšlenek, ani odmítat Boží požehnání,
které mě vedou k setrvání ve stavu milosti.

Nejsvětější Srdce, buďte potravou mé mysli, paměti a mého myšlení,
aby můj rozum mě vedl tak, abych si uchoval jen dobro.

Potlačím svou svobodnou vůli, podřídím ji a okamžitě odevzdám Nejsvětějším Srdcím,
aby mě osvobodily od příležitostí k selhání
a tvarovaly tento smysl tak, aby do mé paměti přinášel jen to, co je dobré pro mou duši
a abych činil dobro svým bratrům.

Tento smysl chuti žízní po očistné vodě Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.
Amen.

V POLEDNE:
Se svou Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenán si své slabosti.

PŘED SPÁNKEM:
Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.

Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.

Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi své životy.

Žehnám vám. Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět