094. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


DOKUD JEŠTĚ MÁTE PŘÍLEŽITOST PŘISTUPOVAT
K SVÁTOSTEM, VYZPOVÍDEJTE SE A PŘIJÍMEJTE


Moje drahé děti,

připravte se! Nadešla hodina, kdy oddělím plevy od ječmene, spravedlivé od pokrytců. Nadešel čas pronásledování spravedlivých, neboť každý, kdo chce zapáleně žít s Kristem, bude trpět pronásledováním.

Mé děti, dávejte pozor, sázka je velká: Kdo bude věrný až do konce, bude spasen. Kdo Mě vyzná před lidmi, toho i Já vyznám před svým Otcem a před jeho svatými anděly.

Moje děti, přichystejte se, neboť přišel čas zúčtování. Každému zaplatím podle jeho skutků. Žijte jako moudré panny, setrvávejte ve stavu milosti, dokud ještě máte příležitost přistupovat k svátostem, vyzpovídejte se, přijímejte, neboť pravím vám: Zanedlouho se uzavře čas milosti, jenž vystřídá oprávněný hněv mé spravedlnosti. Oddělím uctívače modly od spravedlivých, a každý dostane takové místo, jaké si zaslouží.

Moji maličcí, přichystejte se, zanedlouho se bude prolévat vaše krev za Mne, ale buďte si vědomi toho, že když se odvážně postavíte tváří v tvář svým pronásledovatelům a vytrváte vedle Mne do konce smrti, odměním vás věčným štěstím. Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce není schopno pochopit, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:


Mt 25, 21: Jeho pán mu na to řekl: Dobře služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět