098. Poselství Matky Spásy ze dne 18. října 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEMŮŽETE ŽÍT V DUCHOVNÍ VLAŽNOSTI, PROTOŽE VLAŽNÍ BUDOU VYVRŽENI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

láska mého Syna k lidstvu způsobuje, že vás ochraňuji a přimlouvám se za každé z vás.

Hojně vám žehnám, žehnám vám, abych vás posílila v čase, kdy lidstvo zabředlo do lhostejnosti vůči Lásce a Zákonu Boha.

Moje děti jsou opatrné a pozorné k vysvětlujícímu slovu v těchto sděleních lásky, milosrdenství, spravedlnosti a pravdy, kterými Dům Otce volá celé lidstvo. Krok za krokem odhalují důležité události a změny v přírodě, sociální a politické změny, změny v morálce a v duchovní oblasti, jimž čelí tato generace před nastolením vlády antikrista, který ve své družině drží vůdce velkých mocností a organizací všeho druhu, vztahujících se k člověku.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, utrpení mých dětí se zvyšuje vlivem blízkosti veřejného vystoupení antikrista, který potřebuje nejistotu a zmatek způsobený válkami, aby se mohl objevit jako velký zachránce lidstva.

Kvůli neustálému a široce rozšířenému pronásledování mého lidu po celé zemi, zavolala jsem vás, abyste upevnili jednotu s Nejsvětější Trojicí, aby sjednocení s Boží vůlí, jste nebyli snadnou kořistí zla.

Mé drahé děti, bolest ještě neskončila, ale jako když žena rodí dítě, očista lidu mého Syna se bude stupňovat, jak se čas bude krátit a zlo přicházet blíže k člověku.

Ďábel dobře zná lidské slabosti a ví, že může pokoušet mé děti s větší snadností tím, co je světské. Vyzývám vás, abyste se odvrátili od světského, a tak překonali svět, odvrátili se od toho, co vás vede k poskvrňování nemorálností, neskromností, urážkám proti Desateru a svátostem a proti lidské přirozenosti.

Moji milovaní, buďte prozíraví, oslabujte ďábla překonáním všeho, co vás vede k setrvávání v hříchu. Poznejte mého Syna, abyste nevzývali ďábla jako svého boha.

V této době byla velká část lidstva ovládnuta ďáblem. Vidím mé děti, které se odevzdaly zlu, a posedlé zlem jednají s hněvem, násilím a arogancí, vystupují proti Nejsvětější Trojici rouháním, páchají nečisté a svatokrádežné činy, pro které můj Syn prolil svou vzácnou Krev, a kvůli tomu utrpení mého Syna neustále trvá.

Děti, překonejte své lidské ego! Lidská vůle, vydána na pospas rozporům a zlu, přivedla tuto generaci k přijetí hříchu a již v raném věku probudila moc sobectví a zavedla svá vlastní pravidla podle přání každého z vás. V tomto čase jsou Boží děti pohrouženy do tohoto chaosu, kdy ďábel a jeho legie se snaží nechat padnout co největší počet duší.

Nemůžete žít v duchovní vlažnosti, protože vlažní budou Božími ústy vyvrženi.

V této chvíli se musíte držet toho, co je dobré v očích Boha a řídit se Božím Zákonem, a ne oslabenými výklady, jež některé z mých dětí dávají Desateru a jejichž následkem je, že lidé popírají Boží spravedlnost, existenci pekla a očistu hříšného lidstva, a vedou lidi ke ztrátě věčného života.

Můj Syn je milosrdný k tomu, kdo hledá milosrdenství a má pevný úmysl změnit svou cestu. Můj Syn je milosrdný k tomu, kdo prosí o odpuštění, protože Ho urazil, a tento čin pokory je nutný, protože jím člověk uznává, že Bůh je Bůh a člověk je člověk.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, hvězda Slunce už nebude spojencem člověka. Vření ve Slunci narůstá a teplo, které vysílá, způsobí zničení technologických pokroků člověka. Čeho člověk dosáhl pomocí technologie, bude proměněno v nic, a tímto způsobem se budou lidé muset pokorně vrátit do časů, kdy neovlivňovali a nedeformovali prvky, aby působili zlo, jako je tomu dnes.

Člověk nazývá změny v přírodě "klimatickou změnou". Bůh, svýma rukama, stvořil vše dobré, ale člověk zničil svýma rukama celé dílo Stvoření a pozměnil je do té míry, až ztratil kontrolu nad tím, co měnil, a vyvolal pro lidstvo nevratné změny, které se obracejí proti člověku.

Lidstvo si vybralo svoji budoucnost a nechce dbát na volání Otcova Domu. Rozum člověka se zakalil a "ego" vede lidstvo na okraj propasti právě tak, jako voda odnáší list stromu.

Mé prosby nebyly vyslyšeny. Boží vůlí jsem přišla zasáhnout do historie lidstva jako Matka všech lidí. Má slova byla úzkostným voláním předjímající tento čas a časy, které mají přijít. S mateřskou nadějí jsem doufala, že budu vyslyšena, aby očista mého lidu nebyla tak tvrdá. Mé žádosti nebyly vyslyšeny, mé úpěnlivé prosby zůstaly nepovšimnuty a nenaplněny hierarchií církve mého Syna. Toto odmítnutí vede lidstvo k očistě Stvořením a rukou samotného člověka, jenž v nepřítomnosti lásky k bližnímu povstane, aby byl popravčím své vlastní rasy.

Milovaní, hříchů proti Duchu Svatému je příliš mnoho...
Zapomněli jste tvrdost k člověku, který hřeší proti Duchu Svatému!

Musíte být odpovědní za skutky a jednání každého z vás...
Musíte být tvůrci dobra a ponořit se do Písma svatého, abyste poznali vůli Boží.

Nespokojujte se s tím, co můžete udělat, ponořte se do Pravdy Božího Slova a rozvíjejte se. Dozrávejte, abyste dokázali žít podle Božích Zákonů a najít milost v Božích očích.

Děti, lidstvo je v kritickém bodu. Tato chvíle udržuje lidi ve dvou možnostech:

Ti, kteří konají dobro, znají mého Syna a uznávají Ho za Boha a napřímí se uprostřed pádů, dostanou sílu, aby se udrželi ve svatém Zbytku...

Ti, kteří odmítají mého Syna a svobodně se vzdávají ďáblu, budou příčinou svého vlastního zatracení.

Nyní jsou možné dvě cesty:
Duchovní růst, nebo vzdálení se z Boží přítomnosti.

Boží milosrdenství nekončí s Rokem milosrdenství, ale zůstává přítomné pro všechny, kdo přicházejí před Boha v pokání. Touha po odpuštění musí ale vyjít svobodně od člověka, hledajícího setkání se svým Pánem a Bohem.

Milované děti, anděl pokoje vás pozoruje s láskou, přijde, aby utěšil soužené a dal sílu věrným, aby neklesali ve víře. Lid mého Syna najde znovu naději a příchodem Posla, Anděla pokoje uprostřed obklíčení zlem a pronásledování mých dětí. Jako Matka lidstva přijdu rozdrtit hlavu ďábla a jeho stoupenců. Můj milovaný Anděl pokoje je silou lidu mého Syna a nebude zaměněn s antikristem.

Mé děti, buďte opravdové, nedejte se oklamat, neobelhávejte se navzájem, nebuďte falešné, buďte světlem za všech okolností, nenechejte se zmást. Podvodník lidí používá svá chapadla, aby ovládl celé lidstvo a vy děti, ještě popíráte změny, které se vás dotýkají, změny přírody a její reakce. Stvoření neuznává člověka, Stvoření se obává člověka, který svou rukou zničil to, co mu Bůh zanechal.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, síly přírody se násobí po celé Zemi. Voda nabírá na síle a proniká zemi a zamořený vzduch nese s sebou mor. Nebojte se, jsem s vámi.

Milované děti, modlete se za Dánsko, bude trpět, jeho půda se třese. Nářek se nezastaví.

Milované děti, modlete se za Španělsko, smrt rukou teroru nebude čekat. Přijde voda a pronikne na pevninu.

Milované děti, modlete se za Austrálii, mor postupuje tiše vpřed.

Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude bičována, aniž by bylo třeba cizinců, kteří by do ní pronikli. Burácení ze země vyjde s velkou silou skrze vulkány. Modlete se. Etna a Vesuv způsobí bolest.

Milovaní, modlete se za církev mého Syna. Zmatek rozděluje.

Modlitba za utrpení Spojených států by neměla zeslábnout.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

dál pracujte a jednejte v dodržování Božího Zákona, nebuďte snadnou kořistí toho, co je světské. Nezapomeňte Slovo mého Syna, ani výklad tohoto odhalení.

Nezapomeňte, že vás můj Syn miluje, nezapomeňte, že můj Syn je "Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6] a neodvracejte se od Něj.

Můj Syn mluví ke každému jednomu z vás a vy Mu nenasloucháte, nedíváte se na Něj kvůli zmatku, ve kterém žijete. Každý okamžik obsahuje Boží přítomnost, proto každý okamžik by měl být prožíván na správné cestě.

Můj Syn vám odhaluje Boží vůli, abyste si nezvolili špatné cesty. Buďte prozíraví, každý okamžik žijte na správné cestě, nedovolte, abyste se oddělili od mého Syna, buďte bytostmi pokoje, milujte své bratry a buďte nositeli Božího Slova. Neodměňujte zlo zlem, buďte těmi, kdo učí svědectvím Boží lásky. Kdokoli se v této chvíli nazývá křesťanem, musí být takový v plnosti, která tento titul nese s sebou.

Žehnám vám, osvěcuji cestu svých dětí.
Jsem teplo, když je vám zima...
Jsem vítr, který chladí, když je slunce úmorné...
Jsem déšť, nechávající klíčit semena...
Jsem Slovo, dávající pokyny, Láska, Brána nebes...

Proto vás volám ještě jednou, dveře jsou otevřené, přijďte, mé děti, vstupte, abyste ochutnaly věčné dobro.

Nebojte se, děti, buďte jednotné, a tak utvoříte silnou, neproniknutelnou zeď.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět