1003. Poselství Boha Otce ze dne 20. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TY, KTERÉ VOLÁM DOMŮ


Mnoho z mých dětí cítí zármutek kvůli milovaným, jež byli vzati na věčnost. Ty, které nyní volám domů, jsou soucitné, které musely vyřešit [problém] neodpouštění, nebo dokončit jinou práci pro Mne, než budou vzaty.

Vezmu jich mnoho v rychlém sledu, až začnou mé soudy a Já nechci, aby viděly přicházet zlo, protože ty, které volám domů, Mi na zemi dobře sloužily.

Ať nejsou vaše srdce ustaraná, mé děti, ani je nenechejte být plné strachu, neboť Já se brzy vrátím a všechno, co bylo psáno, se musí stát.

Bůh Otec


1Thes 4, 13-18
13: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
14: Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
15:Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.
16: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
17: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
18: Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

zpět