1004. Poselství Boha Otce ze dne 21. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SOUŽENÍ


Mé děti, řekl jsem vám, že to všechno je jen začátek. Vše, co je psáno v mém svatém Slovu, se chystá naplnit.

Soužení k vám přijde rychle. Budete myslet na jiné věci (kolem vás se bude dít hodně věcí) a náhle bude zde. V tom čase bude hodně těžkostí.

Během Soužení nebude nic, jak bylo. Moji lidé budou pronásledování jako nikdy dřív. Mnozí budou zabiti a přijdou do nebe, aby byli se Mnou.

Chci, abyste v tom čase šly ve velké pokoře, abych vás nemusel ještě víc pokořit. Chci, abyste sloužily těm nejpotřebnějším: starým, slabým a nemohoucím, bez otce a vdovám.

To jsem měl vždy na srdci. Ve službě najdete svou odměnu (je víc požehnané dávat než přijímat), a půjdete, jak si přeji.

Mnozí kolem vás Mě potřebují. Mou největší touhou je, že o Mně řeknete ostatním. Sdílejte s nimi, co jsem pro vás udělal, pokoj, jejž vám dávám, zaopatření, které vám přináším. Řekněte jim, kdo Já jsem, neboť Já jsem velký Král. Jsem největší ze všech králů a Já si přeji, aby Mě poznali. Chci, aby přišli ke Mně a strávili věčnost se Mnou jako moje děti.

Řekněte jim to.

Bůh Otec


1Petr 4, 10-11
10: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
11: Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.

Sk 20, 35: Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: "Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere."

Mt20, 28: Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

Mt, 25, 35-40
35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.
37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?
40: Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."

Jan 16, 33: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Dt 4, 29-31
29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
30: Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat.
31: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

Mt 24, 6-9
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Mt 24 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Mt 24, 29-31
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30: Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
31: On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

zpět