1006. Poselství Ježíše a Ducha Svatého z 12. září 2019 na den svátku Panny Marie.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MODLITBOU RŮŽENCE DOSTANETE KAŽDOU MILOST


Pán Ježíš: Moje drahé děti, dnes jsou jmeniny mé nejlaskavější Matky. Obklopte ji květinami – mnoha modlitbami, láskou a dobrými skutky, neboť to jsou pro ni nejvoňavější květy. Vzdávejte dík Nebeskému Otci, který ji stvořil a zahrnul zvláštními výsadami, aby Mně, jeho jednorozenému Synu, mohla být hodna být Mi Matkou. Poslal jsem ji k vám, je tu mezi vámi, zjevuje se na nespočetných místech a přitahuje ke Mně duše.

V duchu buďte maličcí! Připojte se k ní a proměňte v činy to, co vám řekne, a tak, jak to dělali sluhové v Káně. Nikdy nezapomeňte, že takovým patří Nebeské království.

Má Matka vás oblékne do svých nejsvětějších ctností: do čistoty, chudoby, poslušnosti, do planoucí lásky, která vyzařuje z jejího Neposkvrněného Srdce stejně na všechny její děti – kněze, laiky, řeholníky, kteří do sebe přijímají plamen lásky jejího Neposkvrněného Srdce. Neustále ji proste, v nouzi, blahobytu, neštěstí a v každém stavu života, aby stála při vás, držela vás za ruku, provázela vás až do konce na křížové cestě vašeho života a zahalila vás do svého Boho-mateřského pláště jako maličké dítě. Buďte její maličké děti, které v ni doufají a ve všem prosí o její orodování.

Každou vaši modlitbu vložte do jejího Neposkvrněného Srdce a proste, aby Mi ji odevzdala. Takto vaše modlitby přijdou ke Mně jako voňavé růže, na něž se dívám s milostí a nedokážu odolat vyslyšení vašich proseb, neboť je přede Mne pokládá má svatá Matka.

Vidíte, jak velký poklad je orodující Matka. Proto jsem vám ji dal na kříži jako nejdražší a nejlepší dar: "Hle, tvá Matka". Milujte a uctívejte ji, važte si ji a ustavičně proste o její orodování u Mne. Ona vás miluje víc než vaše pozemská matka, neboť ona už umí milovat láskou mého Nejsvětějšího Srdce, vždyť jsem až po okraj naplnil její drahé Neposkvrněné Srdce planoucím ohněm mé božské Lásky. Tato vroucí láska ji pohne k tomu, byť jakkoli těžké jsou vaše hříchy, aby položila každé své hříšné dítě do mého milosrdného srdce. Vždyť znala a viděla mé trpké, mučivé utrpení na kříži a moji smrt, kterou jsem přetrpěl právě za tyto děti.

Neustále vzdávejte díky za to, že jsem vám ji dal za vaši Matku, orodovnici u Mne a u Věčného Otce. Sjednocení s ní Mě velebte, vzdávejte dík stejně za dobro i za zlo! Zejména od svých kněží a řeholníků očekávám vysoký stupeň mariánské úcty, úplnou odevzdanost oběma Nejsvětějším Srdcím: mému srdci a srdci mé Matky. Nejkratší cesta ke Mně vede skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky. Ona pro vás vyprosí tak ojedinělé milosti, které byste si nedokázali představit ani ve vašich nejodvážnějších snech. Na její přímluvu některé učiním proroky, jiné učiteli, jiné zase mučedníky, a tím zachránce duší.

Stejně jako skrze její Neposkvrněné panenské lůno jsem přišel do tohoto světa a ztělesnil jsem se pod jejím srdcem, tak jsem ji nyní učinil Orodovnicí všech milostí, neboť bez ní, bez její poslušnosti a jejího souhlasu, by se Vykoupení nemohlo uskutečnit. To si dobře vtiskněte do svého vědomí a vždy mějte na zřeteli! Vašim heslem nechť se stane: "Skrze Marii k Ježíši".

Neumíte ji dostatečně milovat a ctít, neboť Já jsem ji víc miloval a ctil na této Zemi. Avšak v nebi jsem ji učinil Královnou nebes, neboť ona Mě přivedla na svět, vychovala Mě a vytrvala u Mne pod křížem až do konce. Je hodna, aby spolu se Mnou seděla na jednom trůnu a řídila nebe i Zemi. V nebi patří Marii velké důstojenství, a chci, aby tomu bylo i na Zemi.

Modlete se za ty, kdo Marii hanobí, vyhlašují ji za obyčejnou, kdo ji ponižují. Je to velmi podlé jednání, neboť tím urážejí a ponižují i Mne. Je otázkou, co je to za dítě, jemuž vyhovuje, když je jeho matka hanobena. Jak hroznou karikaturu o Mně vytvářejí ti, kdo se tak vyjadřují. Pravím vám, jsou to velmi nešťastní lidé. Jsou to Satanovy zmatené oběti. Má Matka se za ně ustavičně modlí, aby je osvítil Duch Svatý a přivedl je na správnou cestu. Ale pokud uzavřou své srdce a neposlechnou, tak tam na druhé straně dostanou totéž. Vyloučení a ponížení, jaké praktikovali vůči mé Matce ve svých pozemských životech.

Vy, kdo jste katolíci, vzdávejte dík za to, že můžete uctívat Marii. Horlivě se modlete růženec, proste ji o přímluvy. Když se modlíte k mé Matce, tak sama má Matka představuje vaše slabé modlitby, sjednocené se svými, které účinněji volají ke Mně, jako kdybyste se modlili bez ní. Vyprosí pro vás každou nebeskou a pozemskou milost.

Modlitbou růžence dostanete každou milost. Tato modlitba dokáže zastavit války, smrtelné nákazy a jiné zlo, všechny Satanovy úklady. Protože tam, kde se modlíte růženec, je přítomná moje svatá Matka. To místo, město, srdce, plave v nebeském proudu světla. Satan se před ní chvěje a ďáblové utíkají do hlubin pekla. Považujte můj dar, Marii, kterou jsem vám dal na kříži, za velký poklad a vyznamenání.

Mariánští kněží jsou svým životem na této Zemi nejsvětější. Jejich veřejný život a vztah se Mnou je zvláštním tajemstvím kvůli tomu, že Maria tvoří most mezi nimi a Mnou. Po tomto mostě chodí ven a dovnitř, do mého milosrdného, láskou planoucího srdce.

Ještě bych vám mohl říci hodně věcí, o pokladech a výhodách, které pro vás vyprosí má nejsvětější Matka. Svěřte jí vaše trápení, celý váš život! V míře vaší důvěry zakusíte zázraky. Teď vás žehnám na její přímluvu obdivuhodnou, vše převyšující, planoucí, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Bůh Duch Svatý: Nedokážete si představit orodující sílu Marie. Jak silně je sjednocená s Ježíšem. Jsou nerozlučitelně jedno. Tato jednota je jiná než jednota Syna s Otcem, neboť ta je od věčnosti. Ale s Marií Bůh Otec pozvedl člověka do tajemství Nejsvětější Trojice. Skrze Marii se ztělesnil Ježíš, druhá Boží osoba.

Nejste schopni pochopit důstojnost a vyvolenost Marie, která pramení z její pokory a poslušnosti. Ježíš naplnil tuto pokoru a poslušnost na kříži. Avšak Marie zůstala až do konce služebnicí, která se nikdy nevzpírala vůli Otce, ani tehdy, když její srdce téměř pukalo bolestí, když viděla svého Ježíše uprostřed mnoha utrpení křížové cesty a na kříži. Nikdy, za žádných okolností nesmíte urazit Ježíše a Marii, kteří tak velice trpěli za vaše Vykoupení.

Konec poselství


Posilnění z Písma svatého: Mt 18, 3-4

18, 3:"…skutečně, říkám vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království.
18, 4: Kdo se tedy udělá malým, jako je toto dítě, ten je největší v nebeském království."

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět