1007. Poselství Matky Spásy ze dne 3. listopadu 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

NEMŮŽETE PŘIJMOUT ODPUŠTĚNÍ, KDYŽ NEODPOUŠTÍTE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Každé z mých dětí je částí mé koruny. Vy, které vedu k mému Synu a ke konečnému vítězství, kde "Boží vůle se naplní na zemi, jako se naplní v nebi" [Mt 6, 10], jste apoštoly posledních časů.

Proto musíte zůstat věrné, pevné a obrácené, aby bouře tohoto času vás nevedly na druhý břeh a k zmatení. Ďábel spěchá, aby ve vás zasel nedůvěru, intriky, rozdělení, a především, aby zvětšil lidské ego v mých dětech; ví, že tak vyhraje.

Má slova jsou určena všem lidem mého Syna, aby zůstali ve střehu, protože Varování je v bezprostřední blízkosti, a já nechci, abyste opustili cestu, na niž jste byli povoláni k službě mému Synu, k různým úkolům. Ďábel způsobil postupné opotřebení u těch mých dětí, které soustředily svůj život na mého Syna. Proto se tak či onak integrují do světa a nacházejí v něm útěchu, a ten je vstřebá dřív, než dokončí svou práci.

Žízeň vašich duší nemůže být uhašena, děti mého Neposkvrněného Srdce. Když se stoupenci Zlého pokusí vás svést, aby vás vedli k životu, který je v rozporu se skutky a učením mého Syna, pak se i nadále soustřeďte na lásku, jež vychází z našich Nejsvětějších srdcí. Zkoušky nejsou snadné, ale pobyt ve službě mého Syna způsobí, že se démoni rychle vzdálí od těch, kdo zůstávají ve stavu milosti. Stejně tak se může volání Boha šířit na více srdcí a duší, které se ještě nacházejí ve stavu zmatení. Můj Syn chce, abyste stály při Něm a byly posly pokoje za všech okolností.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte žít v mém Synu, a ne v jiných zájmech, které jsou pomíjivé, nikoli v rozptylování tohoto světa. Jste povolány vést své bratry na pravou cestu: Cestu k mému Synu. Jste vyzývány uctívat jednoho a Trojjediného Boha [Jan 4, 24]. Nepřestávejte se modlit, nezapomeňte na mé výzvy, nebuďte vlažná stvoření v tomto transcendentním čase, nedovolte, abyste byly soudci svých bratrů, buďte pokorné a moudré.

Chcete-li být opravdu svobodné, musíte pokorně pokleknout před mým Synem, protože pouze v něm najdete tuto svobodu.

Zmatek se šíří všude a lidé mého Syna vrávorají, protože jim chybí víra a moudrost. Není to jen málo lidí, kteří opouštějí pravou cestu.

Kolik jen bolesti je v Nejsvětějším Srdci mého Syna, tváří v tvář v opuštění těch, kdo se nechali rychle přesvědčit nesmyslnými novinkami. Můj Syn ve vás žije, neboť není Bohem mrtvých, ale živých [Lk 20, 38].

Lidská bytost je zmatená a duchovně degenerovaná, proto se země stále více třese.

Děti, postěte se. Postěte se nejen jídlem, ale i smysly, hlavně svým jazykem. Věnujte se tomu, abyste jej používaly k modlitbě, protože nyní lidé mého Syna velmi potřebují modlitbu a praxi modlitby. Nezapomeňte na skutky milosrdenství [Mt 25, 35-46].

Nemůžete dát, co nevlastníte. Nemůžete být láskou, když lásku nemáte, nemůžete přijmout odpuštění, když neodpouštíte, nemůžete dát útěchu, když ve vás není vnitřní klid. Jste to, co žijete a co nesete ve svém srdci.

Mé děti, epidemie se šíří, postupuje a mění se v pandemii a vyvolává hrůzu a děs. Byly jste varovány Domem Otce a vlastníte znalost přírodních léků pro boj s těmito nakažlivými chorobami. Připravte si olej dobrého Samaritána, abyste zabránili nákaze.

Modlete se, mé děti, modlete se. Sopky se stávají aktivní, jedna za druhou. Modlete se za Mexiko, tato země se třese a mé děti trpí. Chci, aby moji lidé zůstali ostražití, duchovně připravení a s jídlem a léky. Vaše sopky se probudí s velkou zuřivostí.

Modli se, lide mého Syna. Modli se za Chile, zažije otřesy přírodními silami, které však pocházejí od lidí. Zasvěťte Chile našim Nejsvětějším Srdcím. Vy, mé děti, zasvěťte Chile.

Modli se, lide mého Syna. Modlete se za Kolumbii, neboť je ohrožena silou a mocí ozbrojených lidí. Je naléhavé, abyste tento národ zasvětili našim Nejsvětějším Srdcím. Poproste mé oblíbené děti, aby vám pomohly ve splnění této prosby.

Tento národ trpí a jeho půda se bude silně třást.

Modli se, Boží lide. Modlete se a zasvěťte každý národ našim Nejsvětějším Srdcím. Je naprosto nezbytné, aby každá země byla chráněna zasvěcením. Zlo se uvolní v okamžiku, ale církev mého Syna musí zůstat silná ve víře, naději a lásce.

Mystické Tělo mého Syna se nesmí spokojit, že sestává z vlažného lidu. Musíte růst, musíte se živit duchovnem, nežít falešnou zbožností, aby vaše víra byla pevná. Musíte být pravdiví a dospět, jakoby můj Syn vás k tomu vyzval.

Přijměte moji mateřskou lásku.

Buďte pevní ve víře.

Zkoušky budou těžké, ale nezapomínejte, že Bůh je všemohoucí.

Modlete se svatý růženec a nezapomeňte zbožňovat mého Syna a přijímat Jej.

Miluji vás.

Matka Maria

zpět