1010. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


DNES RÁNO JSEM VE SNU VIDĚLA NA NEBI SVĚTELNÝ KŘÍŽ


Moje drahé děti, zanedlouho každý uvidí na nebi světelný kříž, z něhož bude vyzařovat život, dávající světlo.

Kříž je znamením vaší spásy. Na něm jsem zemřel uprostřed hrozných mučivých utrpení.

Ten, kdo nectí můj kříž, zahyne. Avšak ten, kdo si jej vezme na sebe, s tím se sjednotím v nesení kříže, v sebezapření, a spasím ho.

na sebe, se sjednotí s nesením kříže, a Já ho spasím.

Milujte svůj kříž, nechtějte jej nikdy odhodit, neboť jen on vás přivede ke spáse. Ten, kdo s trpělivostí nese svůj kříž, ten jde po úzké cestě a projde těsnou branou do Božího království.

Žehnám vás věčnou, posilňující láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Žid 1, 1-2
1: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2: v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět