1011. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. listopadu 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BITVU MEZI DOBREM A ZLEM SVÁDÍ KAŽDÝ Z VÁS


Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:

Já, jenž jsem princem nebeských zástupů, jsem byl poslán od trůnu Nejsvětější Trojice, abych vás varoval.

Démon posílá všechny své přisluhovače na zemi, aby sváděli ve víře duše, jak slabé, tak i silné, všechny stejně.

Bitvu mezi dobrem a zlem svádí každý z vás, čímž odkrýváte pravdu o tom, co vyznáváte ústy, a co skutečně existuje ve vašem srdci.

Lidské choutky k získávání cti na zemi a vaše obrovské ego budou odhaleny všem vašim bratrům. Neústupnost a hledání takzvané dokonalosti některými lidmi, bude jejich pádem: Dokonalý je jen náš Pán a Král.

Lidská stvoření rostou ve svých činech, ale mohou skrze ně také hluboko padnout. Vše, co děláte, není hodno našeho Krále a Pána Ježíše Krista, pokud to není učiněno s láskou, která vychází z lůna Nejsvětější Trojice.

Démoni rozněcují lidská stvoření nejen v ulicích jejich měst a vesnic, ale také v jejich srdcích. Je příliš mnoho lidí, kteří se považují za vnějškově čisté a správné, ale uvnitř se podobají hrobu, který šíří pach pýchy.

Duše, které hledají svatost, jsou ty, které milují navzdory, …odpouštějí navzdory, …nechovají zášť navzdory, neboť žijí evangeliem, které je volá k Boží lásce, jednající a působící v Božích stvořeních.

Země na planetě jsou otřeseny, démoni zamořují lidská stvoření, která jsou vlažná, nebo nemají žádnou víru, proto útočí na vše, co jim připomíná Boží sílu, a to je právě to, co v nich vzbuzuje zuřivost, že jejich moc nebude nikdy větší než moc Boží.

Zlo působí na psychiku člověka, naplňuje ho pýchou na to, v čem je zběhlý a putuje v nitru člověka, dokud nedosáhne jeho ega a nakazí ho ďábelskými ambicemi, soudy, nápady a myšlenkami, aby bojoval se svými bližními a proti samotnému Bohu.

Ďábel svádí lidi a v rámci své svobodné vůle se člověk dostane do pokušení, nebo proti tomu pokušení bojuje. Lidské stvoření, které se vzdaluje od Boha, je vystaveno nepříteli duší, že si je vezme a zlomí. Ďábel pak může skrze člověka ukázat sílu zla.

Boží lidé: Musíte vědět, že zlo zaměřilo své síly na lidi a otrávilo je, aby se postavili proti sobě. To je právě to, co se zlu líbí.

Pochopte, že napadení zlem není posedlost, ale bolest, která roste v míře, v jaké roste moc zla.

Vy, jako Boží lidé, musíte být žárliví ve vztahu k Bohu. Modlete se, naplňujte přikázání, přijímejte svátosti, praktikujte milosrdenství a veďte svátostný život tím, že budete přijímat našeho Krále a Pána Ježíše Krista náležitě připraveni. V tom musíte být na sebe obzvláště přísní. Nepřijímejte našeho Pána a Krále, když nejste se svými bratry v pokoji a pokud jste nevyznali své hříchy. Modlete se svatý růženec a vykonávejte skutky dobročinnosti.

Boží děti se musí postit, pokud to jejich zdraví dovolí. Jinak nabídněte další půst. Nesnažte se bojovat se zlem, když jste vlažní. Tento čas byl vám dán, abyste rostli v duchu. Vaše víra se nemůže stát silnější, když nejste duchovní, nevykonáváte žádnou nápravu, pokud jste spáchali zlo, když se nekajete a když nejste křesťané, kteří dodržují Přikázání.

Proto vás naléhavě prosím, abyste brali zřetel na napomenutí svatého Pavla Efezským:

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého [Ef 6, 10-16].

Boží lidé: Zuří duchovní boj a muž, který se vzdálí od našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je snadnou kořistí Zlého. Proto musí obléknout brnění svého Krále a Pána Ježíše Krista a žít v souladu s Boží vůlí.

Musíte mít svatý strach z Boha. Bát se, že upadnete do hříchu a přijmete ideologie, které vás odvedou od duchovního života v soustředění na Krista. Strach před tím, že démon otevře dveře a vy ho necháte vejít. Strach před tím, že se opustíte Nejsvětější Trojici a že nebudete vést křesťanský život.

Milujte naši a vaši Matku celého Stvoření. Vztáhněte ruce k vaší Matce, neboť před jejím jménem má strach peklo a všichni, kdo tam přebývají. Démoni ze strachu utečou, dokud žijete v Bohu a pro Boha.

Zavolejte mě a já k vám vždy přispěchám, mé legie vás ochrání, Boží lidé nejsou bezmocní. Nebojte se. Nebojte se ani ďábla, držte se dál od všeho, čím byste vašeho a našeho Krále a Pána urazili, neodcházejte od zdravého učení, nepozměňujte Písmo, neboť není boha mimo Boha. [Iz 45, 5; Lv 18, 21 a 20, 5; Sk 7, 43]. Nepřijímejte omyly, neboť na konci časů se tyto omyly stanou záhubou duší. BOŽÍ SLOVO JE JEN JEDNO.

Boží lidé, šílenství člověka vyzařuje temnotu, a to vede Stvoření, aby člověka ignorovalo, i když je člověk chce uctívat [Řím 1, 25]. Člověk má v růst duchu, a ne jít zpátky. Tváří v tvář tomuto počínání, narůstá utrpení pro lidská stvoření vzhledem k zrychlení času, které je přivádí blíže katastrofám, těm, které způsobí, že se země bude třást s větší silou, prudké slunce a nepředvídatelný déšť zničí úrodu a hladomor bude blíž.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Kanadu. Země se silně třese a neočekávané deště způsobí velké ztráty.

Modlete se, Boží děti, vzestup satanských skupin v Latinské Americe otřásá kontinentem. Modlete se a buďte rozhodnuti bojovat proti zlu. Zůstaňte jednotní, jak nařizuje náš Král a Pán Ježíš Kristus. Buďte činem, abyste odvrátili zlo.

Modlete se, Boží děti, Chile stále trpí. Země se silně třese.

Modlete se, Boží děti, modlete se. V Itálii se země třese.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Španělsko. Tomuto národu způsobují utrpení jeho vlastní obyvatelé.

Pohromy přicházejí do Německa a tento národ pláče.

Boží lide: Lidstvo odmítá Nejsvětější Trojici, je oklamáno zlem a vítá evangelium, které neodpovídá Pravdě [Gal 1, 6-9]. Pravá víra vyhasíná a zlo nyní začíná svou kampaň proti lidem.

Na příkaz Otce vám bude brzy poslán anděl pokoje, aby vás ochránil.

Modlete se svatý růženec, pokryjte se vzácnou Krví našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista, zůstaňte v klidu, milujte své bratry, abyste se udrželi a nezahynuli v duchu.

Buďte jednotní, jak nařizuje Nejsvětější Trojice, buďte dobročinní, buďte láskyplní, buďte silní a pokorní, postupujte v růstu ve víře.

Nemějte strach, protože nejste sami. Naše a vaše Matka se setkává se svými dětmi.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH.

Svatý archanděl Michael

zpět