1012. Poselství Panny Marie ze dne 1. ledna 2011.

Nástroj: Jean-Marc (Francie).


MÁM STAROST O KAŽDÉHO Z VÁS


Nejdražší synové a dcery Boha,

modlím se za vás, mé děti, aby vaše víra byla živá a abyste každý den stále rostli v lásce a moudrosti.

Mám starost o každého z vás a dávám, co potřebujete, abyste se stále více obraceli k Bohu. Čím více se ke mně modlíte s důvěrou, s radostí a celým srdcem, tím více vás mohu zahrnout mými mateřskými milostmi, těmi, které mi Bůh pro vás svěřil.

Ti, kdo nemají chuť a přání k modlitbě, ti, kdo žijí bez Boha, jsou nejvíc politováníhodní. Vskutku, ti nepochopili, jak jsou Bohem milováni a jak je jejich Nebeská Matka chce zachránit a ochránit přede vším zlem.

Já vás také potřebuji, ty, kteří mě milují a ke mně se modlí s horlivostí a s vroucím srdcem. Pomozte mi zachránit duše, které se na mě ještě neobrátily, jsou snadnou kořistí pro duchy temnot, jež pracují na jejich zkáze. Jsou tak netečné k věčným pravdám, k budoucnosti svých duší a ke svým povinnostem k Bohu a k bližnímu.

Nedávejte ruce v klín, neztrácejte naději, všechno je ještě možné, vaší každodenní modlitbou, vaším pokáním, vašimi malými oběťmi můžete zachránit duše, které se ztrácejí.

Jejich spása závisí na vás, na Lásce, kterou máte pro své bratry a sestry, ty, z vašich rodin, jež nechtějí věřit, ale také pro ty, které neznáte a jež potřebují vaši modlitbu.

Modlete se a doufejte, a milost Boží bude moci pracovat a uskutečnit mnoho obrácení.

Musím vám ještě sdělit, že přes opakovaná varování na všech místech zjevení, větší část lidstva není rozhodnuta žádat Boha o odpuštění za tolik urážek a bezbožností, za tolik hříchů, jež těžce urážejí Boží Přikázání.

Tak málo duší je rozhodnuto následovat Ježíše a změnit své srdce a svůj život. Proto se Boží spravedlnost musí naplnit pro každého z vás.

Čas milosrdenství ustoupí času Boží spravedlnosti. Vaše lidství, jež se tak málo stará o Boha, bude žít těžké, dramatické chvíle. Nevyčítejte proto Bohu jeho hněv ale obraťte se k Němu a vzývejte znovu a znovu jeho milosrdenství.

Už jsem tolikrát vysvětlila, že váš hřích přitahuje následky. Čím je váš hřích větší, tím víc budete muset trpět. Jestli se obrátíte, ruka Boží se zvedne, jestli tvrdohlavě setrváte ve svém hříchu, ruka Boží si vyžádá spravedlnost.

Vy, kdo jdete po Boží cestě, pokračujte v modlitbách a dělejte dobro kolem sebe. Jsem u vás, abych vás chránila.

Maria, vaše Matka vám žehná, ve jménu Otce, i Syna a Ducha Svatého.

zpět