1019. Poselství Boha Otce ze dne 4. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODVRAŤTE SE


Mé děti, musíte být bdělé, neboť váš nepřítel plánuje pro mnohé pád a také strategie k odebrání mnoha životů, aby získal duše v těchto časech konce. Buďte opatrné ve všem, co děláte, abyste nebyly mezi těmi, které si vezme.

Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že váš nepřítel postupuje jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Dělal to vždy a jeho aktivita se nyní zvýšila, jak se pokouší shromáždit zbytek duší, které chtěl vždy mít.

Prchejte před sexuální nemorálností, odvraťte se rychle od starých hříchů, když se znovu objeví, aby vás sváděly, neboť je to Odpůrce, který vás chce mít. Podřiďte se Mně, odolávejte mu, a on uteče.

Nezapomeňte, že jsem vám to řekl. On nepřestane ve své činnosti, až do konce všeho času.

Bůh Otec

Poznámka: Viděla jsem to, když Pán řekl, že nepřítel vždy promýšlí strategie, aby nám přivodil pád jakoukoli možnou cestou, ale nyní plánuje s novou intenzitou, a plánuje mnoho emocionálních otřesů, vyčerpanosti a nouze, a všeho, co může přidat k svým plánům, aby nám způsobil pád. Dávejte si pozor, svatí Nejvyššího!


1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Jak 4, 7-9
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.

1Kor 6-18: Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

zpět