102. Poselství Ježíše ze dne 15. října 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


KAŽDÝ, KDO NA MNĚ, NA SKÁLE, POSTAVIL SVŮJ DŮM, ZŮSTANE PEVNĚ STÁT


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

má duše je velmi smutná, ale vše, co má přijít, se musí stát. Čeká na vás velké pronásledování křesťanů, ale jen tak se oddělí pšenice od plevele, pravdivý od pokrytce.

Mé děti, buďte bdělé, neboť váš nepřítel, Satan, je jako řvoucí lev, který obchází a hledá, koho by pohltil. Pevně se proti němu postavte ve víře! Řekl jsem: "Kdo věří ve Mne, bude spasen". Základem vaší spásy je vaše víra. Jestliže v tomto světě žijete ve víře, tak na své víře můžete postavit svatost života, jejíž přímý důsledek je věčný život, věčné štěstí.

Moji drazí maličcí, nebuďte smutní z toho, co přijde. Raději sebe vyzbrojte nejsilnějšími a nejúčinnějšími modlitbami, proste pro sebe ochranu mé svaté Krve, plášť vaší Nebeské Svaté Matky a nikdy nezapomeňte – modlitba plná víry hory přenáší.

Jakkoli velká je překážka, prosíte-li s vírou, Já ji odstraním. Satan před vás stále klade překážky, abyste se nedokázali modlit, aby vám vzal čas, abyste nemohli soustředit svou pozornost na Mne, myslet na Mne, aby vás rozkolísal v důvěře, kterou jste do Mne vložili, a aby vás rozladil. A když jste ztratili ve své duši naději a radost, tehdy si vás podrobí a povede do deprese a sebevraždy. Znovu vám říkám, moji drazí maličcí, nedávejte se do řeči se Satanem!

Nikdy nedovolte radosti opustit vaši duši. Myslete na to, že Já, Druhá Boží osoba, který jsem si udělal příbytek ve vás, trůním ve vaší duši, neboť vás chci jen pro sebe. Chci, abyste byli mou prodlouženou rukou, nohou, okem, uchem a projevovali lásku k vašemu bližnímu. Prosím, abyste si všímali chudých, závislých na podpoře jiných, abyste slyšeli jejich volání k vám v jejich nedostatku a abyste k nim přistoupili, pozvedli je a učili je poznávat evangelium.

Každému ukažte příklad toho, že vaše důvěra vložená v Boha se vyplní v osobním kontaktu se Mnou. Proto jsem se stal člověkem, abych se stal viditelným před vámi a svým příkladem vás povzbuzoval, abyste Mě následovali v sebezapření a na křížové cestě v nesení kříže a nakonec, je-li to třeba, abyste za Mne obětovali i váš život, neboť nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za Boha, nebo za své přátele.

Moje drahé děti, čas letí, váš život na zemi je krátký. Ale není jedno, jak tento čas trávíte, pokud žijete v těle. Když v sobě zmarníte mé milosti, váš život padne do rozkladu. Nemá hodnotu a vy budete muset snášet k tomu patřící těžké následky. Ale pokud spolupracujete s mými milostmi, přinesete stokrát hojnější úrodu. Můžete zachránit milióny, miliardy duší svými oběťmi, utrpením, životním příkladem a modlitbami.

Snažte se o to, aby má svatá Krev se neprolévala nadarmo za nikoho, abyste zmírňovali moji žízeň, když jsem na kříži volal: "Žízním!" Vykonáte-li, o co prosím, poskytnete Mi velkou úlevu a přijdete do nebe královsky bohatí, do věčného štěstí.

Moje děti, zacpěte si uši před zvukem světa, nesledujte bezvýznamné a do hniloby padající programy. Hledejte tiché spolužití se Mnou, buď ve vašem domově, nebo v kostele. Já tam žiji ve vašem srdci a i ve vašem pokoji a všude slyším vaše modlitby, a také na ně odpovídám, podle síly vaší víry. Mnohokrát vytvářím okolnosti, jindy vás vedu svým vnuknutím.

Moje drahé děti, teď k vám mluvím z kříže: Pohlédněte nahoru na Mne, na mé, ranami a krví pokryté, nevinné tělo Bohočlověka. Neděste se tímto pohledem na mé znetvořené tělo, které se spíše podobá torzu, než člověku. Neděste se mé Krve, která teče jako potok z celého mého Těla, aby smyla nečistotu, špínu a hříchy světa. Velebte moji nekonečnou Lásku, která strávila sebe samu, aby zemřela za vás, abyste i vy byli tam, kde jsem Já, a viděli mou slávu. Vím, mé děti, že má sláva, krása, láska je pro vás mnohem více přitažlivá, než na kříži znetvořené, zmrzačené tělo, ale to byla cena, za vaše vykoupení, za to, že jsem vám otevřel bránu království mého Otce.

Proto, kvůli tomu vás prosím, ať neuplyne den, abyste aspoň jednou nepomysleli na to obrovské výkupné, které jsem za vás na kříži zaplatil. Rozjímejte o mém mučivém utrpení a o mé smrti na kříži. Proste, abyste se podíleli na jejích milostech. A když se s vámi rozdělím o maličkou třísku mého kříže, nebědujte, nevzpouzejte se, ale myslete na to, jak velkou milost vám dávám, neboť kříž vede ke spáse. Já z každého zla vytěžím dobro.

Moje drahé děti, rozjímejte často o mých mučivých utrpeních a mé smrti na kříži, kdykoli si kleknete před svatostánkem. Vždy mějte na paměti, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaši duši. Z celého srdce si přejte, a proste o milost, abyste byli zachránci duší. Abych Já, skrze vaše oběti a utrpení, zachránil velké množství duší, neboť to oslaví mé jméno nejvíce, a v dnešní době je toho nejvíce zapotřebí.

Lidé žízní a hladoví po pravdě. Jejich duše volá po vykoupení a místo božského učení je krmí smetím a ohavnostmi. Lidé žízní, touží po lásce a místo toho, aby ji hledali ve svatosti a v Bohu, noří se jen hlouběji do falešné lásky, jejíž význam už byl potupen a zesměšněn v chlípnosti, nahotě a smilstvu.

Mé děti, kdybyste jen viděli, jak hluboko padl člověk, jenž se chce bez Boha dostat ke štěstí. Padá přímo do Satanovy, do odporné, černé hrsti, zmítá se v jeho pasti, nevyslovitelně se trápí, a když svých hříchů nebude litovat, jeho trápení se bude jen stupňovat a pokračovat ve věčnosti.

Moje děti, má duše je smutná až k smrti, pláču krvavé slzy za každé moje ztracené dítě. Kvůli nim se budu trápit až do konce světa, neboť v sobě zmarnili mé hrozné, mučivé utrpení, mou smrt na kříži a obrovské dílo mého Vykoupení. Když vás můj Otec stvořil, dostali jste velkou hodnost. Touto hodností je obraz Boží, neboť On vás stvořil ke svému vlastnímu obrazu a podobě a dal vám rozum a svobodnou vůli. To jste dostali od mého Otce proto, neboť chtěl, abyste se svou svobodnou vůlí rozhodli stát vedle Něho a jako následek vašeho rozhodnutí, musíte nosit můj obraz ve své duši.

Takže kdo na vás pohlédne, měl by ve vás poznat Mě. To však není nic jiného, než dobrota a láska, kterou jsem vám dal do hlavního Přikázání. Kdybyste žili lásku tak, jak jsem vám ukázal svým příkladem, všichni byste byli svatí, Mne by ve vás poznávali a už tady na zemi byste žili v nebi, neboť jsem učil: Nebe je mezi vámi. Podle toho vás poznají, že patříte ke Mně, že žijete v lásce jeden s druhým.

Není jiná láska, nežli Bůh. Jen ten člověk dokáže opravdově milovat, jenž se zakořenil v Bohu. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Když ode Mne odseknou výhonek, uschne. Když se odtrhnete ode Mne a od dodržování mého Zákona, stanete se syny zatracení.

Moje děti, má slova jsou tak jednoduchá a jasná. Nekomplikujte si svůj život. Žijte čistě a jednoduše. Nikdy neztraťte svoji střízlivost, svým rozumem lpěte na mém učení a vaším životem je proměňte v činy, neboť každý, kdo na Mně, na skále, postavil svůj dům, zůstane pevně stát. Mohou přijít zkoušky a utrpení: Kdo vloží svou důvěru a naději v Boha, nikdy se nezahanbí, ale kdo chce beze Mne uskutečnit sebe samého, ten nemá naději a stane se zříceninou.

Já jsem váš Vykupitel, váš spasitelský Bůh, který je s vámi každý den, až do konce světa. Beze Mne nedokážete nic učinit. Přijďte ke Mně, dokud jsem zde ještě s vámi s mým vzkříšeným Tělem a Krví, s mou svatou přítomností v nejsvětější oltářní svátosti! Chci rozdat obrovskou milost všem, kdo s čistou duší přistupujete ke svátostem, k svatému přijímání, a úplně otevřete přede Mnou dveře své duše. Potom vaši duši naplním horlivou láskou ke Mně, posilním vaše duše, abyste uměli přinášet oběti za jiné. Vašemu životu dám smysl a cíl a udělám vás šťastné. Umírám touhou, abyste slyšeli a v činy obrátili má slova.

Moji drazí maličcí, k tomu vám žehnám nekonečnou, veškeré lidské chápání přesahující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšPosilnění z Písma Svatého:

Žid 1, 1-3:
1: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil v minulosti Bůh k našim předkům skrze lidi shůry osvícené.
2: V této však, to je v poslední době, promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědičným pánem všeho a skrze něj také stvořil svět.
3: On je výblesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty a všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistění od hříchů, zasedl na trůn po pravici Velebnosti na výsostech.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět